wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 4490 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2727

 • Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.258.930,00 zł
  ... Ogłoszenie nr 512962-N-2017 z dnia 2017-05-22 r. ...... Gmina Baborów: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3. ...... zł OGŁOSZENIE O ZaMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie ...... Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu ...... programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa ...... lub programu   O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zaady ...... acy chronionej oraz wykonawcy, których ...... ałalność, lub działalność ich wyodrębnionych ...... anizacyjnie jednostek, które będą realizowały ...... amówienie, obejmuje społeczną i zawodową ...... ację osób będących członkami grup społecznie ...... arginalizowanych Należy podać minimalny ...... wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o ...... mowa w art. ...... 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zaady pracy chronionej ...... wykonawców albo ich jednostki (w %)   SEKCJa I: ...... aMaWIaJĄCY Postępowanie przeprowadza ...... alny zamawiający Nie Postępowanie ...... adza podmiot, któremu zamawiający ...... przeprowadzenie postępowania Tak Informacje na temat podmiotu któremu ...... amawiający powierzył/powierzyli prowadzenie ...... ania: Postępowanie jest przeprowadzane ...... przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie ...... adzają postępowanie oraz podać adresy ich ...... krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do ...... aktów: Postępowanie jest przeprowadzane ...... z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie ...... W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje ...... atkowe: I. ...... 1) NaZWa I aDRES: Gmina Baborów, krajowy numer identyfikacyjny 53141281700000, ul. ...... Dąbrowszczaków  , 48120   Baborów, woj. ...... opolskie, państwo Polska, tel. ...... 774036920, e-mail um@baborow. ...... faks 774 036 928. ...... adres strony internetowej (URL): www. ...... aborow. ...... adres profilu nabywcy: adres strony internetowej pod którym można ...... ać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów ...... 2) RODZaJ ZaMaWIaJĄCEGO: administracja samorządowa   I. ...... WSPÓLNE UDZIELaNIE ZaMÓWIENIa (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków ...... zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku ...... przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii ...... (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim ...... akresie za przeprowadzenie postępowania ...... adają pozostali zamawiający, czy zamówienie ...... udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie ...... w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):   I. ...... KOMUNIKaCJa: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do ...... z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak bip. ...... aborow. ...... adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych ...... arunków zamówienia Tak bip. ...... aborow. ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można ...... ać pod adresem Nie   Oferty lub ...... o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres ......     Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny ...... Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny ...... Tak,forma pisemna, papierowa. ...... adres: Urząd Miejski w Baborowie, ul. ...... Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów Komunikacja elektroniczna wymaga ...... ania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, ...... które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny ...... do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)   SEKCJa II: PRZEDMIOT ...... aMÓWIENIa II. ...... Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu ...... Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny ...... Rodzaj zamówienia: Usługi II. ...... Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone ...... na części: Nie Oferty lub wnioski o ...... do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:   Zamawiający ...... astrzega sobie prawo do udzielenia łącznie ...... astępujących części lub grup części: ...... aksymalna liczba części zamówienia, na które ...... zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II. ...... Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, ...... lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku ...... artnerstwa innowacyjnego - określenie ...... apotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę ...... roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu ...... Podstawowe dane o kredycie: a) Rodzaj transakcji : udzielenie i obsługa kredytu ...... b) Kwota i waluta kredytu : 3. ...... zł, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od ...... a podpisania umowy do 28. ...... W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się ...... astępujące terminy uruchomienia kredytu: - 14 ...... a 2017 r. ...... zł - 31 sierpnia 2017 r. ...... zł - 15 listopada 2017 r. ...... zł Rzeczywisty termin uruchomienia kredytu może ulec zmianie. ...... Spłata kapitału następować będzie począwszy od dnia 30 września 2018 r. ...... w następujący sposób: 1) w 2018 r. ...... zł (2 raty po 32. ...... zł (4 raty po 26. ...... zł (4 raty po 30. ...... zł (4 raty po 47. ...... zł (4 raty po 55. ...... zł (4 raty po 62. ...... zł (4 raty po 62. ...... zł (4 raty po 62. ...... zł (4 raty po 62. ...... zł (4 raty po 62. ...... zł (4 raty po 62. ...... zł (4 raty po 68. ...... zł (3 raty po 68. ...... zł, 1 rata 69. ...... zł (4 raty po 77. ...... zł (4 raty po 50. ...... Płatne ostatniego dnia kalendarzowego każdego kwartału. ...... Ustala się okres karencji w spłacie kredytu do 30 września 2018 r. ...... Okres kredytowania: do 31. ...... Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych pisemnych dyspozycji ...... w terminie od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 2017 r. ...... Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu, bez ...... a dodatkowych kosztów z tego tytułu. ...... W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą za okres jego ...... aktycznego wykorzystania. ...... Terminy płatności odsetek: spłata odsetek będzie się odbywać w okresach ...... na podstawie otrzymanego od banku zawiadomienia o ich wysokości, począwszy od ...... a następującego po miesiącu w którym nastąpiło ...... kredytu w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odsetki ...... aliczono. ...... Odsetki naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym, na koniec ...... anego miesiąca. ...... Zawiadomienie o wysokości naliczonych odsetek winno być dostarczone ...... amawiającemu najpóźniej 10 dni przed ich ...... płatności. ...... Dopuszcza się mailową formę przesyłania tego zawiadomienia. ...... Oprocentowanie kredytu: kredyt jest oprocentowany wg ...... stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. ...... Oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o wskazaną przez ...... ank marżę w stosunku rocznym ( WIBOR 1M jest ...... stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom, ...... liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z poprzedniego ...... a kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ...... atniego dnia każdego miesiąca). ...... Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie ...... ania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni ...... kalendarzowy. ...... Wskazana w ofercie maa banku jest obowiązująca przez cały okres ...... ania. ...... Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie należy przyjąć stawkę ...... azową WIBOR 1M w wysokości 1,66 % w stosunku ...... oraz spłaty rat kapitału w sposób określony w pkt. ...... Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji. ...... Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ...... Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia ...... obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ i przedstawionymi w ...... Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel in blanco wraz z ...... aracją wekslową. ...... Źródło spłaty kredytu wraz z odsetkami: dochody budżetu Gminy Baborów. ...... Główny kod CPV: 66113000-5 Dodatkowe kody CPV: II. ...... Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): ...... Wartość bez VaT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu ...... akupów – szacunkowa całkowita maksymalna ...... artość w całym okresie obowiązywania umowy ...... amowej lub dynamicznego systemu zakupów) ...... Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. ...... 1 pkt 6 i 7 lub w art. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości ...... zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. ...... 1 pkt 6 lub w art. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: II. ...... Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta ...... a ramowa lub okres, na który został ...... anowiony dynamiczny system zakupów: ...... ach:    lub dniach: lub data ...... a:   lub zakończenia: 2032-12-31 ...... Okres w miesiącach Okres w dniach ...... ata rozpoczęcia Data zakończenia ...... Informacje dodatkowe: SEKCJa III: INFORMaCJE O CHaRaKTERZE PRaWNYM, EKONOMICZNYM, ...... aNSOWYM I TECHNICZNYM III. ...... WaRUNKI UDZIaŁU W POSTĘPOWaNIU III. ...... Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile ...... a to z odrębnych przepisów Określenie ...... arunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, ...... jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ...... awą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...... Prawo bankowe (t. ...... Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, iż posiada ...... a Komisji Nadzoru Finansowego lub inny ...... uprawniający do wykonywania czynności bankowych. ...... Informacje dodatkowe W przypadku ubiegania się o wspólne zamówienie warunek określony w ...... musi spełnić każdy Wykonawca oddzielnie. ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: O udzielenie ...... amówienia publicznego mogą ubiegać się ...... awcy, którzy spełniają warunki, dotyczące ...... acji ekonomicznej lub finansowej. ...... Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. ...... Informacje dodatkowe III. ...... Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie ...... amówienia publicznego mogą ubiegać się ...... awcy, którzy spełniają warunki, dotyczące ...... technicznej lub zawodowej. ...... Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. ...... Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu imion i nazwisk osób ...... czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych ...... doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III. ...... PODSTaWY WYKLUCZENIa III. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... 1 ustawy Pzp III. ...... Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. ...... 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIa, ŻE NIE ...... a ON WYKLUCZENIU ORaZ SPEŁNIa WaRUNKI UDZIaŁU ...... POSTĘPOWaNIU ORaZ SPEŁNIa KRYTERIa SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu ...... oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 3 USTaWY PZP: III. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 1 USTaWY PZP III. ...... W ZaKRESIE SPEŁNIaNIa WaRUNKÓW UDZIaŁU W POSTĘPOWaNIU: W celu wykazania ...... a przez Wykonawcę warunków udziału w ...... aniu należy przedłożyć zezwolenie lub dokument ...... ający, że Wykonawca posiada uprawnienia do ...... ania czynności bankowych zgodnie z ustawą z ...... a 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t. ...... lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania czynności bankowych. ...... W ZaKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   III. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 2 USTaWY PZP III. ...... Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 2. ...... Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. ...... Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających ...... o udzielenie zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać ...... Pełnomocnictwo może być ustanowione do reprezentowania wykonawców w ...... aniu albo do reprezentowania w postępowaniu i ...... awarcia umowy. ...... musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. ...... Dokument z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za ...... z oryginałem prze notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność ...... z KRS który może być poświadczony przez wykonawcę) względnie do podpisania innych ...... adczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą ...... a ze Zamawiający może je uzyskać w ...... za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów ...... w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności ...... realizujących zadania publiczne (Dz,U z 2014 poz. ...... 1114 oraz z 2016 poz. ...... 352) a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich ...... ania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ...... Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy ...... apitałowej. ...... SEKCJa IV: PROCEDURa IV. ...... Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV. ...... Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium ...... Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy ...... ać informacje na temat udzielania zaliczek: ...... Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert ...... atalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza ...... złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert ...... atalogów elektronicznych: Nie Informacje ...... atkowe:   IV. ...... Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie ...... wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym ...... oferty zasadniczej: Nie IV. ...... Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu ...... arg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... alog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) ...... Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba ...... awców   Kryteria selekcji wykonawców: ...... Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa ...... zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: ...... ana maksymalna liczba uczestników umowy ...... amowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie ...... ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie adres strony internetowej, na ...... będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: ...... Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza ...... złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie Przewiduje się ...... anie ze złożonych katalogów elektronicznych ...... acji potrzebnych do sporządzenia ofert w ...... amach umowy ramowej/dynamicznego systemu ...... akupów: Nie IV. ...... aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej ...... arg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... acje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres ...... internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których ...... artości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: ...... Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu ...... zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie ...... aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ...... udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: ...... Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą ...... arunki, na jakich wykonawcy będą mogli ...... ać (minimalne wysokości postąpień): ...... acje dotyczące wykorzystywanego sprzętu ...... rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące ...... acji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: ...... Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, ...... aną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie ...... arunki zamknięcia aukcji elektronicznej: ...... KRYTERIa OCENY OFERT IV. ...... Kryteria oceny ofert: IV. ...... Kryteria Kryteria Znaczenie ...... Cena 100 IV. ...... Zastosowanie procedury, o której mowa w art. ...... 24aa ust. ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV. ...... Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne ...... Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które ...... spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia ...... amówienia na podstawie ofert wstępnych bez ...... adzenia negocjacji Przewidziany jest podział ...... acji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: ...... Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): ...... acje dodatkowe IV. ...... Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań ...... amawiającego lub informacja o sposobie ...... ania tego opisu: Informacja o wysokości ...... agród dla wykonawców, którzy podczas dialogu ...... przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający ...... nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ...... aniczenia liczby rozwiązań: Nie Należy podać ...... acje na temat etapów dialogu: Informacje ...... atkowe: IV. ...... Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia ...... minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na ...... apy w celu ograniczeniu liczby ofert ...... ających negocjacjom poprzez zastosowanie ...... oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ...... acje dodatkowe: IV. ...... Licytacja elektroniczna adres strony internetowej, na której będzie ...... adzona licytacja elektroniczna: adres ...... internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu ...... amówienia w licytacji elektronicznej: ...... agania dotyczące rejestracji i identyfikacji ...... awców w licytacji elektronicznej, w tym ...... agania techniczne urządzeń informatycznych: ...... postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie ...... alnych wysokości postąpień: Informacje o ...... etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja wieloetapowa ...... awcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, ...... aną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie ...... Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w ...... acji elektronicznej: Data: godzina: Termin ...... arcia licytacji elektronicznej: Termin i ...... arunki zamknięcia licytacji elektronicznej: ...... Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w ...... awie zamówienia publicznego, albo ogólne ...... arunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania ...... zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV. ...... ZMIaNa UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do ...... oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać ...... akres, charakter zmian oraz warunki ...... adzenia zmian: Zamawiający poza możliwością ...... any na podstawie art. ...... do 6 ustawy Pzp przewiduje również możliwość dokonania ...... any postanowień umowy w następujących ...... adkach: 1) w zakresie zmiany wynagrodzenia w ...... acji zmiany: a) stawki podatku od towarów i ...... b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. ...... 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. ...... o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. ...... c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu ...... lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - jeżeli ...... any te będą miały wpływ na koszty wykonania ...... amówienia przez Wykonawcę. ...... 2) w zakresie zmiany terminu spłaty raty kapitałowej lub odsetkowej w razie trudności w ...... alizacji strony dochodowej budżetu, ...... spłaty kredytu. ...... INFORMaCJE aDMINISTRaCYJNE IV. ...... Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki ...... ochronie informacji o charakterze poufnym IV. ...... Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału ...... postępowaniu: Data: 2017-06-08, godzina: 10:30, Skrócenie terminu składania ...... ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ...... aniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie ...... azać powody: Język lub języki, w jakich ...... być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu > Język Polski IV. ...... Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku ...... ania środków pochodzących z budżetu Unii ...... oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej ...... państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o ...... Handlu (EFTa), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki ...... sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający ...... amierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości ...... części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV. ...... Informacje dodatkowe:   ZaŁĄCZNIK I - INFORMaCJE DOTYCZĄCE OFERT ...
 • Opolskie Szmaragdy - 4 Festiwal Twórczości Artystycznej
 • Program wspierania przedsiębiorczości
 • VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”
 • Oferta realizacji zadania publicznego - Historyczne podobieństwa architektury obiektów i zasobów przyrodniczych Mazur i Wileńszczyzny.
 • Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  ... Burmistrza Gminy Baborów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych ...... Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany ...... astępujących nazw ulic w mieście Baborów: ...... 40 – lecia PRL, Świerczewskiego, Kuroczkina, ...... aków. ...... Wnioski konsultacyjne w formie pisemnej należy składać w ...... Miejskim w Baborowie za pośrednictwem poczty lub osobiście w ...... ariacie Urzędu w terminie od 16 maja 2017 r. ...... do 30 maja 2017 r. ...... Wniosek może zostać złożony tylko przez mieszkańca Gminy ...... aborów posiadającego czynne prawo wyborcze i ...... zostać poparty przez grupę 10 mieszkańców Gminy posiadających czynne prawo ...... Szczegółowe informacje i zasady konsultacji oraz przykładowy wzór wniosku znajdują ...... w siedzibie Urzędu oraz na jego stronie internetowej: www. ...... aborow. ...... aborow. ...
 • Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice
  ... Inwentaryzacja: Projekt budowlany: ...
 • OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2017
  ... aborów, dnia 15. ...... OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ...... alenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. ......   Działając na podstawie art. ...... 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. ...... w związku z art. ...... 2 pkt 1 oraz art. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...... Burmistrz Gminy Baborów z a w i a d a m i a o wydaniu decyzji nr UNI. ...... z dnia 15. ...... o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ...... amierzenia inwestycyjnego pn: ...... uliczne- rozbudowa istniejącego oświetlenia” lokalizacja inwestycji : działki nr ...... i 318, w jednostce ewidencyjnej Baborów,   w obrębie ewidencyjnym ...... ałów. ...... Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...... a w/w inwestycję zostało wszczęte na wniosek ...... ana Włodzimierza Naumczyka, ul. ...... Skłodowskiej 4, 48-100 Głubczyce na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ...... a Gminy Baborów. ...... Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój ...... Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ...... a. ...... POUCZENIE Od wydania decyzji służy stronom odwołanie do ...... amorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za ...... Burmistrza Gminy Baborów w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ...... obwieszczenia. ...... Zgodnie z art. ...... 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po ...... 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. ...... Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie ...... a stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w ...... aborowie i Boguchwałowie. ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 374 w Czerwonkowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... 2147 z dnia 14 grudnia 2016 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... )  w dniu 12 maja 2017 r. ...... OGŁaSZa I USTNY PRZETaRG OGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 374 o pow. ...... 0,0400 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 374 stanowi drogi (dr). ...... Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy ...... atrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi ...... ałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów ...... alonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą ...... VI-56/15 z dnia 19 maja 2015 r. ...... ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. ...... 1467, poniższa działka ma następujący kierunek zagospodarowania ...... teren obejmujący działkę nr 374 w Czerwonkowie oznaczony jest ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu - RR: podstawowe – uprawy rolne, ...... dopuszczalne – użytki zielone, zabudowa rolnicza. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2. ...... Wadium wynosi 280,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 19 czerwca 2017 roku o godz. ...... 9:15 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość stanowi drogę dojazdową do pól, przeznaczona ...... do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości ...... - działki nr 74; - działki nr 75; - działki nr 76; - działki ...... 346; - działki nr 347/1; - działki nr 348/2; - działki nr 348/1; - ...... ałki nr 93. ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ...... Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w   ...... do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. ...... Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w ...... adku odwołania przetargu, zostanie zwrócone ...... po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ...... ania lub zamknięcia przetargu. ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w ...... argu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie ...... osób zakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 13 ...... a 2017 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska         ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 428 w Boguchwałowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... 2147 z dnia 14 grudnia 2016 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... )  w dniu 12 maja 2017 r. ...... OGŁaSZa I USTNY PRZETaRG OGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 428 o pow. ...... 0,4200 ha, zapisanej w KW OP1G/00021227/7, obręb Boguchwałów. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 428 stanowi drogi (dr). ...... Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy ...... atrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi ...... ałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów ...... alonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą ...... VI-56/15 z dnia 19 maja 2015 r. ...... ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. ...... 1467, poniższa działka ma następujący kierunek zagospodarowania ...... teren obejmujący działkę nr 428 w Boguchwałowie oznaczony jest symbolem RR. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu - RR: podstawowe – uprawy rolne, ...... dopuszczalne – użytki zielone, zabudowa rolnicza. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26. ...... Wadium wynosi 2. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 19 czerwca 2017  roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość stanowi drogę dojazdową do pól, przeznaczona ...... do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości ...... - działki nr 420; - działki nr 421; - działki nr 422; - działki ...... 423/3; - działki nr 423/2; - działki nr 423/1; - działki nr 424; - ...... ałki nr 425; - działki nr 426; - działki ...... 427; - działki nr 429; - działki nr 430; - działki nr 431; - działki ...... 432; - działki nr 433; - działki nr 434; - działki nr 435. ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ...... Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w   ...... do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. ...... Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w ...... adku odwołania przetargu, zostanie zwrócone ...... po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ...... ania lub zamknięcia przetargu. ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w ...... argu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie ...... osób zakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 13 ...... a 2017 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska         ...
 • Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego
  ... aDaNIE WZROKU I POMIaR CIŚNIENIa ŚRÓDGaŁKOWEGO ...... (PROFILaKTYKa JaSKRY) W dniu: 16. ...... w Ośrodku Zdrowia ul. ...... Wiejska 2B w Baborowie w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się komputerowe ...... adania wzroku oraz pomiar ciśnienia ...... ałkowego dla Mieszkańców gminy. ...... Zapisy telefonicznie (77) 555-96-30 Koszt ...... adania ostrości wzroku – Koszt 5zł Koszt ...... aru ciśnienia śródgałkowego – Koszt 10zł ...... adanie Dodatkowe) Zapisy prowadzone będą do ...... a 16. ...... Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz ...... amówienia okularów korekcyjnych. ...... Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia). ...... Serdecznie zapraszamy OKO-LUX ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem - lokal ul. Raciborska 54A
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  ... Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje, że w ...... 15 maja  2017r. ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM  w ...... ali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie z następującym porządkiem: ...... atyka posiedzenia: Sprawozdanie z ...... ałalności stowarzyszeń i innych organizacji ...... ałających na terenie Gminy Baborów za 2016r. ...... Informacja o stanie zdrowia mieszkańców i realizacji kontraktów z NFZ; ...... współpracy Gminy Baborów z miastami partnerskimi; Sprawy bieżące. ......       mgr Mariusz Kostyk   ...
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
 • 2016
  ... ROK Rodzaj informacji Plik ...... 2016 Informacja o stanie mienia komunalnego Pobierz ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  firm  bip  str  test  katalog  wyloguj  ok  a  chroniona
Przewodnik po urzędzie: