wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 4977 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2947

 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
 • Komunikaty WIOŚ o przekroczeniach poziomu zanieczyszczeń powietrza
  ... aT 2/PD/2018 z dnia 18. ...... o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu ...... awieszonego PM10 dla wartości średniodobowej ......   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na ...... strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie ...... a poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego ...... dla wartości średniodobowej w roku 2018. ...... Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o ...... przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie ...... na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia. ...... Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których ...... przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna): ...... Ratuszowa (OpGlubRatusz), - Olesno, ul. ...... Słowackiego (OpOlesSlowac), - Zdzieszowice, ul. ...... Piastów (OpZdziePiast). ...... Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, ...... a się spodziewać stwierdzenia wystąpienia ...... a 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na ...... obszarze województwa. ...... 50 mg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w ...... kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra ...... a z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...... w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. ...... 1031)   KOMUNIKaT 3/PD/2018 z dnia 18. ...... o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu ...... Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa ...... stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu 1 w ...... Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń ...... a)pirenu, zmierzonych w Opolu (z okresu ...... atnich 12 miesięcy) oraz w Kluczborku i ...... ach – od dnia uruchomienia pomiarów (tj. ......   pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:   - ...... armii Krajowej (OpOpoleOsaKr);   pomiary prowadzone na ...... Mickiewicza (OpKluczMicki), - Zdzieszowice, ul. ...... Piastów (OpZdziePiast). ......   Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, ...... a się spodziewać stwierdzenia wystąpienia ...... a rocznej wartości docelowej na znacznym ...... arze województwa. ...... docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...... w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. ...... docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...... w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. ...... 50 mg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w ...... kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra ...... a z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...... w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. ...
 • 2017
  ... ROK Rodzaj informacji Plik ...... 2017 Informacja o stanie mienia komunalnego Pobierz ...
 • Echo Baborowa 2018
  ... Luty 1/2018 Marzec 2/2018 Czerwiec ...
 • INFORMCJA
 • Informacja! W dniu 4 maja 2018r. Urząd Miejski w Baborowie będzie nieczynny.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 695 000 zł
 • Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  ... Baborów, 2018-04-18      ...... INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie przy ul. ...... Polnej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 629/3 o powierzchni 0,1693 ha, która ...... ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00034192/6. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 24. ...... zł Kwota wadium: 2. ...... zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 25 kwietnia 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......  Przewodniczący Komisji Przetargowej           ......        Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... Baborów, 2018-04-18       ...... INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. ...... 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1610/12 o powierzchni 0,2074 ha, która według ewidencji gruntów stanowi ...... anizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 10. ...... zł Kwota wadium: 1. ...... zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 25 kwietnia 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......     Przewodniczący Komisji Przetargowej          ......            Ewa Samotyj        ...
 • Otwarcie sezonu turystycznego w Opawskim Śląsku
 • punkt składania i przesyłania elektronicznych zeznań podatkowych za 2017 rok
  ... aczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach, ...... iż w dniu 25 kwietnia 2018 roku ( środa ) Pracownicy Urzędu Skarbowego w Głubczycach ...... anizują w  Urzędzie Miejskim w Baborowie ...... atkowy punkt składania i przesyłania ...... zeznań podatkowych za 2017 rok. ...... Podatników prosimy o zabranie ze sobą informacji o wysokości ...... Po wysłaniu rozliczenia, podatnicy otrzymają wydrukowane zeznanie z systemu ...... aracje i urzędowe poświadczenie odbioru ( UPO) ...... ające złożenie zeznania. ...... Zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Baborowie  25 kwietnia 2018 r. ...... ( sala konferencyjna na parterze). ...
 • Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników w KRUS
  ... okresie wakacji 2018 roku wzorem ubiegłych lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ...... anizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ...... rolników na których wypoczynek będzie połączony z ...... amem rehabilitacji leczniczej w zakresie ...... układu oddechowego oraz  chorób układu ruchu. ...... Oddział Regionalny KRUS w Opolu skieruje dzieci wymagające ...... abilitacji w zakresie chorób układu ...... do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie od 30. ...... – 13 miejsc, natomiast w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu do Centrum ...... abilitacji Rolników KRUS     ...... Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne: ...... ajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) ...... a ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ...... awy. ...... Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosekw pełnym zakresie – ubezpieczenie ...... trwać nieprzerwanie co najmniej rok; wiek- z turnusów ...... abilitacyjnych mogą skorzystać dzieci urodzone ...... latach 2003 – 2011 (7-15 lat); podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na ...... abilitację leczniczą wystawiony przez lekarza ...... awowej opieki zdrowotnej lub lekarza ...... alistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. ...... W przypadku stałej opieki lekarza specjalisty, do wniosku należy dołączyć ...... aświadczenie o braku przeciwwskazań do ...... a rehabilitacji leczniczej. ...... Wzór wniosku dostępny jest na stornie internetowej KRUS www. ...... Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie ...... a dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna ...... awnego zawierająca m. ...... zgodę na przetwarzanie danych osobowych dzieci do skierowania na ...... rehabilitacyjny we wskazanym zaadzie rehabilitacji leczniczej kwalifikuje Lekarz ...... alny Inspektor OR na podstawie przedstawionego ...... pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające ...... o niepełnosprawności. ...... Ostatecznego zatwierdzenia listy dzieci kierowanych na rehabilitację w ...... amach przyznanego limitu dokonuje Dyrektor ...... ału Regionalnego KRUS. ...... Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw ...... wypadków na podstawie umowy zawartej z Pocztowym  Towarzystwem ...... Wzajemnych. ...... Obecna umowa  obowiązuje w okresie od 14. ...... i jest finansowana przez Fundusz Składkowy  Ubezpieczenia Społecznego ...... Kompletne wnioski należy przekazywać do Oddziału Regionalnego /podległej ...... acówki Terenowej KRUS  w ...... aczalnym terminie do dnia 04 maja 2018r. ...... Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału ...... alnego KRUS w Opolu. ...... Materiał opracowała: Joanna Sendyka Inspektor Samodzielnego Referatu ...... Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu     ...... achęcam Wszystkich rolników do korzystania ...... rehabilitacji w CRR KRUS. ...... Oferta nasza jest skierowana przede wszystkim do osób zagrożonych ...... ałą niezdolnością do pracy w rolnictwie, ...... ających na długoterminowych zwolnieniach ...... arskich lub na rentach okresowych, przyznanych ...... powodu wypadków lub przedłużającej się choroby. ...... Czekamy na państwa zgłoszenia i gorąco zachęcamy do korzystania z bogatej oferty ...... aszych ośrodków oraz szerokiej gamy turnusów ...... abilitacyjnych dostępnych przez cały rok. ...... Lech Waloszczyk       ...... Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS      ...
 • Zapraszamy na spotkanie z Posłem na Sejm RP Jarosławem Krajewskim
  ... dniu 15 kwietnia 2018 r. ...... (niedziela) o godz. ...... 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach ul. ...... Kościuszki 14 odbędzie się spotkanie z Posłem na Sejm RP Jarosławem Krajewskim. ...
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
firm  s  a  katalog  chroniona  str  test  ok  wyloguj  bip
Przewodnik po urzędzie: