wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5160 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3038

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Baborów 2
  ... a podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy ...... astępujące nieruchomości : 1. ...... Część działki o pow. ...... 98 m2 położnej w Baborowie przy ul. ...... Stawowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 817/12 o pow. ...... 0,1329 ha zapisanej w KW Nr OP1G/00025683/0 jako droga (dr) z przeznaczeniem pod ogródek ...... Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów ...... aczony symbolem 1MNIII, stanowi teren zabudowy ...... aniowej jednorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. ...... Dopuszcza się: biura, gabinety, usługi sportu i rekreacji, ...... usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej, ...... sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice ...... miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń ...... urządzenia sportu i rekreacji, budynki gospodarcze, garaże. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w części działki wynosi 15,00 zł. ...... brutto rocznie, płatny z góry do 30 września każdego roku 2. ...... Działkę o pow. ...... 0,0435 ha położoną w Czerwonkowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ...... zapisaną w KW Nr OP1G/00007887/7 jako zurbanizowane tereny niezabudowane(Bp) z ...... aczeniem pod ogródek przydomowy. ...... Teren obejmujący działkę nr 399/3 w Czerwonkowie oznaczony jest ...... 6CZ-MNUI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 6CZ-MNUI: Zabudowa mieszkaniowo- ...... a obejmująca zabudowę mieszkaniową ...... zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. ...... Funkcja usługowa, obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, ...... biura, gabinety. ...... Ustala się możliwość rozbudowy obiektów ...... piekarnie, obiekty dla potrzeb usług weterynaryjnych, zaady kamieniarskie, stolarnie w ...... anicach zainwestowanej działki. ...... Czynsz dzierżawny dla działki wynosi – 66,00 zł brutto rocznie, płatny ...... góry do 30 września każdego roku. ...... działki o pow. ...... 330 m2 z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ...... zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr ...... położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod ogródek ...... Dzierżawca naasny koszt i we własnym zakresie dokona uporządkowania przedmiotu ...... awy. ...... Obszar obejmujący działkę nr 1401/17, oznaczony symbolem 7-MWII, stanowi tereny ...... abudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: Dopuszcza ...... a)usług, handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych ...... b)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, c)ulice wewnętrzne, ...... a postojowe, parkingi, place dla ruchu ...... azdów, d)zieleń urządzoną, obiekty małej ...... architektury, e)obiekty i urządzenia sportu ...... rekreacji, f)garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2, ...... gospodarcze, rozbudowę istniejących usług związanych ...... obsługą pojazdów mechanicznych Czynsz dzierżawny dla części ...... ałki wynosi – 50,00 zł brutto rocznie, płatny ...... góry do 30 września każdego roku. ...... Działkę o pow. ...... 0,0230 ha położoną w Rakowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ...... zapisaną w Księdze Wieczystej pod Nr ...... jako rola kl. ...... II z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ...... obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... teren obejmujący działkę nr 394/6 oznaczony symbolem 8-Ra-MNUI zlokalizowany na ...... sołectwa Raków zgodnie ze „Studium” stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo ...... i usługowej – istniejąco i nowo projektowane Gmina nie posiada aktualnego ...... planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa ...... aków. ...... Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr 394/6 – 34,50 zł brutto rocznie, ...... atny z góry do 30 września danego roku. ...... Część działki nr 817/12 o pow. ...... 0,0016 ha położonej w Baborowie przy ul. ...... Stawowej, zapisanej w KW Nr OP1G/00025683/0 oznaczonej w ...... gruntów jako droga z przeznaczeniem pod garaż. ...... Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów ...... aczony symbolem 1-MNIII, stanowi teren ...... abudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. ...... Dopuszcza się: biura, gabinety, usługi sportu i rekreacji, usługi ...... andlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze ...... mieszkaniowej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, ...... a postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, budynki gospodarcze, garaże. ...... Czynsz dzierżawny wynosi dla części działki nr 817/12 – 8,00 zł brutto miesięcznie ...... atny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... Działkę o pow. ...... 0,3321 ha położoną w Baborowie przy ul. ...... Klonowej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1286/1 zapisaną w Księdze ...... pod Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. ...... II z przeznaczeniem na uprawy rolne. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych miasta ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, poniższy teren obejmujący działkę ...... oznaczony symbolem 1-UPI, przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe ...... Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr 1286/1 – 83,00 zł brutto rocznie, ...... atny z góry do 30 września każdego roku. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości ...... alnych stawek czynszu oraz w przypadku zmiany ...... podatku VaT. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowiązuje nowa stawka czynszu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 6 września 2018r. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ...
 • Plan dla Wsi
 • Świetllica Miejska w Baborowie ul. Rynek 9
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 629/3 położonej w Baborowie przy ul. Polnej
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ......  w dniu 14 sierpnia 2018 r. ...... OGŁaSZa III USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 629/3 o ...... 0,1693 ha, zapisanej w KW OP1G/00034192/6, obręb Baborów, ul. ...... Polna. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 629/3 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Część działki nr 629/3 objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów: ...... Działka nr 629/3 w Baborowie po części objęta jest „Zmianą ...... Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w ...... anicach administracyjnych miasta Baborów” ...... Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. ...... i oznaczona jest symbolami 21- MNII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej ...... Części działki nr 629/3 w Baborowie objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków ...... agospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... i oznaczona  jest symbolem 8 Ba –RI i stanowi tereny rolnicze. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18. ...... zł (do części nieruchomości (0,0640 ha, która objęta jest miejscowym planem ...... agospodarowania przestrzennego i stanowi ...... zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) doliczono podatek VaT). ...... Wadium wynosi 1. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 17 września 2018 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia  11 września 2018 roku (przy czym za ...... atę wpłaty na konto uważa się datę uznania ...... achunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań, z tym zastrzeżeniem, że nieruchomość jest ...... awiona do dnia 31 grudnia 2018 r. ...... Wydanie nieruchomości nabywcy przedmiotowej nieruchomości nastąpi po ...... aniu plonów przez dotychczasowego dzierżawcę. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... W dniu 10 kwietnia 2018 r. ...... odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska       ...
 • Zaproszenie do udziału w projekcie "Psychoaktywni nasze zdrowie psychiczne-cd"
 • ZAPROSZENIE NA ŚWIĘTO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ORAZ FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
 • INFORMACJA KRUS O KOLONIACH
  ... acja o koloniach dofinansowanych przez Fundusz ...... adkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. ...... WYMaGaNIE KONIECZNE: JEDNO Z RODZICÓW MUSI BYĆ ...... W KRUS W PEŁNYM ZaKRESIE. ...... Odpłatność dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS (w ...... zakresie): 440,00 zł. ...... Termin turnusu: 18 – 29 sierpnia 2018 r. ...
 • INFORMACJA O DOTACJACH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 • Zarządzenie Nr OW-388 18 w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (piłki nożnej i piłki siatkowej) w II półroczu 2018 r.
 • Ogłoszenie Mobilnego Punktu Informacyjnego o spotkaniu w dniu 16.08.2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach
 • Zarządzenie Nr OW-38718 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji oceniajacej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w II półroczu 2018 r.
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ......  w dniu 6 sierpnia 2018 r. ...... OGŁaSZa I USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 1276/2 o ...... 0,0294 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. ...... Raciborska. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1276/2 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). ...... Nieruchomość niezabudowana. ...... Przez teren działki przebiega gazociąg o średnicy 200 mm. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w ...... anicach administracyjnych miasta Baborów” ...... Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę ...... 1276/2 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 10-MWUI i stanowi ...... zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz ...... usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... aniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, b) ulice ...... miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, c) zieleń urządzoną, ...... małej architektury, d) garaże, e) budynki gospodarcze, f) ...... istniejących obiektów związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalną ...... nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego ...... Działka znajduje się również w granicach obszaru wpisanego do wojewódzkiego ...... zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13. ...... zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VaT). ...... Wadium wynosi 1. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 12 września 2018 roku o godz. ...... 9:30 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia  6 września 2018 roku (przy czym za ...... atę wpłaty na konto uważa się datę uznania ...... achunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska         ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ......  w dniu 6 sierpnia 2018 r. ...... OGŁaSZa I USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 1276/1 o ...... 0,0301 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. ...... Raciborska. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1276/1 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). ...... Nieruchomość niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w ...... anicach administracyjnych miasta Baborów” ...... Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę ...... 1276/1 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 10-MWUI i stanowi ...... zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz ...... usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... aniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, b) ulice ...... miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, c) zieleń urządzoną, ...... małej architektury, d) garaże, e) budynki gospodarcze, f) ...... istniejących obiektów związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalną ...... nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego ...... Działka znajduje się również w granicach obszaru wpisanego do wojewódzkiego ...... zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14. ...... zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VaT). ...... Wadium wynosi 1. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 12 września 2018 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia 6 września 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto ...... aża się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska         ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... )  w dniu 6 sierpnia 2018 r. ...... OGŁaSZa II USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 353/3 o pow. ...... 1,0600 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/3 stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz ...... użytki kopalne (K). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Działka użytkowana była jako składowisko odpadów, obecnie nieużytkowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr 353/3 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 353/3 oznaczony jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny ...... asów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... 5CZ-WSI i stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych ...... adaptacja stanu istniejącego. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7. ...... Wadium wynosi 730,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 11 września 2018 roku o godz. ...... 9:45 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia  5 września 2018 roku (przy czym za ...... atę wpłaty na konto uważa się datę uznania ...... achunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Warunkiem nabycia nieruchomości przez osobę, która nie posiada ...... arstwa rolnego będzie uzyskanie zgody z ...... ajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgodnie z ...... awą z dnia 11 kwietnia 2003 r. ...... o kształtowaniu ustroju  rolnego (Dz. ...... W dniu 16 kwietnia 2018 r. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Na dzień 19 czerwca 2018 r. ...... ogłoszony został II przetarg ustny nieograniczony, który został odwołany. ...... Burmistrz Gminy Baborów mgr Elżbieta Kielska ...
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ......  w dniu 6 sierpnia 2018 r. ...... OGŁaSZa III USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 353/2 o pow. ...... 0,0270 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/2 stanowi pastwiska trwałe (PsIII). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr 353/2 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 353/2 oznaczony jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny ...... asów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... 5CZ-WSI i stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych ...... adaptacja stanu istniejącego. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 910,00 zł. ...... Wadium wynosi 100,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 11 września 2018 roku o godz. ...... 9:30 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia  5 września 2018 roku (przy czym za ...... atę wpłaty na konto uważa się datę uznania ...... achunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... W dniu 16 kwietnia 2018 r. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... W dniu 19 czerwca 2018 r. ...... odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  ok  wyloguj  bip  firm  katalog  test  a  s  chroniona
Przewodnik po urzędzie: