wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 4397 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2662

 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej 2017
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Babicach
  ... a podstawie  art. ...... 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( t. ...... r m i s t r z  G m i n y   B a b o r  ó w   podaje do ...... wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Baborów została przeznaczona  do ...... awy  następująca nieruchomość: - ...... zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. ...... zabudowy 85 m 2  oraz garażem o pow. ...... zabudowy  24 m 2 położona w Babicach 119, obejmująca działkę gruntu oznaczoną ...... 2) obręb Babice o pow. ...... ha zapisanej w KW NR OP1G/00000328/2; Wg ewidencji ...... działka stanowi tereny mieszkaniowe (B). ...... Czynsz dzierżawny  za budynek mieszkalny  wynosi – 289,00 zł miesięcznie ...... atny z góry  do 10 dnia  miesiąca za ...... miesiąc Czynsz dzierżawny dla działki pod budynkiem mieszkalnym wynosi – 43,00 ...... miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... Czynsz dzierżawny  za garaż wynosi – 72,00 zł miesięcznie płatny z góry ...... 10 dnia  miesiąca za kolejny miesiąc. ...... Czynsz dzierżawny dla działki pod garażem  wynosi – 12,00 zł. ...... miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... Czynsz dzierżawny  za ogródek przydomowy – 239,00 zł. ...... brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... Powyższa nieruchomość będzie wykorzystywana w celach mieszkaniowych. ...... Teren obejmujący działkę nr 370/1 w Babicach oznaczony jest symbolem 4BC-   ...... MNUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 4BC –MNUI: Zabudowa mieszkaniowo- ...... a, obejmująca zabudowę jednorodzinną, ...... agrodową, funkcję usługową oraz obiekty ...... ane z działalnością ogrodniczą. ...... Funkcja usługowa, obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii rekreacji, ...... biura i gabinety. ...... Zmiana wysokości podatku VaT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia ...... a  Gminy Baborów powoduje  zmianę ...... artości stawki czynszu dzierżawnego. ...... Niniejszy wykaz zostaje podany do  do publicznej wiadomości poprzez ...... na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu ...... w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia 14 kwietnia 2017r. ...... oraz  poprzez zamieszczenie informacji w prasie lokalnej i na stronie ...... aborów. ...
 • Stypendia dla rodzin z dziećmi w ciężkim stanie klinicznym
  ... am Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES jest ...... any do znajdujących się w trudnej sytuacji ...... ansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, ...... na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. ...... Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź ...... atora tlenu, karmienia dojelitowego lub ...... ajelitowego, innych całodobowych ...... alistycznych zabiegów opiekuńczych i ...... acyjnych. ...... Najbardziej potrzebującym rodzinom przyznajemy na okres jednego roku stypendium oraz ...... w innych formach. ...... Obecnie przystępujemy do realizacji V edycji Programu. ...... Wnioski o przyznanie stypendium na lata 2017/2018 przyjmujemy do dnia 9 kwietnia ...... Więcej informacji w portalu ngo. ...
 • Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  ... nr 50450 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. ...... Baborów: Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z ...... analizacją deszczową OGŁOSZENIE O ZaMÓWIENIU ...... Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: ...... amówienia publicznego Zamówienie dotyczy ...... lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak ...... azwa projektu lub programu Program Rozwoju ...... arów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: ...... Budowa lub modernizacja dróg lokalnych O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zaady ...... acy chronionej oraz wykonawcy, których ...... ałalność, lub działalność ich wyodrębnionych ...... anizacyjnie jednostek, które będą realizowały ...... amówienie, obejmuje społeczną i zawodową ...... ację osób będących członkami grup społecznie ...... arginalizowanych nie Należy podać ...... alny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób ...... ależących do jednej lub więcej kategorii, o ...... mowa w art. ...... 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zaady pracy chronionej ...... wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJa I: ZaMaWIaJĄCY Postępowanie przeprowadza ...... alny zamawiający nie Postępowanie ...... adza podmiot, któremu zamawiający ...... przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający ...... prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez ...... amawiających nie Jeżeli tak, należy ...... zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, ...... krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do ...... aktów: Postępowanie jest przeprowadzane ...... z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie ...... przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje ...... atkowe: I. ...... 1) NaZWa I aDRES: Gmina Baborów, krajowy numer identyfikacyjny 53141281700000, ul. ...... Dąbrowszczaków  , 48120   Baborów, woj. ...... opolskie, państwo Polska, tel. ...... 774036920, e-mail um@baborow. ...... faks 774 036 928. ...... adres strony internetowej (URL): www. ...... aborow. ...... 2) RODZaJ ZaMaWIaJĄCEGO: administracja samorządowa I. ...... WSPÓLNE UDZIELaNIE ZaMÓWIENIa (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków ...... zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku ...... przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii ...... (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim ...... akresie za przeprowadzenie postępowania ...... adają pozostali zamawiający, czy zamówienie ...... udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie ...... w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I. ...... KOMUNIKaCJa: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do ...... z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www. ...... aborow. ...... adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych ...... arunków zamówienia tak www. ...... aborow. ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można ...... ać pod adresem nie Oferty lub wnioski o ...... do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres   ...... jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu w inny sposób: nie ...... agane jest przesłanie ofert lub wniosków o ...... do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Ofertę należy dostarczyć w ...... pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego adres: Urząd ...... w Baborowie, ul. ...... Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z ...... arzędzi i urządzeń lub formatów plików, które ...... są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny ...... do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJa II: PRZEDMIOT ...... aMÓWIENIa II. ...... Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w ...... aborowie wraz z kanalizacją deszczową Numer ...... Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny ...... Rodzaj zamówienia: roboty budowlane II. ...... Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone ...... na części: Nie II. ...... Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, ...... lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku ...... artnerstwa innowacyjnego - określenie ...... apotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę ...... roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie i ...... ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z infrastrukturą ją obsługującą. ...... Zakres inwestycji został podzielony na następujące zadania: 1) Budowa i przebudowa ...... Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową 2) Przebudowa skrzyżowania ul. ...... Krakowską 3) Utwardzenie terenu za krawężnikiem przy ul. ...... Wiejskiej w Baborowie. ...... Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy: 1) Roboty ...... 2) Roboty ziemne 3) Nawierzchnie 4) Oznakowanie pionowe i poziome 5) Kanalizacja ...... a 6) Oświetlenie drogowe. ...... Podstawowe dane techniczne w zakresie budowy i przebudowa ulicy Wiejskiej ...... az z kanalizacją deszczową - klasa drogi L - ...... ategoria obciążenia ruchem KR2, - długość ...... 1422 m ( budowa drogi – 551 m, przebudowa – ok. ...... 871 m) - szerokość jezdni zmienna od 5,0 m do 7,5 m. ...... Zestawienie łącznej powierzchni dla zadania Nr 1, Nr 2 i Nr 3: Nawierzchnia bitumiczna – ...... 9240 m2 Chodniki, ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej – ok. ...... 2780 m2 Nawierzchnia z brukowca – 46 m2 Główne parametry techniczne dla ...... analizacji deszczowej: - kanał deszczowy DN ...... mm z rur dwuwarstwowych, kielichowych, SN 8 – około 289 m - ...... anał deszczowy DN 300 mm z rur dwuwarstwowych, ...... Główne parametry techniczne dla oświetlenia drogowego: - długość linii energetycznej ...... a ulicznego – około 200 m - oprawy drogowe ...... az z wysięgnikami i słupami – 8 szt. ...... Ponadto w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać. ...... 1) Projekt tymczasowej organizacji ruchu 2) Oznakowanie i zabezpieczenie ...... a robót 3) Kompleksową obsługę geodezyjną w ...... akresie niezbędnym do realizacji przedmiotu ...... amówienia 4) Inwentaryzację geodezyjną ...... awczą przyjętą do państwowego zasobu ...... 5) Dokumentację powykonawczą Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ...... a: 1) Dokumentacja projektowa 2) Specyfikacja ...... a wykonania i odbioru robót budowlanych 3) ...... ary robót II. ...... Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV:45200000-9, 45230000-8, ...... Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): ...... Wartość bez VaT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu ...... akupów – szacunkowa całkowita maksymalna ...... artość w całym okresie obowiązywania umowy ...... amowej lub dynamicznego systemu zakupów) II. ...... Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. ...... 1 pkt 6 i 7 lub w art. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie II. ...... Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta ...... a ramowa lub okres, na który został ...... anowiony dynamiczny system zakupów: data ...... akończenia: 29/09/2017 II. ...... Informacje dodatkowe: SEKCJa III: INFORMaCJE O CHaRaKTERZE PRaWNYM, ...... FINaNSOWYM I TECHNICZNYM III. ...... WaRUNKI UDZIaŁU W POSTĘPOWaNIU III. ...... Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile ...... a to z odrębnych przepisów Określenie ...... arunków: Zamawiający nie określa warunku w tym ...... akresie. ...... Informacje dodatkowe III. ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: 1. ...... Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność ...... zł (słowie dwa miliony złotych 00/100). ...... Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od ...... alności cywilnej w zakresie prowadzonej ...... ałalności związanej z przedmiotem zamówienia ...... a kwotę 2. ...... zł ( słownie: dwa miliony złotych 00/100). ...... zł jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. ...... Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń jest w pełnym zakresie, tj. ...... bez udziałów własnych i franszyz. ...... Zabrania stosowania się podlimitów ograniczających sumę ubezpieczenia w zakresie ...... ania robót budowlanych opisanych w SIWZ. ...... Informacje dodatkowe III. ...... Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. ...... Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że w ...... ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a ...... okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, ...... najmniej dwie roboty budowlane odpowiadającą charakterowi zamówienia tj. ...... polegającą na budowie drogi lub/i remoncie drogi lub/i ...... drogi lub/i modernizacji drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie ...... zł brutto (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100) każda z robót, z ...... aniem jego rodzaju i wartości tego zamówienia ...... az daty i miejsca wykonania. ...... Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te ...... ały wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie ...... określającymi je warunkami technicznymi i prawidłowo ukończone. ...... Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: - osobą, która będzie ...... a funkcję kierownika budowy posiadającą ...... awnienia budowlane do kierowania robotami ...... anymi w zakresie części drogowej, - osobą, ...... a będzie pełniła funkcję kierownika robót ...... anitarnych posiadającą uprawnienia budowlane ...... kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie zgodnym ...... zamówienia, - osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych ...... adającą uprawnienia budowlane do kierowania ...... ami budowlanymi w zakresie zgodnym z ...... zamówienia. ...... Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu imion i nazwisk osób ...... czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych ...... doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: III. ...... PODSTaWY WYKLUCZENIa III. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... 1 ustawy Pzp III. ...... Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. ...... 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: ...... awa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 4 ustawy Pzp) III. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIa, ŻE NIE ...... a ON WYKLUCZENIU ORaZ SPEŁNIa WaRUNKI UDZIaŁU ...... POSTĘPOWaNIU ORaZ SPEŁNIa KRYTERIa SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu ...... oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 3 USTaWY PZP: 1. ...... Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy ...... apitałowej o której mowa w art. ...... Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej ...... składa dokumenty zgodnie z § 7 i § 8 Rozporządzenia ...... a Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ...... ajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający ...... wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 1 USTaWY PZP III. ...... W ZaKRESIE SPEŁNIaNIa WaRUNKÓW UDZIaŁU W POSTĘPOWaNIU: 1. ...... Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej ...... ająca wysokość posiadanych środków finansowych ...... zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum 2. ...... zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) w okresie nie ...... niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. ...... Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności ...... związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj. ...... zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) 3. ...... Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich ...... lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest ...... - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na ...... których roboty te zostały wykonane, (określonych w rozdziale V pkt 1. ...... SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały ...... ane należycie, w szczególności informacji o ...... czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, ...... czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty ...... awione przez podmiot, na rzecz którego roboty ...... ane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej ...... o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - ...... Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w ...... odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich ...... alifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych ...... wykonania zamówienia publicznego (określonych w rozdziale V pkt 1. ...... SIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o ...... awie do dysponowania tymi osobami III. ...... W ZaKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 2 USTaWY PZP   III. ...... Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. ...... Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej. ...... Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego ...... zobowiązań. ...... Pełnomocnictwo to musi być załączone w oryginale lub jako kopia uwierzytelniona notarialnie ...... Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych ...... asobów na okres korzystania z nich przy ...... alizacji zamówienia ( jeśli dotyczy). ...... SEKCJa IV: PROCEDURa IV. ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV. ...... Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat wadium Przystępując ...... niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w ...... Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie IV. ...... Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert ...... atalogów elektronicznych: nie Dopuszcza ...... złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert ...... atalogów elektronicznych: nie Informacje ...... atkowe: IV. ...... Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie Dopuszcza się złożenie ...... wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym ...... oferty zasadniczej: nie IV. ...... Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu ...... arg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... alog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) ...... Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba ...... awców   Kryteria selekcji wykonawców: ...... Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa ...... zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: ...... Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego ...... zakupów: nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów ...... a się złożenie ofert w formie katalogów ...... nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji ...... do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie ...... aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej ...... arg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... acje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać ...... których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ...... aniczenia co do przedstawionych wartości, ...... ające z opisu przedmiotu zamówienia: nie ...... ależy podać, które informacje zostaną ...... wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: ...... acje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: ...... Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą ...... arunki, na jakich wykonawcy będą mogli ...... ać (minimalne wysokości postąpień): ...... acje dotyczące wykorzystywanego sprzętu ...... rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące ...... acji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: ...... aukcja wieloetapowa etap nr ...... as trwania etapu     ...... Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, ...... aną zakwalifikowani do następnego etapu: nie ...... arunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV. ...... KRYTERIa OCENY OFERT IV. ...... Kryteria oceny ofert: IV. ...... Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60 ...... gwarancji 40 IV. ...... Zastosowanie procedury, o której mowa w art. ...... 24aa ust. ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV. ...... Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne ...... Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które ...... spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia ...... amówienia na podstawie ofert wstępnych bez ...... adzenia negocjacji nie Przewidziany jest ...... ał negocjacji na etapy w celu ograniczenia ...... ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): ...... acje dodatkowe IV. ...... Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań ...... amawiającego lub informacja o sposobie ...... ania tego opisu: Informacja o wysokości ...... agród dla wykonawców, którzy podczas dialogu ...... przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający ...... nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ...... aniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać ...... acje na temat etapów dialogu: Informacje ...... atkowe: IV. ...... Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia ...... minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na ...... apy w celu ograniczeniu liczby ofert ...... ających negocjacjom poprzez zastosowanie ...... oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie ...... acje dodatkowe: IV. ...... Licytacja elektroniczna adres strony internetowej, na której będzie ...... adzona licytacja elektroniczna:   adres ...... internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu ...... amówienia w licytacji elektronicznej:   ...... Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w ...... wymagania techniczne urządzeń informatycznych:   Sposób postępowania w ...... licytacji elektronicznej, w tym określenie ...... alnych wysokości postąpień:   ...... acje o liczbie etapów licytacji elektronicznej ...... czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu ......     Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, ...... aną zakwalifikowani do następnego etapu: nie ...... otwarcia licytacji elektronicznej:   Termin i ...... arunki zamknięcia licytacji elektronicznej: ...... Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści ...... awieranej umowy w sprawie zamówienia ...... albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:   Wymagania ...... zabezpieczenia należytego wykonania umowy:   Informacje dodatkowe: ...... ZMIaNa UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do ...... oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać ...... akres, charakter zmian oraz warunki ...... adzenia zmian: 1. ...... Zamawiający informuje,iż przewiduje możliwość ...... zmiany postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na ...... awie której dokonano wyboru wykonawcy, w ...... adku wystąpienia co najmniej jednej z ...... wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: - w zakresie ...... wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy: a) nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku od ...... arów i usług (VaT), w przypadku wejścia w ...... przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) zajdą okoliczności w § 4 ust 6 umowy - w ...... akresie terminu wykonania przedmiotu umowy, ...... wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w ...... 3 umowy: a) nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie ...... przez Zamawiającego, b) jest niemożliwe wskutek działania ...... wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków ...... ałania siły wyższej, c) jest niemożliwe ...... zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, na okoliczność których ...... anie sporządzony protokół podpisany przez obie ...... umowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) jest niemożliwe ...... realizacji przez Wykonawcę lub inny podmiot, w drodze odrębnej umowy, ...... robót budowlanych lub innych prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres ...... do wykonania tychże prac, e) jest niemożliwe z przyczyn, za które ...... amawiający ponosi odpowiedzialność, o okres ...... ania tychże przyczyn, f) jest niemożliwe z ...... nieprzekazania placu budowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający ...... albo z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani ...... awca nie ponoszą odpowiedzialności; - gdy ...... astąpi konieczność wykonania prac budowlanych ...... innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji ...... w takiej sytuacji może ulec zmianie termin realizacji przedmiotu umowy, o czas niezbędny do ...... akończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób ...... ależyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, a ...... akże może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy ...... sposób wprost proporcjonalny do zmiany przedmiotu umowy; - gdy Zamawiający ...... zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy; 2. ...... Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej umowy będzie protokół ...... sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego albo protokół ...... sporządzony przez Zamawiającego. ...... Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. ...... 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą ...... administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany ...... anych teleadresowych, zmiany osób wskazanych ...... kontaktów między Stronami. ...... Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem ...... ażności za zgodą obu stron. ...... Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo zamówień ...... art. ...... 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza ...... przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ...... INFORMaCJE aDMINISTRaCYJNE IV. ...... Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki ...... ochronie informacji o charakterze poufnym IV. ...... Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału ...... postępowaniu: Data: 10/04/2017, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania ...... ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ...... aniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie ...... azać powody: Język lub języki, w jakich ...... być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu > Ofertę należy złożyć ...... Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku ...... ania środków pochodzących z budżetu Unii ...... oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej ...... państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o ...... Handlu (EFTa), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki ...... sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający ...... amierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości ...... części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV. ...... Informacje dodatkowe   ...... ary robót Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 ...... adanie nr 3 Projekt organizacji ruchu ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul.Raciborskiej
  ... a podstawie art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza ...... do dzierżawy następujące nieruchomości : -  działki ...... numerach : 1159  o pow. ...... 0,0400 ha, 1160 o pow. ...... 0,0160 ha, 1163 o pow. ...... 0,0250 ha, 1164 o pow. ...... 0,0150 ha, 1165 o pow. ...... 0,0280 ha, 1166 o pow. ...... 0,0540 ha - o łącznej pow. ...... 0,1780 ha położone w  Baborowie pod uprawy rolne zapisane w Księdze Wieczystej   ...... Wg ewidencji gruntów działki  stanowią łąki – kl. ...... IV (Ł ) Czynsz dzierżawny dla w/w działek  wynosi  -24,00 zł. ...... brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... - działki o numerach: 1157/3 o pow. ...... 0,1160 ha, 1167 o pow. ...... 0,0540 ha, 1168 o pow. ...... 0,0240 ha, 1171 o pow. ...... 0,0140 ha, 1172 o pow. ...... 0,0160 ha, 1173/1 o pow. ...... 0,0130 ha, 1175 o pow. ...... 0,0130 ha, 1176 o pow. ...... 0,0140 ha, 1177 o pow. ...... 0,0060 ha, 1178 o pow. ...... 0,0130 ha, 1181/2 o pow. ...... 0,1470 ha, 1182/2 o pow. ...... 0,0370 ha-  o łącznej pow. ...... 0,4800 ha położone w Baborowie pod uprawy rolne zapisane w Księdze Wieczystej   ...... Wg ewidencji gruntów działki  stanowią łąki – kl. ...... IV (Ł ) Czynsz dzierżawny dla w/w działek  wynosi- 63,00 zł. ...... brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  3 lat. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ...... obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... i powyższy  teren ma następujący kierunek zagospodarowania ...... oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... Przeznaczenie podstawowe: Grunty orne, zbiorniki wodne dla ...... rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... Zmiana wysokości podatku VaT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia ...... a  Gminy Baborów powoduje  zmianę ...... artości stawki czynszu dzierżawnego. ...... Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w ...... aborowie na okres   21 dni  ...... do dnia 13 kwietnia 2017r. ...... oraz na stronie internetowej www. ...... aborow. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 632/19 przy ul. Kuroczkina w Baborowie -
  ... a podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy ...... ałkę o pow. ...... 0,8949 ha położoną w Baborowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka  ...... 632/19  zapisaną w  Księdze Wieczystej pod  Nr ...... jako rola kl. ...... II i tereny przeznaczone pod zabudowę z przeznaczeniem na uprawy rolne. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  3 lat. ...... Obecnie działka jest dzierżawiona, termin zakończenia umowy dzierżawy upływa z dniem 24 ...... aja 2017r. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych miasta ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, poniższy teren obejmujący działkę ...... oznaczony  symbolem 6-UP,UKII ma przeznaczenie :teren zabudowy usługowej obejmującej ...... Oprócz w/w usług  na terenie o symbolu 6-UP, UKII mogą być ...... alizowane usługi z zakresu zasad i ...... ałtowania ładu przestrzennego. ...... Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr  632/19  –  224,00 zł ...... rocznie,  płatny z góry do 30 września  każdego roku. ...... Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości ...... alnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowią­zuje nowa stawka czynszu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na ...... ablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 13 kwietnia 2017r. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie
  ... Baborów, 2017-03-23      ...... INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 15 marca 2017 roku o godz. ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1745 o powierzchni 0,0837 ha, która według ewidencji gruntów stanowi ...... anizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w ...... aganym terminie wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 14. ...... zł Kwota wadium: 1. ...... zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 14. ...... zł brutto (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Dariusz Rubczyński. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 30 marca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj         ...
 • Projekt " Młodzi aktywni na rynku pracy"
  ... acja aktywizacja Centrum Edukacji i ...... aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w ...... oferuje opłacenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego kończącego się egzaminem zewnętrznym ...... az zorganizowanie płatnych staży dla osób ...... ających warunki uczestnictwa w projekcie. ...... Projekt kierowany jest do osób młodych zamieszkujących na terenie woj. ...... opolskiego, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i ...... Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP, ani ...... studiów stacjonarnych. ...... Możliwy jest udział studentów studiów zaocznych o ile nie pracują i spełniają ...... a młodzieży NEET. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta Baborów
  ... a podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... zmianami) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza ...... do dzierżawy następujące nieruchomości : -Część   ...... ałki nr 576/16  o pow. ...... 0,0020 ha  z działki o powierzchni 0,0376 ha położonej w ...... aborowie z przeznaczeniem na ogródek ......  zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane  (Bi) ...... dzierżawny wynosi 3,00 zł. ...... rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku. ...... - Część  działki nr 576/16  o pow. ...... 0,0050 ha  z działki o powierzchni 0,0376 ha położonej w ...... aborowie z przeznaczeniem na ogródek ......  zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane  (Bi) ...... dzierżawny wynosi 7,50 zł. ...... rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku. ...... Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów teren na ...... znajduje się w/w działka, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej 3 lat. ...... - Część działki nr 1613/6  o pow. ...... 3,60 m2  z działki o pow. ...... 0,2876 ha  położonej w Baborowie  z przeznaczeniem pod garaż ...... apisanej w Księdze Wieczystej Nr ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi w tej części zurbanizowane tereny  ...... abudowane (Bp)  Czynsz dzierżawny wynosi ...... miesięcznie , płatny  do 30 dnia każdego miesiąca. ......    - Część działki  nr 1613/6 o pow. ...... m2  z działki o pow. ...... 0,2876 ha położonej w Baborowie z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy zapisanej w ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi w tej części zurbanizowane tereny  ...... abudowane (Bp)  Czynsz dzierżawny wynosi ...... rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku. ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... Działka nr 1613/6 (obok działek nr 1423 i 530/1) w Baborowie, oznaczona ...... 1-ZPI, stanowi teren zieleni urządzonej obejmującej: ...... arki, ogrody, zieleńce. ...... Na terenach oznaczonych symbolem 1-ZPI dopuszcza się: ...... a sportu i rekreacji, ścieżki rowerowe, ...... acerowe, Obiekty małej architektury, np. ...... ławki, zadaszenia, fontanny, pomniki, pergole, amfiteatry, muszle ...... Ulice wewnętrzne, place postojowe, miejsca parkingowe lokalizowane przy ciągach ...... acyjnych, sieci i urządzenia infrastruktury ...... Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. ...... Nieruchomości nie są obciążone prawem rzeczowym. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości ...... alnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowią­zuje nowa stawka czynszu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na ...... ablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 12 kwietnia 2017r. ...... oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ...
 • 2 Runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2017 o Puchar Burmistrza Gminy Baborów
 • Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... dniu 27 marca 2017r. ...... 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie odbędzie się  XXII Sesja Rady ...... w Baborowie. ...... arcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów - projekt druk nr ...... a/17; zmiany wieloletniej prognozy ...... ansowej- projekt druk nr 250a /17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty – ...... druk nr 239/17; wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż ...... lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( część dz. ...... 20m2 w Baborowie )- projekt druk nr 240/17; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( część dz. ...... 50m2 w Baborowie )- projekt druk 241/17; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( dz. ...... nr 370/1 w Babicach) –  projekt druk nr 252a/17; ...... ażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ...... anowiącej własność Gminy Baborów ( dz. ...... nr 1278 w Baborowie) –projekt druk nr 248/17; przyjęcia ...... Programu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej w ...... Baborów na lata 2017-2019 – projekt druk nr 242/17; ...... a Strategii rozwiązywania problemów ...... w Gminie Baborów na lata 2017-2027- projekt druk nr 243/17; ...... a czasu obowiązywania Taryfy dla zbiorowego ...... aopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ...... na okres od 28 marca 2017r. ...... do 30 czerwca 2017r. ...... – projekt druk 244/17; zmieniająca uchwałę Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z ...... a 20 lutego 2017r. ...... sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków Budżetu Gminy Baborów zadań z ...... akresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów ...... udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...... a w Opolu w roku 2017- projekt druk nr 246/17; ...... określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności ...... na terenie Gminy Baborów na rok 2017”- projekt druk nr 247/17; zamiaru ...... a samorządowych instytucji kultury Gminnej ...... Publicznej w Baborowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie- projekt druk nr 245/17; ...... dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Baborów do ...... ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe- projekt druk nr 251/17; ...... a kryterium naboru do klas pierwszych ...... szkoły podstawowej, dla której Gmina Baborów jest organem prowadzącym-projekt druk ...... 253/17; ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria ...... az dokumentów niezbędnych do ich ...... a stosowanych w drugim etapie postępowania ...... acyjnego do publicznego przedszkola ...... adzonego przez Gminę Baborów- projekt druk nr ...... powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt ...... Przyjęcie planów pracy Komisji Budżetu i Rozwoju RM  oraz ...... aty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM; 5. ...... Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 6. ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Zakończenie obrad. ...... Przewodniczący Rady Miejskiej       ...... Tokarz         ...... Baborów, dnia 21. ...
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  ... aborów, dnia 20 marca 2017 r. ......   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu ...... alizacji inwestycji celu publicznego. ......   Stosownie do art. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...... 778) w związku z art. ...... 49 oraart. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego (t. ......   Burmistrz Gminy Baborów   z a w i a d a m i a ...... że na wniosek  Pana Włodzimierza Naumczyka, ul Skłodowskiej 4, 48-100 Głubczyce ...... a podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ...... a Gminy Baborów) zostało wszczęte postępowanie ...... administracyjne w sprawie wydania decyzji o ...... aleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ...... dla zamierzenia inwestycyjnego pn:   „Oświetlenie ...... rozbudowa istniejącego oświetlenia”     lokalizacja ......     działki nr 387 i 383, w jednostce ewidencyjnej ...... aborów,        ...... w obrębie ewidencyjnym Boguchwałów. ......  Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie ...... Miejskiego w Baborowie, przy ul. ...... Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. ...... 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu. ......   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez ...... amieszczenie na stronie Biuletynu Informacji ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie ...... w Baborowie i Boguchwałowie. ......     Zgodnie z art. ...... 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ...... ogłoszenia. ...
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  ... aborów, dnia 20 marca 2017 r. ......   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu ...... alizacji inwestycji celu publicznego. ......   Stosownie do art. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...... w związku z art. ...... 49 oraart. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego (t. ......   Burmistrz Gminy Baborów   z a w i a d a m i a ...... że na wniosek  Pana Włodzimierza Naumczyka, ul Skłodowskiej 4, 48-100 Głubczyce ...... a podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ...... a Gminy Baborów) zostało wszczęte postępowanie ...... administracyjne w sprawie wydania decyzji o ...... aleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ...... dla zamierzenia inwestycyjnego pn:   „Oświetlenie ...... rozbudowa istniejącego oświetlenia”     lokalizacja ......     działki nr 384/3 i 180, w jednostce ewidencyjnej ...... aborów,        ......  Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie ...... Miejskiego w Baborowie, przy ul. ...... Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. ...... 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu. ......   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez ...... amieszczenie na stronie Biuletynu Informacji ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie ...... w Baborowie i Czerwonkowie. ......     Zgodnie z art. ...... 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ...... ogłoszenia. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
a  wyloguj  str  firm  chroniona  katalog  bip  test  s  ok
Przewodnik po urzędzie: