wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 4718 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2854

 • Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  ... Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu ...... Rozwoju Gospodarczego  RM informują, że w dniu 18 ...... a 2017r. ...... się posiedzenie wspólne posiedzenie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie z następującym porządkiem: ...... posiedzenia: analiza projektu budżetu na 2018 rok. ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał: projekt uchwały w sprawie ...... alenia gminnego Programu Profilaktyki i ...... ania Problemów alkoholowych na 2018r. ...... projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ...... bonifikaty wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... umowy do 3 lat; projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ...... anowiącej własność Gminy Baborów   ...... Sprawy bieżące. ......     Przewodnicząca Komisji       ...... Przewodniczący Komisji Grażyna Mordel       ...... mgr Mariusz Kostyk     ...
 • Zapytanie ofertowe na trenera lokalnego w projekcie "e-Mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści"
  ... acja o ogłoszeniu ...
 • Ostrzeżenie pogodowe!
  ... a. ...... a/wojewodztwo-opolskie ...
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze-PODINSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
 • Ogłoszenie o odwołaniu rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... o odwołaniu rokowań nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę ...... 353/3 w Czerwonkowie Burmistrz Gminy Baborów odwołuje ogłoszone na dzień 7 września ...... roku II rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, ...... w Czerwonkowie, oznaczonej jako działka nr 353/3 o pow. ...... 1,0600 ha, stanowiącej częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz częściowo użytki kopalne ...... zapisanej w KW nr OP1G/00021231/8. ...... Przyczyną odwołania rokowań jest brak możliwości zawarcia umowy notarialnej w ...... z negatywną decyzją Prezesa agencji Nieruchomości Rolnych, o nie wyrażeniu ...... na nabycie nieruchomości rolnej przez osobę, ...... powierzchnia prowadzonego gospodarstwa przekracza 300 ha. ...... Treść ogłoszenia o odwołaniu rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie oraz poprzez opublikowanie w ...... Informacji Publicznej Gminy Baborów. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska       ...
 • Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... o odwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ...... anowiącej działkę nr 353/2 w Czerwonkowie ...... Burmistrz Gminy Baborów informuje, iż działając zgodnie z art. ...... 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... odwołuje ogłoszony na dzień 7 września 2016 roku o godzinie 945 IV przetarg ustny ...... aniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ...... abudowanej, położonej w Czerwonkowie, ...... aczonej jako działka nr 353/2 o pow. ...... 0,0270 ha, stanowiącej pastwiska trwałe (PsIII), zapisanej w KW nr OP1G/00021231/8. ...... Przyczyną odwołania przetargu jest brak możliwości zawarcia umowy notarialnej w ...... z negatywną decyzją Prezesa agencji Nieruchomości Rolnych, o nie wyrażeniu ...... na nabycie nieruchomości rolnej przez osobę, ...... powierzchnia prowadzonego gospodarstwa przekracza 300 ha. ...... Treść ogłoszenia o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie oraz poprzez opublikowanie w ...... Informacji Publicznej Gminy Baborów. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska   ...
 • Turniej halowy piłki nożnej o Puchar Starosty Głubczyckiego
 • Świąteczny Jarmark w Hradcu nad Moravicą
  ... jarmark proběhne v sobotu 16. ...... 20107 na ul. ...... Podolská v Hradci nad Moravicí   Pro polské účastníky je ...... autobus (pro 45 osob, kdyby se chtěl přijet ...... at někdo z obyvatel Baborówa), který bude ...... z Baborowa od městského úřadu  (řidič pan Galeja  - tel. ...... 0042 605 907 870), předpokládaný odjezd zpět do Baborowa je plánován na cca ...... Jarmarku se zúčastní  pozvaní hosté za Baborów – cca 17 osob z PL (12 osob ...... skupina KOMORNO, 5 osob Gmina Baborów) – můžete mi zaslat seznam hostů. ...... Odpolední program jarmarku zahajují starostové Hradce a Baborówa v 13. ...... Polská skupina KOMORNO vystupuje v 15. ...... Pro všechny účinkující bude zajištěno malé občerstvení káva, čaj, bageta. ...... Pro pozvané hosty je zajištěna společná večeře v duchu Tradiční ...... v hotelu SONÁTa. ...... Jinak bude v Hradci nad ul. ...... Podolská probíhat tradiční vánoční jarmak, kde budou umístněny stánky s různým ...... k zakoupení, budou zde probíhat ukázky historických řemesel aj. ...... autobus polské účastníky přiveze na ul. ...... Podolská a pak bude parkovat u MěÚ v Hradci nad Moravicí. ...
 • Oferta realizacji zadania publicznego-spotkanie świąteczne dla dzieci i rodziców
 • oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w sołectwie Babice
 • Informacja o wyniku przetargu-dzierżawa działki nr 53/12 w Baborowie
  ... Baborów, 2017-12-01   INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU   W dniu 23 ...... ada 2017 roku  o godz. ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na dzierżawę nieruchomości ...... anowiącej własność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Baborowie oznaczona ...... ewidencji jako działka nr 53/12 o powierzchni 3,4456 ha, stanowiąca ...... ewidencji gruntów grunty orne ( RII) i (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedna osobę, która w ...... aganym terminie wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 2. ...... Kwota wadium: 250,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2. ...... zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych). ...... Dzierżawcą  przedmiotowej nieruchomości został ...... an Damian Himml. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 8 grudnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodnicząca Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj         ...
 • Oferta realizacji zadania publicznego-Mikołajki w Tłustomostach-Integracja dzieci i młodzieży
 • Informacja o wyniku przetargu- lokal mieszkalny ul. Raciborska 52A w Baborowie
  ... dniu 20 listopada 2017 roku o godz. ...... 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny  przy ul. ...... Raciborskiej 52a w Baborowie, położony w budynku na działce nr ...... 0,0166 ha oraz posiadający udziały w działkach: nr 1242/5 o pow. ...... 0,0172 ha i 1242/3 o pow. ......  które według ewidencji gruntów stanową  tereny mieszkaniowe -B, zapisane w ...... Ustalone wadium wpłaciło w wymaganym terminie dwóch oferentów. ...... Do przetargu przystąpił jeden uprawniony oferent. ...... Osób niedopuszczonych do  przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 15. ...... zł Kwota wadium: 1. ...... zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 15. ......  (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została:  Pani Dominika Kamińska Informację ...... wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 5 grudnia  2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej Ewa Samotyj       ...
 • Podatki 2018
  ... ały dotyczące stawek podatkowych obowiązujące ...... 2018 roku:   Uchwała nr IX-93/15 Rady Miejskiej w Baborowie z ...... a 29 października 2015 r. ...... w sprawie stawek podatku od nieruchomości. ...... Uchwała nr X-101/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. ...... w sprawie zmiany Uchwały nr IX-93/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 ...... aździernika 2015 r. ...... w sprawie stawek podatku od nieruchomości. ...... Uchwała nr X-100/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. ...... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. ...... Uchwała nr IX-95/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października 2015 r. ...... w sprawie podatku od środków transportowych. ...... Uchwała nr X-102/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. ...... w sprawie zmiany Uchwały nr IX-95/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 ...... aździernika 2015 r. ...... w sprawie podatku od środków transportowych. ......   Stawka podatku rolnego na 2018 rok: dla gruntów gospodarstw ...... – 131,2250zł z 1 ha przeliczeniowego gruntów, dla pozostałych ...... – 262,45zł z 1 ha fizycznego gruntów. ......   Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi 43,3532zł. ......       Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych na ...... miasta i gminy Baborów zostały określone: Uchwałą nr XXVI-285/17 ...... ady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 ...... aździernika 2017 r. ...... w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych. ......   Osoby prawne składają: DEKLaRaCJĘ Na PODaTEK OD ...... (w przypadku gdy występują zwolnienia podatkowe w podatku od nieruchomości do ...... aracji należy dołączyć ZaŁĄCZNIK - DaNE O ...... aCH PODaTKOWYCH W PODaTKU OD NIERUCHOMOŚCI), ...... aRaCJĘ Na PODaTEK ROLNY (w przypadku gdy ...... zwolnienia lub ulgi podatkowe w podatku rolnym do deklaracji należy dołączyć ...... aŁĄCZNIK - DaNE O ZWOLNIENIaCH I ULGaCH ...... aTKOWYCH W PODaTKU ROLNYM), DEKLaRaCJĘ Na ...... aTEK LEŚNY (w przypadku gdy występują ...... a podatkowe w podatku leśnym do deklaracji ...... ależy dołączyć ZaŁĄCZNIK – DaNE O ZWOLNIENIaCH ...... aTKOWYCH W PODaTKU LEŚNYM), w przypadku gdy ...... ana nieruchomość stanowi współwłasność do ...... deklaracji należy dołączyć ZaŁĄCZNIK – DaNE WSPÓŁWŁaŚCICIELI. ......   Osoby fizyczne składają: INFORMaCJĘ W SPRaWIE PODaTKU OD ...... W przypadku gdy występują zwolnienia podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym lub ...... do informacji należy dołączyć odpowiednio:    ...... - ZaŁĄCZNIK - DaNE O ZWOLNIENIaCH PODaTKOWYCH   W PODaTKU OD NIERUCHOMOŚCI, ...... - ZaŁĄCZNIK - DaNE O ZWOLNIENIaCH I ULGaCH     PODaTKOWYCH W PODaTKU ...... - ZaŁĄCZNIK – DaNE O ZWOLNIENIaCH PODaTKOWYCH   W PODaTKU LEŚNYM, w ...... adku gdy dana nieruchomość stanowi ...... asność więcej niż dwóch osób do informacji ...... ależy dołączyć ZaŁĄCZNIK – DaNE ...... aŚCICIELI. ......     Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków ...... ansportowych składanych przez osoby fizyczne i ...... awne: deklaracja na podatek od środków ...... ansportowych DT-1 wraz z załącznikami DT-1/a. ...
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
firm  wyloguj  str  a  katalog  ok  chroniona  bip  s  test
Przewodnik po urzędzie: