wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 4854 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2897

 • Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie
 • Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  ... Baborów, 2018-02-13     ...... INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 5 lutego 2018 roku o godz. ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie przy ul. ...... Polnej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 629/3 o powierzchni 0,1693 ha, która ...... ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00034192/6. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 24. ...... zł Kwota wadium: 2. ...... zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 20 lutego 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... Baborów, 2018-02-13     ...... INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 5 lutego 2018 roku o godz. ...... 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1610/12 o powierzchni 0,2074 ha, która według ewidencji gruntów stanowi ...... anizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 16. ...... zł Kwota wadium: 1. ...... zł Wadium wpłaciła jedna osoba, ale nie przystąpiła do przetargu. ...... Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 20 lutego 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej  Ewa Samotyj    ...
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie
 • Oferta realizacji zadania publicznego- Wycieczka do Wisły MGKS Cukrownik
 • Rekrutacja do Projektu pt. Recepta na uśmiech 2
  ... azwa projektu : Recepta na uśmiech 2 Źródła ...... ansowania: Projekt współfinansowany ze środków ...... Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja ...... a, Działanie 8. ...... – Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na ...... ata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). ...... Realizatorzy projektu: Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w ...... i partnerzy: Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu ...... Marcin Rękawek ze Strzelec Opolskich oraz Gmina Krapkowice. ...... Okres realizacji projektu: 01. ...... Kto może zostać Uczestnikiem projektu: Dzieci i młodzież z ...... awnościami oraz ich rodzic/opiekun; osoby ...... ające w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych; ...... osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub ...... acujące i/lub uczące się na terenie ...... a opolskiego należące do osób lub rodzin ...... agrożonych ubóstwem lub wykluczeniem ...... bądź stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem ...... Cel projektu: Minimalizacja przyczyn wykluczenia społecznego oraz ...... udziału w życiu społecznym poprzez kompleksową i ...... aktywną integrację 110 osób (70 Kobiet i 40 ...... w tym 40 dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami, 40 osób przebywających w ...... Ośrodkach Wychowawczych oraz 30 dorosłych osób z niepełnosprawnościami. ...... Wymogi stawiane Uczestnikom Projektu: ...... z niepełnosprawnościami: wiek – do 18 roku życia, ...... zamieszkania i/lub pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego, ...... ależność do grona osób lub rodzin zagrożonych ...... lub wykluczeniem społecznym, bądź stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem ...... wykluczeniem społecznym, posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub ...... a o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku ...... osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi inny niż orzeczenie o ...... awności dokument poświadczający stan zdrowia ...... any przez lekarza, tj. ...... orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia, wsparcie w ramach placówek wsparcia dziennego, ...... aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach ...... arcia w całym okresie realizacji Projektu; ...... dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami: miejsce zamieszkania i/lub pracy ...... nauki - teren województwa opolskiego, przynależność do grona osób lub rodzin zagrożonych ...... lub wykluczeniem społecznym, bądź stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem ...... tylko jeden rodzic/opiekun (preferowany rodzic/ opiekun, który na co dzień zajmuje ...... dzieckiem), możliwość aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach ...... arcia w całym okresie realizacji Projektu; ......  osobom przebywającym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych: ...... miejsce zamieszkania i/lub pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego, ...... przynależność do grona osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem ...... bądź stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem ...... zaświadczenie z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, możliwość aktywnego ...... a we wszystkich przewidzianych formach ...... arcia w całym okresie realizacji Projektu; ......   dorosłym osobom z niepełnosprawnościami: miejsce zamieszkania ...... pracy i/lub nauki - teren województwa opolskiego, przynależność do grona osób ...... rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem ...... bądź stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem ...... posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o ...... niepełnosprawności, a w przypadku np. ...... osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi inny niż orzeczenie o ...... awności dokument poświadczający stan zdrowia ...... any przez lekarza, tj. ...... orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia, możliwość aktywnego uczestnictwa we ...... przewidzianych formach wsparcia w całym okresie realizacji Projektu. ...... Formy wsparcia: dla dzieci i młodzieży z ...... awnościami  oraz osób przebywających w ...... Ośrodkach Wychowawczych: - indywidualne spotkanie z zespołem specjalistów w celu ...... acowania ścieżki reintegracji oraz ...... anej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, - ...... ajęcia grupowe, - wycieczki dwudobowe o ...... arakterze np. ...... historycznym, naukowym, poznawczym, przyrodniczym, społecznym, kulturalnym, ...... - wyjazdy 7-dobowe (zimowy, wiosenny i letni). ...... dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami: - indywidualne spotkanie z zespołem ...... alistów w celu opracowania ścieżki ...... acji, - indywidualne i grupowe poradnictwo ...... psychospołeczne i usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w ...... arsztatach terapii zajęciowej. ...... Udział w projekcie jest bezpłatny. ...... Zostanie zapewniony transport na zajęcia grupowe dla dzieci/młodzieży z ...... awnościami i ich rodziców/opiekunów. ...... W trakcie wycieczek i wyjazdów dzieciom i młodzieży z ...... awnościami i ich rodzicom/opiekunom oraz ...... przebywającym w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych zapewnione zostanie ...... akwaterowanie/nocleg wraz z wyżywieniem, ...... ansport, opieka wyspecjalizowanych opiekunów; ...... specjalistów i animatorów oraz bilety wstępu w ramach wycieczek oraz ...... NNW w całym okresie realizacji Projektu. ...... Informacje o Projekcie oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie są ...... na stronach: · www. ...... apkowice. ...... Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o ...... akt z Biurem Projektu: Stowarzyszenie ...... a Przedsiębiorczości” przy ul. ...... Damrota 4 w Opolu, III piętro tel. ...... 77/456-56-00, e-mail: biuro@spp. ...
 • Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd do kina - integracja dzeci i młodzieży z Tłustomost i Langowa
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania na obiekt kultury
 • Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2018 roku
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 1D m.1 w Baborowie
  ... GMINY BaBORÓW PODaJE DO PUBLICZNEJ WIaDOMOŚCI WYKaZ NIERUCHOMOŚCI STaNOWIĄCEJ   ...... aSNOŚĆ GMINY BaBORÓW PRZEZNaCZONYCH  DO ...... aŻY Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie ...... argowym o  pow. ...... 67,65 m2  położony na parterze   budynku mieszkalnego, ...... w Baborowie, przy ul. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : trzy pokoje, w tym jeden z ...... aneksem kuchennym, łazienka z WC, przedpokój ...... atrołap. ...... Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie gospodarcze. ...... Cena lokalu z  udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu   ...... ałki  wynosi 79. ...... w tym cenaamkowa części gruntu - 2. ...... Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny ...... Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 1% ceny ...... się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego ...... z góry za dany rok. ...... Wysokość  opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ...... gruntowej podlega aktualizacji w trybie  określonym  w ...... ach ustawy o gospodarce nieruchomościami. ...... Na podstawie art. ...... pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...... o podatku od towarów i usług. ...... zwalnia  się od podatku od towarów i usług VaT sprzedaż w/w lokalu. ...... Zgodnie z art. ...... ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...... o podatku od towarów i usług (t. ...... od pierwszej opłaty za grunt oddany w użytkowanie wieczyste naliczony będzie podatek od ...... arów i usług według obowiązującej w dniu ...... a stawki podatku oraz od opłat rocznych według ...... w dniu płatności stawki. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... 0,0630 ha zapisanej w KW OP1G/00021425/5. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ...... obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów”  uchwalonym przez Radę Miejską w ...... aborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 ...... a 2011r. ...... teren obejmujący działkę w Baborowie, oznaczony symbolem 5-MWUI, stanowi tereny ...... abudowy mieszkaniowo-usługowej   ...... zabudowę wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem ich zagospodarowania. ...... Z dniem 15 marca 2018 r. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje ...... w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety. ...
 • O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  ... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie odbędzie się  XXIX sesja Rady ...... w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... arcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt  ...... nr 313/18; zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 314/18; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata  i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat - projekt druk nr ...... Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Zakończenie obrad. ...... Przewodniczący Rady Miejskiej       ...... Tokarz         ...... Baborów, dnia 30. ...
 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 514 w Babicach
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... gruntowa niezabudowana, w części wynoszącej około 3/4 powierzchni ...... anowi składowisko odpadów, około 1/4 części ...... użytkowana jest jako grunt orny, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 514 o ...... 1,1005 ha, obręb Babice, KW OP1G/00021225/3. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 514 stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) oraz ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Babice obejmujący działkę nr 514 ma następujący ...... zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 514 oznaczony jest w ...... acznej części symbolem 17BC-ZLI, zgodnie ze ...... stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w nieznacznej części symbolem 2BC-RI, ...... ze „Studium” stanowi grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb ...... a, sieci i urządzenia infrastruktury ...... dla potrzeb rolnictwa. ...... Sprzedaż naasność w drodze przetargu. ...... Wartość nieruchomości 17. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ......  Z dniem 12 marca 2018 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990, albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  19 lutego 2018 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska       ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... gruntowa niezabudowana, użytkowana była jako składowisko odpadów, obecnie nieużytkowana, ...... oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 353/3 o pow. ...... 1,0600 ha, obręb Czerwonków, KW OP1G/00021231/8. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/3 stanowi częściowo użytki kopalne (K) oraz ...... pastwiska trwałe (PsII). ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr 353/3 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 353/3 oznaczony jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny ...... asów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... 5CZ-WSI i stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych ...... adaptacja stanu istniejącego. ...... Sprzedaż naasność w drodze przetargu. ...... Wartość nieruchomości 14. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ......  Z dniem 12 marca 2018 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990, albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  19 lutego 2018 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska     ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
firm  katalog  test  chroniona  a  s  ok  bip  str  wyloguj
Przewodnik po urzędzie: