wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5041 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2999

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  ... a podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy ...... astępujące nieruchomości: 1) pomieszczenie ...... arcze o pow. ...... m2 zlokalizowane na I piętrze  budynku mieszkalnego w ...... Polu 65 położonym na działce 104/4 o pow. ...... 0,1405 ha zapisanej w Księdze Wieczystej OP1G/00037946/8. ...... Czynsz dzierżawny dla przedmiotowego pomieszczenia wynosi 20,00 zł ...... miesięcznie, płatny do 10 dnia każdego miesiąca. ...... 2) część działki o pow. ...... 63 m2   z działki 137/4 o pow. ...... ha położonej w Baborowie przy ul. ...... Krakowskiej pod ogródek przydomowy zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp. ...... Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  wynosi  - 10,00 zł. ...... brutto rocznie, płatny z góry  do 30 września danego roku. ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego ...... ar  w granicach administracyjnych  ...... asta Baborów działka nr 137/4 w Baborowie, ...... aczona jest symbolem 12-MWUI, stanowi tereny ...... abudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej ...... abudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz ...... usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... aniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... 3) część gruntu  o powierzchni 40 m2 działki 463/15 położonej w Baborowie  przy ...... Powstańców, zapisanej w księdze  wieczystej OP1/00021222/2 ...... przeznaczeniem pod garaż. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi  grunty orne R-II. ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego ...... ar  w granicach administracyjnych  ...... asta Baborów obszar obejmujący działkę nr ...... w Baborowie oznaczony symbolem 31-MWII stanowi tereny zabudowy  mieszkaniowej, ...... Czynsz dzierżawny  wynosi 20,00 zł brutto miesięcznie ...... atny do 30 dnia danego miesiąca. ...... 4) część  działki o pow. ...... ha położonej w Baborowie przy ul. ...... Powstańców, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 443 o pow. ...... ha zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr ......  z przeznaczeniem pod  grunty oddane na cele rolnicze. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi rowy- W, łąki trwałe-Ł II. ...... Działka zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ...... obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... oznaczone  są symbolem:- 13 Ba-RI  stanowi tereny rolnicze ...... aczenie podstawowe dla terenu –  13 Ba ...... grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia ...... astruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... Czynsz dzierżawny dla działki wynosi 47,00 zł brutto, płatne z góry do ...... września danego 5) część  działki o pow. ...... 30 m2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ...... ha zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr ...... z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi  tereny mieszkaniowe – B. ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar w ...... anicach administracyjnych  miasta Baborów ...... ałka nr 1743/3 położona jest na terenie ...... aczonym w miejscowym planie zagospodarowania ...... miasta Baborów symbolem 3 MWII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. ...... 1) Dopuszcza się na terenie, o którym mowa: a) usługi handlu, rzemiosła, biura, ...... abinety w parterach budynków mieszkalnych ...... b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, c) ulice wewnętrzne, ...... miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, d) zieleń urządzoną, ...... małej architektury, e) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, f) garaże z ...... wymogów pkt 2, g) budynki gospodarcze, h) rozbudowę istniejących usług ...... anych z obsługą pojazdów mechanicznych ...... adto teren obejmujący działkę znajduje się w ...... B ochrony konserwatorskiej Czynsz dzierżawny wynosi dla części  działki 1743/3 ...... 4,50  zł brutto  rocznie,  płatny z góry do 30 września  danego roku. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości ...... alnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowią­zuje nowa stawka czynszu. ...... Zmiana wysokości VaT  powoduje zmianę wartości stawki czynszu. ...... W/w nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nimi i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na ...... ablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 11 lipca 2018r. ...... prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ...
 • Informacja o wyniku III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... Baborów, 2018-06-20     ......      INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 12 czerwca 2018 ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1610/12 o powierzchni 0,2074 ha, która według ewidencji gruntów stanowi ...... anizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w ...... aganym terminie wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8. ...... zł Kwota wadium: 840,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 8. ...... zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Damian i Ewelina Himml. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 27 czerwca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Tworzymy nowe miejsca żłobkowe na terenie gminy Baborów”
  ... acja wstępna trwa do dnia 29 czerwca. ...... 15:00 Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ...... a Opolskiego, Działanie 7. ...... Godzenie życia zawodowego i prywatnego współfinansowany ze środków Unii ...... w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ...... Projekt wdrażany jest od lipca 2018 do sierpnia 2020. ...... projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości ...... ania zatrudnienia 15 kobiet sprawujących nad ...... poprzez stworzenie 15 nowych miejsc opieki dla 15 dzieci w terminie od 01. ...... na terenie Gminy Baborów, województwo opolskie. ...... Udział w projekcie jest bezpłatny – rodzice nie ponoszą żadnych opłat za ...... dziecka w żłobku Kryteria formalne rekrutacji: - kobiety przebywające na urlopie ...... acierzyńskim / rodzicielskim, które po 01. ...... powrócą do pracy (zamieszkałe na terenie województwa opolskiego). ...... Zgłoszenia wstępne przyjmowane są w sekretariacie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w ...... aborowie  adres: 48-120 Baborów, ul. ...... Wiejska 5a. ...... do dnia 29. ...... Informacje telefonicznie udzielane są pod nr tel. ...... Zapytania można przesłać również na adres mailowy: alicjaszuba@vp. ...... Warunkiem udziału w projekcie będzie przystąpienie do ...... acji właściwej, która rozpocznie się  w ...... oraz uzupełnienie stosownych dokumentów, które ...
 • Oferta realizacji zadania publicznego-Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Babice
 • XX edycja Ligi Młodzików 2018
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie Podinspektor ds.inwestycji liniowych (1,0 etat).
 • Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... aborów, 2018-06-15 GZG. ...... Ogłoszenie o odwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż ...... stanowiącej działkę nr 353/3 w Czerwonkowie Burmistrz ...... Baborów informuje, iż działając zgodnie z art. ...... 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... odwołuje ogłoszony na dzień 19 czerwca 2018 roku o godzinie 9:30 II przetarg ustny ...... aniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ...... abudowanej, położonej w Czerwonkowie, ...... aczonej jako działka nr 353/3 o pow. ...... 1,0600 ha, stanowiącej częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz częściowo użytki kopalne ...... zapisanej w KW nr OP1G/00021231/8. ...... Działka użytkowana była jako składowisko odpadów, obecnie nieużytkowana. ...... Przyczyna odwołania przetargu: w określonym terminie wpłynęło wadium od ...... oferenta, który nie spełnia warunków umożliwiających nabycie przedmiotowej nieruchomości, ...... zapisów art. ...... 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. ...... o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. ...... Treść ogłoszenia o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie oraz poprzez opublikowanie w ...... Informacji Publicznej Gminy Baborów. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska     ...
 • Obiwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... dniu 20 czerwca 2018 r. ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie odbędzie się XXXII sesja Rady ...... w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... arcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z ...... ania budżetu – projekt druk 349/18; ...... absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy ...... aborów za 2017r. ...... – projekt druk 350/18; wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk ...... zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 352/18; ustalenia ...... punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza ...... sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Baborów- projekt druk nr ...... zasad usytuowania na terenie Gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów ...... alkoholowych- projekt druk nr 345/18; ...... adowienia kamienia z tablicą pamiątkową- ...... druk nr 347/18; zmiany statutu Gminy Baborów- projekt druk nr 346/18; ustalenia ...... at za korzystanie ze składowiska odpadów ...... ałych- projekt druk nr 353/18; ustalenia ...... agrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt ...... nr 348/18; przyznania stypendiów dla uczniów- projekt druk nr 354/18;. ...... rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Baborów – projekt druk nr 355/18; ...... atrzenia skargi na Dyrektora Zespołu ...... w Baborowie- projekt druk nr 356/18; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – (dz. ...... nr 443 w Baborowie) – projekt druk nr 358/18; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat (część dz. ...... nr 1743/3 w Baborowie) – projekt druk nr 359/18; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat– (dz. ...... nr 463/15 w Baborowie) – projekt druk nr 357/18; 4. ...... Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z ...... adzonej kontroli 5. ...... Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Zakończenie obrad. ...... Przewodniczący Rady Miejskiej       ...... Tokarz Baborów, dnia 13. ...
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... a Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM ...... że w dniu 18 czerwca 2018r. ...... posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w sali konferencyjnej Urzędu ...... w Baborowie z następującym porządkiem: Tematyka posiedzenia: Omówienie wniosku o ...... atwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia ...... wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: zatwierdzenia ...... awozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z ...... ania budżetu – projekt druk 349/18; ...... absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy ...... aborów za 2017r. ...... – projekt druk 350/18; wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk ...... zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 352/18 ustalenia ...... agrodzenia Burmistrza Gminy Baborów- projekt ...... nr 348/18; opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych – projekt druk nr ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... ażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w ...... awę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy ...... 3 lata – (dz. ...... nr 443 w Baborowie) – projekt druk nr 358/18; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat (część dz. ...... nr 1743/3 w Baborowie) – projekt druk nr 359/18; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat– (dz. ...... nr 463/15 w Baborowie) – projekt druk nr 357/18;  ......  Sprawy bieżące. ......      Przewodnicząca Komisji       ...... ażyna Mordel   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1276/2 o pow. ...... 0,0294 ha, obręb Baborów, ul. ...... Raciborska, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1276/2 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). ...... Przez teren działki przebiega gazociąg o średnicy 200 mm. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w ...... anicach administracyjnych miasta Baborów” ...... Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę ...... 1276/2 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 10-MWUI i stanowi ...... zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz ...... usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... aniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, b) ulice ...... miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, c) zieleń urządzoną, ...... małej architektury, d) garaże, e) budynki gospodarcze, f) ...... istniejących obiektów związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalną ...... nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego ...... Działka znajduje się również w granicach obszaru wpisanego do wojewódzkiego ...... zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto. ...... Sprzedaż naasność w drodze przetargu. ...... Wartość nieruchomości 13. ...... zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VaT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 25 lipca 2018 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990, albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  4 lipca 2018 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Elżbieta Kielska         ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1276/1 o pow. ...... 0,0301 ha, obręb Baborów, ul. ...... Raciborska, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1276/1 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w ...... anicach administracyjnych miasta Baborów” ...... Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę ...... 1276/1 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 10-MWUI i stanowi ...... zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz ...... usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... aniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, b) ulice ...... miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, c) zieleń urządzoną, ...... małej architektury, d) garaże, e) budynki gospodarcze, f) ...... istniejących obiektów związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalną ...... nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego ...... Działka znajduje się również w granicach obszaru wpisanego do wojewódzkiego ...... zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto. ...... Sprzedaż naasność w drodze przetargu. ...... Wartość nieruchomości 14. ...... zł (cena nieruchomości zawiera należny podatek VaT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 25 lipca 2018 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990, albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  4 lipca 2018 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...... Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska         ...
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UNI.6730.5.6.2018
  ... aborów, dnia 11. ...... OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ...... ania decyzji o warunkach zabudowy. ...... Zgodnie z art. ...... 49 oraz art. ...... 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeksu postępowania administracyjnego (t. ...... 1257) oraz art. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. ......   Burmistrz Gminy Baborów z a w i a d a m i a o wydaniu decyzji nr UNI. ...... z dnia 11. ...... o decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia pn. ...... „Budowa wiaty na słomę na działce o numerze ewidencyjnym 69/1 położonej ...... Raków, obręb ewidencyjny Raków, gmina Baborów”. ...... Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie ...... Miejskiego w Baborowie, przy ul. ...... Ratuszowa 2a, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ...... a. ...... POUCZENIE Od wydania decyzji służy stronom odwołanie do ...... amorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za ...... Burmistrza Gminy Baborów w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ...... obwieszczenia. ...... Zgodnie z art. ...... 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po ...... 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. ...... Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie ...... a stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w ...... aborowie i Rakowie. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska         ...
 • Oferta realizacji zadania publicznego-Festyn rodzinny dla mieszkańców Dziećmarowa
 • Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Gminnego Żłobka w Baborowie
 • Zapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego
  ... w Ośrodku Zdrowia ul. ...... Wiejska 2B w Baborowie w godz. ...... od 08:00: do 10:00 odbędą się  Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego ...... a Mieszkańców gminy. ...... Zapisy telefonicznie  (77)555-96-30,  ...... badania komputerowego 5 zł Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego- 10zł Zapisy ...... adzone będą do dnia 12. ...... Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz ...... amówienia okularów korekcyjnych. ...... Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. ...... (powyżej 16-go roku życia)   Serdecznie zapraszamy  ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  ok  bip  chroniona  test  a  wyloguj  s  firm  str
Przewodnik po urzędzie: