wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5852 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3577

 • DLACZEGO ŚMIECI KOSZTUJĄ DROŻEJ ?
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  ... a Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy ...... zaprasza na: SPOTKaNIE INFORMaCYJNE DLa PRZEDSIĘBIORCÓW które odbędzie się: ...... 1230 Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, Sala konferencyjna (w przypadku zaistnienia potrzeb osób z ...... awnością ruchową prosimy o kontakt z ...... anizatorem spotkania)   Tematem ...... ania będą dotacje: od 500 tys. ...... do 1,5 mln PLN budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza ...... adawczo-rozwojowego finansowanie procesu ...... awania innowacji lub jego wybranych elementów ...... wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją projektu ...... organizator spotkania Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ...... Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel. ...... 77 47 25 039, 77 40 34 179 e-mail: lpi. ......   Więcej informacji:  https://rpo. ......   ZGŁOSZENIa: https://docs. ...... a ...... a/viewform? ...
 • Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego
  ... o organizacji dyżuru specjalisty ds. ...... funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy ...... (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu dnia 12 grudnia 2019 r. ...... (czwartek) w godzinach 9:00 – 12:00 w siedzibie Powiatowego ...... Pracy w Głubczycach przy ul. ......   Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości ...... ania wsparcia oraz zasad realizacji projektów ...... ansowanych ze środków Unii Europejskiej. ......   W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,  tel. ...... 77 472 50 39, 77 403 41 79 e-mail: lpi. ...
 • Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - XI Sesja RM - 9 grudnia 2019 r.
  ... w dniu 9 grudnia 2019 r. ...... 16:00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie   odbędzie się XI sesja ...... ady Miejskiej w Baborowie. ......       Porządek obrad obejmuje: Otwarcie i stwierdzenie ...... awomocności obrad Przyjęcie protokołu z ...... ad poprzedniej sesji Podjęcie uchwał w ...... awach: wieloletniej prognozy finansowej ...... projekt uchwały druk nr 122/19; uchwały ...... Gminy Baborów na 2020 r . ...... projekt uchwały druk nr 120/19; wprowadzenia ...... an do budżetu Gminy Baborów - projekt uchwały ...... nr 125a/19; zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt ...... ały druk nr 126/19; przyjęcia ...... amu współpracy Gminy Baborów z organizacjami ...... arządowymi oraz innymi podmiotami ...... alizującymi zadania publiczne w 2020 r. ...... - projekt druk nr 119a/19; ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia ...... atności za pobyt w ośrodkach wsparcia ...... ających schronienia osobom bezdomnym z terenu ...... Baborów - projekt druk nr 121/19; ...... alenia Gminnego Programu Profilaktyki i ...... ania Problemów alkoholowych na 2020 r. ...... - projekt druk nr 123/19; zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad ...... ania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ...... a w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ...... a terenie Gminy Baborów - projekt druk nr ...... wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ...... alenia stawki tej opłaty - projekt druk nr ...... Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Zakończenie obrad. ......     Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kraszewski   ...... aborów, dnia 2 grudnia 2019     ...
 • Podatki 2020
  ... ały dotyczące stawek podatkowych obowiązujące ...... 2020 roku: Uchwała nr IX-123/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia  29 ...... aździernika 2019 r. ...... w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. ...... Uchwała Nr X-100/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. ...... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. ......   Uchwała Nr IX-95/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 ...... aździernika 2015 r. ...... w sprawie podatku od środków transportowych. ...... Uchwała Nr X-102/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. ...... w sprawie zmiany Uchwały nr IX-95/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 ...... aździernika 2015 r. ...... w sprawie podatku od środków transportowych. ......   Stawka podatku rolnego na 2020 rok: dla gruntów gospodarstw ...... – 146,15 zł 1 ha przeliczeniowego gruntów, dla ...... ałych gruntów – 292,30 zł z 1 ha fizycznego ......   Stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi 42,7328 zł. ......   Formularze podatkowe ustalone przez Ministra Finansów ...... Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. ...... w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na ...... atek od nieruchomości (Dz. ...... 1104) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. ...... w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. ...... 1105)  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. ...... w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. ...... 1126)  Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych składanych ...... osoby fizyczne i prawne: deklaracja na podatek od środków transportowych  ...... az z załącznikami DT-1a Poniżej ...... arze elektroniczne umożliwiające złożenie ...... acji lub deklaracji za pomocą platformy ePUaP ...... agane posiadanie podpisu zaufanego, podpisu ...... lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego)   ...... arz IN-1 - Informacja o nieruchomościach i ...... ach budowlanych Formularz IR-1 - Informacja ...... gruntach Formularz IL-1 - Informacja o lasach Formularz DN-1 - Deklaracja na podatek ...... nieruchomości Formularz DR-1 - Deklaracja na podatek rolny Formularz DL-1 - ...... aracja na podatek leśny Formularz DT-1 - ...... aracja na podatek od środków transportowych ...
 • Zapraszamy na Turniej Bożonarodzeniowy Piłki Nożnej, 21.12.2019 r.
 • INFORMACJE KRUS
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁaSZa II USTNY PRZETaRG OGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 1196 o pow. ...... 0,1100 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... mapy 3. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1196 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1196 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1196 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5. ...... Wadium wynosi 590,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 12:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz ...... aścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ...... Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w   ...... do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. ...... Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w ...... adku odwołania przetargu, zostanie zwrócone ...... po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ...... ania lub zamknięcia przetargu. ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w ...... argu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie ...... osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 3 ...... a 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... W dniu 11 października 2019 r. ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1200/3 w Baborowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁaSZa II USTNY PRZETaRG OGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 1200/3 o pow. ...... 0,0589 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... mapy 3. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1200/3 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1200/3 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1200/3 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3. ...... Wadium wynosi 340,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 11:45 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz ...... aścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ...... Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w   ...... do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. ...... Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w ...... adku odwołania przetargu, zostanie zwrócone ...... po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ...... ania lub zamknięcia przetargu. ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w ...... argu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie ...... osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 3 ...... a 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... W dniu 11 października 2019 r. ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1197 w Baborowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁaSZa II USTNY PRZETaRG OGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 1197 o pow. ...... 0,0900 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... mapy 3. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1197 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1197 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1197 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4. ...... Wadium wynosi 490,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 11:30 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz ...... aścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ...... Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w   ...... do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. ...... Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w ...... adku odwołania przetargu, zostanie zwrócone ...... po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ...... ania lub zamknięcia przetargu. ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w ...... argu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie ...... osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 3 ...... a 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... W dniu 11 października 2019 r. ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁaSZa II USTNY PRZETaRG OGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 1194 o pow. ...... 0,0490 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... mapy 3. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1194 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1194 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1194 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2. ...... Wadium wynosi 290,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 11:15 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz ...... aścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ...... Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w   ...... do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. ...... Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w ...... adku odwołania przetargu, zostanie zwrócone ...... po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ...... ania lub zamknięcia przetargu. ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w ...... argu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie ...... osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 3 ...... a 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... W dniu 11 października 2019 r. ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁaSZa II USTNY PRZETaRG OGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 1180/1 o pow. ...... 0,0810 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... mapy 3. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1180/1 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1180/1 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1180/1 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4. ...... Wadium wynosi 450,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 11:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz ...... aścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ...... Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w   ...... do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. ...... Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w ...... adku odwołania przetargu, zostanie zwrócone ...... po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ...... ania lub zamknięcia przetargu. ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w ...... argu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie ...... osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 3 ...... a 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... W dniu 11 października 2019 r. ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1174 w Baborowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁaSZa II USTNY PRZETaRG OGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 1174 o pow. ...... 0,0130 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... mapy 3. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1174 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1174 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1174 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1. ...... Wadium wynosi 110,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 10:45 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz ...... aścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ...... Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w   ...... do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. ...... Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w ...... adku odwołania przetargu, zostanie zwrócone ...... po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ...... ania lub zamknięcia przetargu. ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w ...... argu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie ...... osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 3 ...... a 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... W dniu 11 października 2019 r. ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1181/2 w Baborowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁaSZa II USTNY PRZETaRG OGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 1181/2 o pow. ...... 0,1470 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... mapy 3. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1181/2 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1181/2 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1181/2 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7. ...... Wadium wynosi 780,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 10:30 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz ...... aścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ...... Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w   ...... do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. ...... Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w ...... adku odwołania przetargu, zostanie zwrócone ...... po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ...... ania lub zamknięcia przetargu. ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w ...... argu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie ...... osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 3 ...... a 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... W dniu 11 października 2019 r. ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1182/2 w Baborowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ......  w dniu 26 listopada 2019 r. ...... OGŁaSZa II USTNY PRZETaRG OGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 1182/2 o pow. ...... 0,0370 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ark. ...... mapy 3. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1182/2 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1182/2 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1182/2 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2. ...... Wadium wynosi 230,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... 10:15 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz ...... aścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ...... Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w   ...... do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 2 stycznia 200 r. ...... Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w ...... adku odwołania przetargu, zostanie zwrócone ...... po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ...... ania lub zamknięcia przetargu. ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w ...... argu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie ...... osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 3 ...... a 2020 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... W dniu 11 października 2019 r. ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
bip  wyloguj  a  firm  chroniona  katalog  str  test  ok  s
Przewodnik po urzędzie: