wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 4399 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2622

 • Ostrzeżenie o anomaliach pogodowych
  ... dla mieszkańców Powiatu Głubczyckiego i osób przejezdnych. ......   Z uwagi na różnice temperaturowe między dniem , a nocą, ...... anie  niekontrolowanych spływów wód ...... po zamarzniętym podłożu w różnych miejscach ciągów komunikacyjnych mogą wystąpić ...... oblodzenia miejscowe o zmiennym charakterze. ...... W związku z powyższym apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno przy ...... azdach jak i w ruchu pieszym i zwrócenie uwagi ...... a zmienność przyczepności podłoża. ......   Starosta Głubczycki   Głubczyce, 17. ...
 • Budżet obywatelski - spotkanie informacyjne
 • Mammografia - zbadaj się i zyskaj spokój
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  ... O ZaMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie ...... zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu ...... ansowanego ze środków Unii Europejskiej ...... Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zaady ...... acy chronionej oraz wykonawcy, których ...... ałalność, lub działalność ich wyodrębnionych ...... anizacyjnie jednostek, które będą realizowały ...... amówienie, obejmuje społeczną i zawodową ...... ację osób będących członkami grup społecznie ...... arginalizowanych nie Należy podać ...... alny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób ...... ależących do jednej lub więcej kategorii, o ...... mowa w art. ...... 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zaady pracy chronionej ...... wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJa I: ...... aMaWIaJĄCY Postępowanie przeprowadza ...... alny zamawiający nie Postępowanie ...... adza podmiot, któremu zamawiający ...... przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu ...... zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest ...... adzane wspólnie przez zamawiających nie ...... Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają ...... anie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe ...... identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest ...... adzane wspólnie z zamawiającymi z innych ...... aństw członkowskich Unii Europejskiej nie ...... W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje ...... atkowe: I. ...... 1) NaZWa I aDRES: Gmina Baborów, krajowy numer identyfikacyjny 53141281700000, ul. ...... Dąbrowszczaków  , 48120   Baborów, woj. ...... opolskie, państwo Polska, tel. ...... 774036920, e-mail um@baborow. ...... faks 774 036 928. ...... adres strony internetowej (URL): www. ...... aborow. ...... 2) RODZaJ ZaMaWIaJĄCEGO: administracja samorządowa I. ...... WSPÓLNE UDZIELaNIE ZaMÓWIENIa (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków ...... zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku ...... przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii ...... (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim ...... akresie za przeprowadzenie postępowania ...... adają pozostali zamawiający, czy zamówienie ...... udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie ...... w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I. ...... KOMUNIKaCJa: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do ...... z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www. ...... aborow. ...... adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych ...... arunków zamówienia tak www. ...... aborow. ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można ...... ać pod adresem nie Oferty lub wnioski ...... dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres ......   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu w inny sposób: nie ...... agane jest przesłanie ofert lub wniosków o ...... do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Ofertę należy dostarczyć w ...... pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego adres: Urząd ...... w Baborowie, ul. ...... Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów Komunikacja elektroniczna wymaga ...... ania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, ...... które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny ...... do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJa II: PRZEDMIOT ...... aMÓWIENIa II. ...... Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. ...... Wodna w Baborowie Numer referencyjny: INL. ...... Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny ...... Rodzaj zamówienia: roboty budowlane II. ...... Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone ...... na części: Nie II. ...... Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, ...... lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku ...... artnerstwa innowacyjnego - określenie ...... apotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę ...... roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa przebudowa drogi gminnej - ...... Wodna w Baborowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową wodociągu. ...... Podstawowe dane techniczne: - klasa drogi: L, - kategoria obciążenia ruchem: KR1, ...... - powierzchnia projektowanego utwardzenia drogi z kostki brukowej betonowej, łącznie ...... W ramach robót przewiduje się następujące główne zakresy: 1) Przebudowa ...... i nawierzchni drogi 2) Przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi wraz z korektą promieni ...... 3) Budowę kanalizacji deszczowej - dwa odcinki sieci połączone do sieci ...... 4) Przebudowę istniejącego wodociągu wraz ze zmianą jego lokalizacji 5) Wykonanie ...... oznakowania drogowego. ...... Ponadto w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) Projekt ...... asowej organizacji ruchu 2) Oznakowanie i ...... abezpieczenie miejsca robót 3) Kompleksową ...... geodezyjna w zakresie niezbędnym do realizowania przedmiotu zamówienia 4) Inwentaryzację ...... a powykonawczą, przyjętą do państwowego zasobu ...... (w 2-ch egzemplarzach) 5) Dokumentację powykonawczą. ...... Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa 2) Specyfikacja ...... a wykonania i odbioru robót budowlanych 3) ...... ar robót. ...... Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją zadania należy zachować szczególną ...... z uwagi na możliwość uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej i ...... adziemnej w szczególności sieci wodociągowej i ...... azowej. ...... Główny kod CPV: 45233200-1 Dodatkowe kody CPV:45233220-7, 45233222-1, ...... Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): ...... Wartość bez VaT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu ...... akupów – szacunkowa całkowita maksymalna ...... artość w całym okresie obowiązywania umowy ...... amowej lub dynamicznego systemu zakupów) ...... Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. ...... 1 pkt 6 i 7 lub w art. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie II. ...... Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta ...... a ramowa lub okres, na który został ...... anowiony dynamiczny system zakupów: data ...... akończenia: 14/07/2017 II. ...... Informacje dodatkowe: SEKCJa III: INFORMaCJE O CHaRaKTERZE PRaWNYM, ...... FINaNSOWYM I TECHNICZNYM III. ...... WaRUNKI UDZIaŁU W POSTĘPOWaNIU III. ...... Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile ...... a to z odrębnych przepisów Określenie ...... arunków: Zamawiający nie określa warunku w tym ...... akresie. ...... Informacje dodatkowe III. ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni ...... arunek jeżeli wykaże, że posiada środki ...... ansowe lub zdolność kredytową w wysokości ...... zł (słowie trzysta tysięcy złotych 00/100) Informacje ...... atkowe III. ...... Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna ...... arunek za spełniony, kiedy wykonawca wykaże, ...... w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a ...... okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, ...... najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające charakterowi zamówienia tj. ...... polegające na budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji ...... lub/i chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o ...... artości nie mniejszej niż 175. ...... siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) każda z robót, z podaniem jego rodzaju i ...... artości tego zamówienia oraz daty i miejsca ...... ania. ...... Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te ...... ały wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie ...... określającymi je warunkami technicznymi i prawidłowo ukończone. ...... Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: - osobą która będzie ...... a funkcję kierownika budowy posiadającą ...... awnienia budowlane do kierowania robotami ...... anymi w specjalności drogowej - osobą która ...... pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do ...... ania robotami budowlanymi w specjalności ...... alacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ...... cieplnych, wentylacyjnych gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych. ...... Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu imion i nazwisk osób ...... czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych ...... doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: III. ...... PODSTaWY WYKLUCZENIa III. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... 1 ustawy Pzp III. ...... Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. ...... 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: ...... awa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 4 ustawy Pzp) III. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIa, ŻE NIE ...... a ON WYKLUCZENIU ORaZ SPEŁNIa WaRUNKI UDZIaŁU ...... POSTĘPOWaNIU ORaZ SPEŁNIa KRYTERIa SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu ...... oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 3 USTaWY PZP: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku ...... ależności do tej samej grupy kapitałowej o ...... mowa w art. ...... 24 ust 1 pkt 23 Pzp - (według wzoru załącznik nr 5 do SIWZ). ...... przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z ...... adczeniem dokumenty bądź informacje ...... ające, że powiązania z innym wykonawcą nie ...... adzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu ...... wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ). ...... Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej ...... składa dokumenty zgodnie z § 7 i § 8 Rozporządzenia ...... a Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ...... ajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający ...... wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 1 USTaWY PZP III. ...... W ZaKRESIE SPEŁNIaNIa WaRUNKÓW UDZIaŁU W POSTĘPOWaNIU: 1. ...... wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich ...... lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest ...... - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na ...... których roboty te zostały wykonane, (określonych w rozdziale V pkt 1. ...... SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały ...... ane należycie, w szczególności informacji o ...... czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, ...... czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty ...... awione przez podmiot, na rzecz którego roboty ...... ane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej ...... o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - ...... wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w ...... odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich ...... alifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych ...... wykonania zamówienia publicznego (określonych w rozdziale V pkt 1. ...... SIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o ...... awie do dysponowania tymi osobami. ...... oświadczenie o posiadaniu przez osoby uczestniczące w zamówieniu ...... aganych uprawnień. ...... W ZaKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 2 USTaWY PZP   III. ...... Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. ...... Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej. ...... Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego ...... zobowiązań. ...... Pełnomocnictwo to musi być załączone w oryginale lub jako kopia uwierzytelniona notarialnie ...... Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych ...... asobów na okres korzystania z nich przy ...... alizacji zamówienia ( jeśli dotyczy) 5. ...... Wzór umowy SEKCJa IV: PROCEDURa IV. ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV. ...... Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat wadium Wykonawca ...... any jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 ...... (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na zasadach określonych w SIWZ. ...... Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie IV. ...... Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert ...... atalogów elektronicznych: nie Dopuszcza ...... złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert ...... atalogów elektronicznych: nie Informacje ...... atkowe: IV. ...... Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie Dopuszcza się złożenie ...... wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym ...... oferty zasadniczej: nie IV. ...... Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu ...... arg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... alog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) ...... Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba ...... awców   Kryteria selekcji wykonawców: ...... Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa ...... zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: ...... Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego ...... zakupów: nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów ...... a się złożenie ofert w formie katalogów ...... nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji ...... do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie ...... aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej ...... arg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... acje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać ...... których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ...... aniczenia co do przedstawionych wartości, ...... ające z opisu przedmiotu zamówienia: nie ...... ależy podać, które informacje zostaną ...... wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: ...... acje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: ...... Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą ...... arunki, na jakich wykonawcy będą mogli ...... ać (minimalne wysokości postąpień): ...... acje dotyczące wykorzystywanego sprzętu ...... rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące ...... acji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: ...... aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu   ......   Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, ...... aną zakwalifikowani do następnego etapu: nie ...... arunki zamknięcia aukcji elektronicznej: ...... KRYTERIa OCENY OFERT IV. ...... Kryteria oceny ofert: IV. ...... Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60 ...... gwarancji 40 IV. ...... Zastosowanie procedury, o której mowa w art. ...... 24aa ust. ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV. ...... Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne ...... Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które ...... spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia ...... amówienia na podstawie ofert wstępnych bez ...... adzenia negocjacji nie Przewidziany jest ...... ał negocjacji na etapy w celu ograniczenia ...... ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): ...... acje dodatkowe IV. ...... Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań ...... amawiającego lub informacja o sposobie ...... ania tego opisu: Informacja o wysokości ...... agród dla wykonawców, którzy podczas dialogu ...... przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający ...... nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ...... aniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać ...... acje na temat etapów dialogu: Informacje ...... atkowe: IV. ...... Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia ...... minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na ...... apy w celu ograniczeniu liczby ofert ...... ających negocjacjom poprzez zastosowanie ...... oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie ...... acje dodatkowe: IV. ...... Licytacja elektroniczna adres strony internetowej, na której będzie ...... adzona licytacja elektroniczna:   ...... adres strony internetowej, na której jest ...... opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:   Wymagania ...... rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym ...... agania techniczne urządzeń informatycznych: ...... Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie ...... alnych wysokości postąpień:   ...... acje o liczbie etapów licytacji elektronicznej ...... czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania ...... apu     ...... Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, ...... aną zakwalifikowani do następnego etapu: nie ...... Termin otwarcia licytacji elektronicznej:   Termin i ...... arunki zamknięcia licytacji elektronicznej: ...... Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści ...... awieranej umowy w sprawie zamówienia ...... albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:   Wymagania ...... zabezpieczenia należytego wykonania umowy:   Informacje dodatkowe: ...... ZMIaNa UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do ...... oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać ...... akres, charakter zmian oraz warunki ...... adzenia zmian: 1. ...... Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość ...... zmiany postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na ...... awie której dokonano wyboru wykonawcy, w ...... adku wystąpienia co najmniej jednej z ...... wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: - w zakresie ...... wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy: a) nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku od ...... arów i usług (VaT), w przypadku wejścia w ...... przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) zajdą okoliczności w § 4 ust 6 umowy - w ...... akresie terminu wykonania przedmiotu umowy, ...... wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w ...... 3 umowy: a) nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie ...... przez Zamawiającego, b) jest niemożliwe wskutek działania ...... wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków ...... ałania siły wyższej, c) jest niemożliwe ...... zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, na okoliczność których ...... anie sporządzony protokół podpisany przez obie ...... umowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) jest niemożliwe ...... realizacji przez Wykonawcę lub inny podmiot, w drodze odrębnej umowy, ...... robót budowlanych lub innych prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres ...... do wykonania tychże prac, e) jest niemożliwe z przyczyn, za które ...... amawiający ponosi odpowiedzialność, o okres ...... ania tychże przyczyn, f) jest niemożliwe z ...... nieprzekazania placu budowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający ...... albo z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani ...... awca nie ponoszą odpowiedzialności; - gdy ...... astąpi konieczność wykonania prac budowlanych ...... innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji ...... w takiej sytuacji może ulec zmianie termin realizacji przedmiotu umowy, o czas niezbędny do ...... akończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób ...... ależyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, a ...... akże może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy ...... sposób wprost proporcjonalny do zmiany przedmiotu umowy; - gdy Zamawiający ...... zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy; 2. ...... Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej umowy będzie protokół ...... sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego albo protokół ...... sporządzony przez Zamawiającego. ...... Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. ...... 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą ...... administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany ...... anych teleadresowych, zmiany osób wskazanych ...... kontaktów między Stronami. ...... Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem ...... ażności za zgodą obu stron. ...... Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo zamówień ...... art. ...... 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza ...... przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ...... INFORMaCJE aDMINISTRaCYJNE IV. ...... Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki ...... ochronie informacji o charakterze poufnym IV. ...... Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału ...... postępowaniu: Data: 02/03/2017, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania ...... ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ...... aniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie ...... azać powody: Język lub języki, w jakich ...... być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu > Ofertę należy złożyć ...... Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku ...... ania środków pochodzących z budżetu Unii ...... oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej ...... państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o ...... Handlu (EFTa), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki ...... sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający ...... amierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości ...... części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV. ...... Informacje dodatkowe: ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  ... 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie odbędzie się  XXI sesja Rady ...... w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017r. ...... projekt uchwały druk nr 231/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt ...... ały druk nr 232/17; wyrażenia zgody na ...... aż nieruchomości stanowiącej własność Gminy ...... aborów- projekt uchwały druk nr 223/16; ...... ażenia zgody na oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – projekt uchwały druk nr 224a/16; ...... ażenia zgody na oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – projekt uchwały druk nr 225a/16; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt uchwały druk nr 229/17; wyrażenia ...... na nieodpłatne nabycie nieruchomości od właściciela- projekt uchwały druk nr 226/17; ...... ażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ...... anowiącej własność Gminy Baborów ( dz. ...... nr 374 w Czerwonkowie)- projekt uchwały druk nr 227/17; wyrażenia zgody na ...... aż nieruchomości stanowiącej własność Gminy ...... aborów ( dz. ...... nr 428 w Boguchwałowie)- projekt uchwały druk nr 228/17; odwołania składu Komisji ...... – projekt uchwały druk nr 234/17; powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej- projekt ...... ały druk nr 235/17; wyboru Przewodniczącego ...... Rewizyjnej- projekt uchwały druk nr236/17; uchwalenia Regulaminu ...... ansowania ze środków budżetu Gminy Baborów ...... adań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy ...... aborów przy udziale funduszy uzyskanych z ...... Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt uchwały druk nr ...... określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie ...... a na prowadzenie działalności w zakresie ...... przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także ...... i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części-projekt ...... ały druk nr 233/17; 4. ......  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie ......  Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w ......  Zapytania, wolne wnioski. ...... Zakończenie obrad. ......     Przewodniczący Rady Miejskiej       ...... Tokarz     Baborów, dnia 14. ...
 • Kalendarz imprez w Krnovie 10.02-26.02.2017
 • Projekt pn. „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
  ... at Kluczborski/Kluczborski Inkubator ...... realizuje w ramach Działania 7. ...... Zaadanie działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny ...... Pracy RPO WO 2014-2020 projekt pn. ...... „Dotacja-Firma-Sukces. ...... Wsparcie dla przedsiębiorczych! ...... Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, ...... ukończyły 30 rok życia, bezrobotnych, poszukujących pracy lub ...... aktywnych zawodowo/biernych zawodowo, ...... amierzających rozpocząć działalność ...... arczą. ...... Szczegółowe informacje: http://www. ...... atorkluczbork. ...... a-glowna. ......   Kontakt: Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości ul. ...... Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork tel. ...... 77 412 91 13, 793 815 869 e-mail: biuroprojektu. ...... ator@gmail. ...
 • informacja o możliwości dofinansowania szkolenia języka migowego przez PFRON
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... 2147 z dnia 14 grudnia 2016 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... OGŁaSZa II USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 1745 o pow. ...... 0,0837 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. ...... 40-Lecia PRL. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1745 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). ...... Nieruchomość niezabudowana. ...... Przez teren działki przebiega gazociąg o średnicy 100 mm oraz przyłącz gazowy ...... Na działce posadowiony jest betonowy słup energetyczny linii ...... napięcia. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w ...... anicach administracyjnych miasta Baborów” ...... Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę ...... 1745 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 4-MNII i stanowi ...... zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. ...... Dopuszcza się: biura, gabinety, usługi sportu i rekreacji, usługi ...... andlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze ...... mieszkaniowej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, ...... a postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, garaże, budynki gospodarcze. ...... Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i ...... agospodarowania terenów: maksymalna ...... zabudowy mieszkaniowej– 3 kondygnacje nadziemne z uwzględnieniem ustaleń pkt 3) i nie ...... niż 13m, maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 ...... acja nadziemna plus poddasze i nie więcej niż ...... m, dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º, przy czym ...... achy, o kącie nachylenia połaci do 15º mogą ...... realizowane w obiektach o maksymalnej wysokości 2 kondygnacji nadziemnych; ...... a się rozbudowę istniejących obiektów o kącie ...... achylenia połaci dachowych większych niż 45º ...... achowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci ...... achowych, powierzchnia biologicznie czynna – ...... 30 % powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji, powierzchnia ...... abudowy w stosunku do powierzchni działki ...... anej lub terenu inwestycji maksymalnie 55%. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14 815,00 zł (cena ...... zawiera należny podatek VaT). ...... Wadium wynosi 1 490,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 15 marca 2017 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia  9 marca 2017 roku (przy czym za datę wpłaty na ...... uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... W dniu 5 stycznia 2017 r. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska         ...
 • Informacja o wyniku II przetargu- lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  ... dniu  30 stycznia  2017  roku  o godz. ...... 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ...... aniczony na zbycie lokalu mieszkalnego do ...... Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny do remontu o pow. ...... w Sułkowie 86B położony na działce oznaczonej w ewidencji jako działka nr 194 o pow. ...... 0,1200 ha ,  zapisanej w KW OP1G/00037281/8. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 28. ...... zł Kwota wadium: 2. ...... zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 15 lutego  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......   Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej ...... artur Czechowicz ...
 • Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... a Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  ...... posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  RM w sali konferencyjnej Urzędu ...... w Baborowie   Tematyka posiedzenia: Ustalenie planu pracy Komisji na ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do ...... Gminy Baborów na 2017r. ...... projekt uchwały druk nr 231/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt ...... ały druk nr 232/17; wyrażenia zgody na ...... aż nieruchomości stanowiącej własność Gminy ...... aborów- projekt uchwały druk nr 223/16; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – projekt uchwały druk nr 224/16; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – projekt uchwały druk nr 225/16; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt uchwały druk nr 229/17; wyrażenia ...... na nieodpłatne nabycie nieruchomości od właściciela- projekt uchwały druk nr 226/17; ...... ażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ...... anowiącej własność Gminy Baborów ( dz. ...... nr 374 w Czerwonkowie)- projekt uchwały druk nr 227/17; wyrażenia zgody na ...... aż nieruchomości stanowiącej własność Gminy ...... aborów ( dz. ...... nr 428 w Boguchwałowie)- projekt uchwały druk nr 228/17; odwołania składu Komisji ...... – projekt uchwały druk nr 234/17; powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej- projekt ...... ały druk nr 235/17; wyboru Przewodniczącego ...... Rewizyjnej- projekt uchwały druk nr236/17; Sprawy bieżące. ...... a Komisji Grażyna Mordel     ...
 • Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  ... Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje, że w ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM  ...... sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Tematyka posiedzenia: ...... anizacja wypoczynku zimowego dzieci i ...... Ustalenie planu pracy Komisji na 2017r. ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: uchwalenia  ...... aminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy ...... aborów zadań z zakresu usuwania azbestu z ...... Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...... a w Opolu w roku 2017- projekt uchwały druk nr ...... w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ...... ający się o udzielenie zezwolenia na ...... adzenie działalności w zakresie ochrony przed ...... zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i ...... alarni zwłok zwierzęcych i ich części- projekt ...... ały druk nr 233/17; Sprawy bieżące. ......       mgr Mariusz Kostyk       ...
 • IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
  ... anowni Państwo, Fundacja na rzecz Rozwoju ...... Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję ...... „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. ...... Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. ...... Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej ...... obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej ...... aty na temat polskiej wsi. ...... W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach: Prace naukowe ...... prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch ...... ategorii, ale prezentujące szczególnie ...... i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi; Prace prezentujące ...... kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi ...... afie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące ...... dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju ...... W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące ...... alność w zakresie podjętej problematyki ...... metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników. ...... Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się ...... acowania. ...... Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. ...... Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie ...... aukowym Scholar. ...... Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r. ...... Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się ...... a stronie internetowej organizatora www. ...... a. ...... oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie ...... acji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. ...... Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. ...... Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Monika Banaś-Samartzi, ...... ail: m. ...... amartzi@fdpa. ...... 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. ...... Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły ...... i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www. ...... a. ...... oraz na www. ...... acebook. ...... acja. ...... a. ......   Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO ...... atroni medialni: Witrynawiejska. ...... KulturaLudowa. ...
 • Informacja Mobilnego Punktu Informacyjnego o spotkaniu
 • Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na zarządzaniu składowiskiem odpadów

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  katalog  test  wyloguj  a  bip  firm  ok  str  s
Przewodnik po urzędzie: