wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5612 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3351

 • Ostrzeżenie - upały
 • Informacja KRUS-matki 4+ za ukryte dochody zapłacą odsetki
 • Informacja KRUS-jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej
 • Informacja KRUS-ubezpieczenie społeczne rolników dla osób prowadzących działy specjalne
 • Informacja KRUS-zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w trakcie wakacji
 • Spotkanie informacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej
 • Rekrutacja online na studia filologiczne -język czeski
 • XXI Edycja Ligii Młodzików im. Stanisława Tokarza 14.06.2019 r.
 • Zawody strażackie 15.06.2019 r.
 • Eko Piknik 15.06.2019 r.
 • Podsumowanie Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w Głubczycach
  ... a Gala Powiatowa IX Ogólnopolskiego Konkursu ...... astycznego dla Dzieci oraz XVII ...... ajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo ...... w Głubczycach      Tegoroczna, ...... a już edycja Konkursu Plastycznego pod hasłem: ...... na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”, poświęcona tematyce ...... apobiegania wypadkom, związanym z obecnością ...... aszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwie ...... została zorganizowana przez KRUS, we współpracy z MRiRW, PIP, KOWR oraz aRiMR,  pod ...... Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa ardanowskiego. ...... Natomiast celem XVII edycji Konkursu BGR, jednego z ...... działań prewencyjnych podejmowanych przez KRUS jest poprawa bezpieczeństwa i ...... pracy w gospodarstwach rolnych. ...... Konkurs BGR uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej ...... andrzeja Dudy. ...... Organizatorem jest: *Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi *Kasa Rolniczego ...... a Społecznego *Państwowa Inspekcja Pracy ...... agencja Restrukturyzacji i Modernizacji ...... a * Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ...... Placówka Terenowa KRUS w Głubczycach zorganizowała podsumowanie powiatowe obu Konkursów, ...... które odbyło się 6 czerwca br. ...... 10:00 w Starostwie Powiatowym w Głubczycach. ...... Wszystkich gości przywitała Kierownik Placówki Terenowej - Janina Witkoś – Lenartowicz. ......       Laureaci w obecności rodzin, nauczyciele i ...... szkół wysłuchali przemówienia Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu Lecha ...... aloszczyka oraz Starosty Głubczyckiego Piotra ...... Podkreślano szczytne cele Konkursów, a mianowicie: poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w ...... arstwie rolnym zarówno wśród dzieci jak i ...... a w odniesieniu do Konkursu Plastycznego dla Dzieci: promowanie wśród uczniów pozytywnych ...... achowań związanych z pracą i zabawą dzieci na ...... ach wiejskich, rozbudzanie i rozwijanie ...... ażliwości estetycznej oraz indywidualnych ...... twórczych młodych artystów. ......       Następnie podczas prezentacji dzieciom i ...... zostały wręczone dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia ...... Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Burmistrza Głubczyc, Burmistrza Baborowa, Burmistrza ...... a, Bank Spółdzielczy w Baborowie – Grupa BPS, ...... ank Spółdzielczy w Głubczycach – Grupa BPS, ...... at Rolny „Kietrz” Sp. ...... w Kietrzu oraz „Top Farms” Sp. ...... w Głubczycach. ...... w Konkursie wzięło udział 132 uczniów z 9 szkół podstawowych z ...... atu głubczyckiego. ...... Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie a-3 w dowolnej technice ...... astycznej, o tematyce związanej z ...... na wsi. ......       Na uwagę zasługuje fakt, że prace konkursowe uczestników ...... ały się w założenia kampanii „Nie daj się ...... prowadzonej przez Kasę, bowiem w 2019 r. ...... większość działań prewencyjnych jest prowadzona pod tym hasłem. ...... Zgodnie z regulaminem, prace były oceniane w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. ...... Komisja konkursowa w składzie: 1. ...... Marta Kitka - absolwentka akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – magister ...... ilustratorka podręczników szkolnych, książek i ...... anek dla dzieci, autorka ilustracji ...... MEN dla klas I – III, prowadząca zajęcia z rysunku i malarstwa w MOK w Głubczycach ...... a dzieci i młodzieży; 2. ...... Janina Witkoś – Lenartowicz – Kierownik PT KRUS w Głubczycach; 3. ...... Barbara Ziółko – Główny Specjalista w PT KRUS w Głubczycach na Stanowisku Pracy ...... Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego – brała pod uwagę: zgodność z ...... atyką konkursu i jej trafne przedstawienie, ...... alory estetyczne pracy oraz oryginalność i ...... w zobrazowaniu przesłania Konkursu. ......       Ostatecznie wyróżniono 8 prac. ......       Laureatami etapu powiatowego IX edycji ...... Konkursu Plastycznego dla Dzieci zostali: w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3) I ...... – aleksander Wójcik, SP z Oddz. ...... Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach, II miejsce – Zuzanna Wołoszyn, ZS im. ...... Jana Paa w Pietrowicach, III miejsce ex aequo – Oliwia Porwoll – PSP w Gołuszowicach i ...... a augustynek – PSP w Gołuszowicach w II ...... wiekowej (klasy 4 -8) I miejsce – Kacper Foryś, ZS im. ...... Jana Paa II w Pietrowicach, II miejsce – Karolina Witwicka, PSP z Oddz. ...... Jana II Sobieskiego w Pilszczu, III miejsce – ...... ateusz Rybacki – SP Nr 2 im. ...... Janusza Korczaka w Głubczycach W ramach etapu powiatowego w Konkursie w obu grupach ...... przyznano również wyróżnienia Kierownika Placówki Terenowej: • Michał Stepczuk, SP z ...... Weteranów II  Wojny Światowej w Lisięcicach, • Patrycja Starzyńska, SP Nr 2 im. ...... Janusza Korczaka w Głubczycach. ......       Laureatami etapu powiatowego XVII edycji ...... ajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo ...... zostali mieszkańcy gminy Baborów: •Państwo Maria i Janusz Wieczorek z miejscowości ...... Wyróżnienie otrzymał Pan Witold Konik z Babic. ......         Gratulujemy wszystkim Laureatom! ...... Rolnikom życzymy bezwypadkowej pracy w gospodarstwie rolnym, a dzieciom radosnych i ...... wakacji! ...... Dyrektorom szkół, Pedagogom i Rodzicom dziękujemy za przygotowanie ...... i wspieranie ich na co dzień w podejmowanych wyzwaniach. ......   Opracowała: Barbara Ziółko Główny Specjalista na Stanowisku ...... acy ds. ...... Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 21 czerwiec 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Nabór wniosków na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2019 roku
  ... GMINY BaBORÓW  ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac ...... atorskich, restauratorskich lub robót ...... anych   przy zabytkach wpisanych do ...... zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów Zgodnie z § 3 ust 4 ...... ały Nr XXXIV-255/10 Rady Miejskiej w Baborowie ...... dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace ...... atorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ...... zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów (Dz. ...... oraz Zarządzeniem Nr OW-55/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 13 marca 2019 r. ...... ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w ...... 2019 na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót ...... anych przy zabytkach wpisanych do rejestru ...... abytków. ...... Termin składania wniosków od dnia 13 czerwca 2018 r. ...... do 18 czerwca 2018 r. ...... 10⁰⁰ Wnioski sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w w/w Uchwale Rady Miejskiej ...... ane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w ...... aborowie, ul. ...... Ratuszowa 2a. ...... Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie podlegają ...... atrzeniu. ...... Burmistrz Gminy Tomasz Krupa Baborów, dnia 13 czerwca 2019 r. ...... Uchwała Nr XXXIV-255/10 ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne -burze z gradem.
 • Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy- dz. na ul. Krakowskiej, Kolejowej
  ... a podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy ...... astępujące nieruchomości: 1. ...... działki o pow. ...... 55 m2   z działki 137/4 o pow. ...... 0,0403 ha położonej w Baborowie  przy ul. ...... Krakowskiej zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane( Bp). ...... Dzierżawa gruntu przeznaczona  pod ogródek przydomowy. ...... Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  wynosi  - 9,00 zł. ...... brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego  roku. ...... Działka nr 137/4 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 12-MWUI, stanowi tereny ...... abudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej ...... abudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz ...... usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... aniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... ałka niezabudowana nr 632/42 o pow. ...... 28 m2 położona w Baborowie przy ul. ...... Kolejowej zapisana w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2. ...... Według ewidencji gruntów stanowi  zurbanizowane tereny niezabudowane( Bp). ...... Dzierżawa gruntu przeznaczona  pod garaż. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 14,00 zł brutto miesięcznie. ...... Czynsz płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów  ...... alonym przez Radę Miejską w Baborowie . ...... Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. ...... teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nr 632/42 oznaczony jest ...... 4-MWI i stanowi obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. ...... Dopuszcza się : usługi handlu, gastronomii, infrastruktury  technicznej, ...... araże (zakaz  obiektów tymczasowych). ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości stawek ...... awek czynszu oraz podatku od towarów i usług. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowiązuje nowa stawka czynszu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na ...... ablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego ...... Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 4 lipca 2019r. ...... prasie oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
firm  ok  katalog  chroniona  a  s  str  wyloguj  test  bip
Przewodnik po urzędzie: