wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5262 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3109

 • Gala XVIII Festiwalu Kultury Powiatowej 19.10.2018 r.
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie
  ... acja Przewodniczącego Komisji Oświaty, ...... a i Porządku Publicznego RM w Baborowie ...... Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje, że w ...... 23 października 2018 r. ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie z następującym porządkiem: ...... atyka posiedzenia: Bezpieczeństwo ...... ańców Gminy: - sprawozdanie Komendy ...... atowej Policji w Głubczycach; - ...... awozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży ...... arnej w Głubczycach. ...... Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zapobieganie przestępczości. ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: ...... alenia szczegółowych warunków przyznawania i ...... atności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...... opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z ...... aburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych ...... asad częściowego lub całkowitego zwolnienia od ...... at, jak również trybu ich pobierania – projekt ...... nr 401/18; zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc sprzedaży i ...... awania napojów alkoholowych – projekt druk nr ...... rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Baborów – projekt druk nr 402/18. ...... Sprawy bieżące. ......   Przewodniczący Komisji mgr Mariusz Kostyk ...
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  ... acja Przewodniczącego Komisji Budżetu i ...... Gospodarczego RM w Baborowie   Przewodnicząca Komisji ...... i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 24 ...... aździernika 2018r. ...... posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w sali konferencyjnej Urzędu ...... w Baborowie z następującym porządkiem: Tematyka posiedzenia: Omówienie i ...... aopiniowanie projektów uchwał w sprawach: ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej ...... do 3 lat (część dz. ...... nr 817/12 w Baborowie) – projekt druk nr 385/18; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat (część dz. ...... nr 576/14 w Baborowie) – projekt druk nr 386/18; ...... awienia nieruchomości na czas nieoznaczony ...... az w sprawie wyrażenia zgody na ...... argowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na ...... as nieoznaczony – (części dz. ...... nr 1242/6 w Baborowie) – projekt druk nr 387/18; ...... ażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ...... anowiącej własność Gminy Baborów – (dz. ...... nr 1275/3 w Baborowie) – projekt druk nr 400/18. ...... Sprawy bieżące. ......   Przewodnicząca Komisji Grażyna Mordel ...
 • O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  ... B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RaDY MIEJSKIEJ W BaBOROWIE w dniu 25 ...... aździernika 2018 r. ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie odbędzie się XXXVI sesja Rady ...... w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje:   1. ...... arcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: zasad usytuowania na terenie Gminy Baborów miejsc sprzedaży i ...... awania napojów alkoholowych- projekt druk nr ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... umowy do 3 lat ( część dz. ...... nr 817/12 w Baborowie )- projekt druk nr 385/18; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat ( część dz. ...... nr 576/14 w Baborowie)- projekt druk nr 386/18; ...... awienia nieruchomości na czas nieoznaczony ...... az w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ...... anie w dzierżawę nieruchomości na czas ...... aczony(część działki nr 1242/6 w Baborowie) - ...... druk nr 387/18; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... Baborów (dz. ...... nr 1275/3 w Baborowie)- projekt druk nr 400/18 ...... alenia szczegółowych warunków przyznawania i ...... atności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...... opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z ...... aburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych ...... asad częściowego lub całkowitego zwolnienia od ...... at, jak rówież trybu ich pobierania- projekt ...... nr 401/18; rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Baborów – projekt ...... Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym; ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Zakończenie obrad. ......     Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarz   ...
 • Turniej halowy piłki nożnej o puchar Starosty Głubczyckiego
  ... atglubczycki. ...... a ...... ar-starosty-glubczyckiego. ...
 • Tydzień mediacji - Prokuratura Rejonowa w Głubczycach
 • Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 10.1.2 w ramach RPO WO 2014-2020
 • BEZPŁATNE: Prawo jazdy kategorii C; elektryk; hydraulik; montażysta rusztowań - w WZDZ Opole
 • Ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ...... w dniu 15 października 2018 r. ...... OGŁaSZa II USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY  na sprzedaż działki nr ...... 0,0294 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. ...... Raciborska. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1276/2 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). ...... Nieruchomość niezabudowana. ...... Przez teren działki przebiega gazociąg o średnicy 200 mm. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w ...... anicach administracyjnych miasta Baborów” ...... Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę ...... 1276/2 w miejscowości Baborów oznaczony jest symbolem 10-MWUI i stanowi tereny ...... abudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej ...... abudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz ...... usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... aniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, b) ulice ...... miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, c) zieleń urządzoną, ...... małej architektury, d) garaże, e) budynki gospodarcze, f) ...... istniejących obiektów związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalną ...... nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego ...... Działka znajduje się również w granicach obszaru wpisanego do wojewódzkiego ...... zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto. ......   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13. ...... zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VaT). ...... Wadium wynosi 1. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 20 listopada 2018 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia 14 listopada 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto ...... aża się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... W dniu 12 września 2018 r. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...
 • UWAGA! Internetowi oszuści wysyłają maile z podpisem „ZUS”
  ... acja prasowa Opole, 10 października 2018 r. ...... UWaGa! ...... Internetowi oszuści wysyłają maile z podpisem „ZUS” Uwaga na wzmożoną ...... aktywność oszustów, którzy chcą uzyskać dostęp ...... danych zgromadzonych na komputerach klientów ZUS. ...... Zaad Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nie wysyła maili do swoich klientów. ...... Niestety oszuści podszywający się pod Zaad Ubezpieczeń Społecznych ponownie nasilili ...... działania. ...... Tylko jednego dnia do Zaadu zadzwoniło kilkanaście osób z informacją o podejrzanych ...... ailach, w których jako nadawca figuruje ...... aśnie ZUS. ...... W temacie wiadomości wpisana jest fraza „Zaległe składki”, zaś w samym mailu prośba o ...... odebrania wiadomości. ...... Na szczęście klienci zwrócili uwagę na nieprawidłowy adres mailowy ZUS, który był w stopce ...... aila. ...... Stopka, poza prawidłowym adresem centrali ZUS, zawierała bowiem adres skrzynki ...... ailowej oparty o domenę rządową tj. ...... tymczasem tak strona www. ...... jak i adresy mailowe pracowników ZUS nie funkcjonują w oparciu o ...... Zaad Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nie wysyła do swoich klientów ...... mailowej. ...... Kontakt elektroniczny ze strony Zaadu możliwy jest jedynie w sytuacji, gdy ...... posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i wyraził ...... na taką formę kontaktu. ...... ZUS ostrzega by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, które teoretycznie pochodzą z ...... aadu Ubezpieczeń Społecznych, ani nie ...... ać zawartych w tej korespondencji załączników. ...... Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub ...... anie dostępu do danych wrażliwych, które ...... apisane są w jego pamięci. ...... W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej ...... prosimy o kontakt z najbliższą placówką Zaadu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod ......   Sebastian Szczurek Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa ...
 • XVIII Festiwal Kultury Powiatowej - Konkurs recytatorski - Szkoła ponadpodstawowa i dorosli Baborów 10.10.2018 r.
 • Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ...... w dniu 12 października 2018 r. ...... OGŁaSZa IV USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 353/2 o pow. ...... 0,0270 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/2 stanowi pastwiska trwałe (PsIII). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr 353/2 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 353/2 oznaczony jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny ...... asów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... 5CZ-WSI i stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych ...... adaptacja stanu istniejącego. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 910,00 zł. ...... Wadium wynosi 100,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 14 listopada 2018 roku o godz. ...... 9:30 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto ...... aża się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ......  W dniu 16 kwietnia 2018 r. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... W dniu 19 czerwca 2018 r. ...... odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... W dniu 11 września 2018 r. ...... odbył się III przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ......   Burmistrz Gminy Baborów mgr Elżbieta Kielska ...
 • Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ...... oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr VIII-90/15 z dnia 14 września 2015 ......  w dniu 12 października 2018 r. ...... OGŁaSZa I ROKOWaNIa NIEOGRaNICZONE na sprzedaż działki nr 353/3 o pow. ...... 1,0600 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/3 stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz ...... użytki kopalne (K). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Działka użytkowana była jako składowisko odpadów, obecnie nieużytkowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr 353/3 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 353/3 oznaczony jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny ...... asów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... 5CZ-WSI i stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych ...... adaptacja stanu istniejącego. ......   Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ......   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5. ...... Wysokość zaliczki wynosi 580,00 zł. ...... Rokowania dotyczące sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędą się w ...... 14 listopada 2018 r. ...... – otwarcie ofert o godzinie 9:45; - ustna część o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej ...... a I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w ...... aborowie (pokój nr 18). ...... Terminy przeprowadzonych przetargów: W dniu 16 kwietnia 2018 r. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... W dniu 11 września 2018 r. ...... odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ......   W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... aliczkę do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto ...... aża się datę uznania rachunku Gminy Baborów) ...... az złożą pisemne zgłoszenie udziału w ...... aniach. ...... Zaznacza się, aby na dowodzie wpłaty zaliczki umieścić dane dotyczące położenia ...... (adres, numer działki). ...... Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się pisemnie w zamkniętych kopertach z ...... apisem: „Rokowania-Czerwonków-działka nr ...... otwierać” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. ...... Ratuszowa 2a (pokój nr 13) w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku do godz. ...... Zgłoszenie powinno zawierać: - imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz ...... jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; - datę sporządzenia ...... a; - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał ...... z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; - proponowaną cenę i ...... jej zaaty; - kopię dowodu wpłaty zaliczki. ...... Warunkiem nabycia nieruchomości przez osobę, która nie posiada ...... arstwa rolnego będzie uzyskanie zgody z ...... ajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgodnie z ...... awą z dnia 11 kwietnia 2003 r. ...... o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. ...... Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ...... nabycia nieruchomości. ...... Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowań nie wygra lub w przypadku ...... ania rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po ...... aniu albo zamknięciu rokowań, nie później niż ...... upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. ...... Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... i terminie zawarcia umowy notarialnej. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze rokowań nie stawi się ...... i terminie podanym w zawiadomieniu organizator rokowań może odstąpić od zawarcia ...... a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... 77/4036918 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia urzędu. ...... Burmistrz Gminy Baborów mgr Elżbieta Kielska ...
 • Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014 r. ...... oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XXVIII-301/17 z dnia 28 grudnia ......  w dniu 12 października 2018 r. ...... OGŁaSZa II ROKOWaNIa NIEOGRaNICZONE na sprzedaż działki nr 514 o pow. ...... 1,1005 ha, zapisanej w KW OP1G/00021225/3, obręb Babice. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 514 stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) oraz ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Działka w części wynoszącej około 3/4 powierzchni ...... anowiła składowisko odpadów, około 1/4 części ...... ana jest jako grunt orny. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Babice obejmujący działkę nr 514 ma następujący ...... zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 514 oznaczony jest w ...... acznej części symbolem 17BC-ZLI, zgodnie ze ...... stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w nieznacznej części symbolem 2BC-RI, ...... ze „Studium” stanowi grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb ...... a, sieci i urządzenia infrastruktury ...... dla potrzeb rolnictwa. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7. ...... Wysokość zaliczki wynosi 700,00 zł. ...... Rokowania dotyczące sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędą się w ...... 14 listopada 2018 r. ...... – otwarcie ofert o godzinie 9:00; - ustna część o godzinie 9:15 w sali konferencyjnej ...... a I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w ...... aborowie (pokój nr 18). ...... Terminy przeprowadzonych przetargów i rokowań: W dniu 16 kwietnia 2018 r. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... W dniu 19 czerwca 2018 r. ...... odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... W dniu 11 września 2018 r. ...... odbyły się I rokowania nieograniczone, które zakończyły się wynikiem ...... atywnym. ...... W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... aliczkę do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na konto ...... aża się datę uznania rachunku Gminy Baborów) ...... az złożą pisemne zgłoszenie udziału w ...... aniach. ...... Zaznacza się, aby na dowodzie wpłaty zaliczki umieścić dane dotyczące położenia ...... (adres, numer działki). ...... Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się pisemnie w zamkniętych kopertach z ...... apisem: „Rokowania-Babice-działka nr 514-nie ...... ać” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w ...... aborowie ul. ...... Ratuszowa 2a (pokój nr 13) w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku do godz. ...... Zgłoszenie powinno zawierać: - imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz ...... jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; - datę sporządzenia ...... a; - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał ...... z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; - proponowaną cenę i ...... jej zaaty; - kopię dowodu wpłaty zaliczki. ...... Warunkiem nabycia nieruchomości przez osobę, która nie posiada ...... arstwa rolnego będzie uzyskanie zgody z ...... ajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgodnie z ...... awą z dnia 11 kwietnia 2003 r. ...... o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. ...... Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ...... nabycia nieruchomości. ...... Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowań nie wygra lub w przypadku ...... ania rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po ...... aniu albo zamknięciu rokowań, nie później niż ...... upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. ...... Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... i terminie zawarcia umowy notarialnej. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze rokowań nie stawi się ...... i terminie podanym w zawiadomieniu organizator rokowań może odstąpić od zawarcia ...... a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... 77/4036918 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia urzędu. ...... Burmistrz Gminy Baborów mgr Elżbieta Kielska   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  katalog  wyloguj  s  ok  bip  str  a  test  firm
Przewodnik po urzędzie: