wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5699 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3426

 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2019 r.
  ... a Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku ...... informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. ...... 16:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie odbędzie się posiedzenie Komisji z ...... astępującym porządkiem: Ocena stanu ...... ania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku ...... 2019-2020; Omówienie taryf opłat za wodę i ścieki zgodnie z nowelizacją ustawy ...... zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ...... oraz niektórych innych ustaw; Sprawy bieżące. ...... Przewodnicząca Komisji Irena Biegus       ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal dla najemcy - ul. Rynek 4/7 w Baborowie
  ... GMINY BaBORÓW PODaJE DO PUBLICZNEJ WIaDOMOŚCI WYKaZ NIERUCHOMOŚCI STaNOWIĄCEJ ...... aSNOŚĆ GMINY BaBORÓW PRZEZNaCZONYCH DO ...... aŻY Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie ...... argowym o pow. ...... 55,50 m2 na III kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się : kuchnia, dwa pokoje, przedpokój, ...... azienka z wc. ...... Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni ...... 4,50m2 oraz komórki gospodarczej o powierzchni 4,30 m2 . ...... Cena lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności gruntu ...... ałki wynosi 71. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 485/13 o pow. ...... 0,0643 ha zapisanej w KW OP1G/00025218/9. ...... Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ...... obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejską w ...... aborowie Uchwałą nr IX-105/11 z dnia 12 lipca ...... Obszar obejmujący działkę nr 483/13, oznaczony symbolem 5-MWUI, stanowi teren zabudowy ...... aniowo-usługowej obejmującej zabudowę ...... aniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z ...... akresu usług publicznych i komercyjnych. ...... Powyższa działka znajduje się w granicy obszaru wpisanego do Wojewódzkiego Rejestru ...... abytków obejmującego historyczny układ ...... anistyczny –Stare Miasto. ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych ...... ań. ...... nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich ...... agospodarowania. ...... Z dniem 27 września 2019r. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje ...... w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do 6 września 2019 r. ...
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
  ... acja o wyborach do Sejmu RP i Senatu RP na ...... ach Państwowej Komisji Wyborczej Serwis ...... Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia ...... w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i ...... Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...... PaŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. ...... o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i ...... Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. ...... (wyciąg) INFORMaCJE DLa WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRaWNYCH Informacja o ...... terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do ...... Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na ...... 13 października 2019 r. ...... Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych INFORMaCJE ...... WaRUNKaCH UDZIaŁU W GŁOSOWaNIU W KRaJU I Za GRaNICĄ Informacja o warunkach udziału ...... ateli polskich w głosowaniu w obwodach ...... ania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu ...... Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na ...... 13 października 2019 r. ...... Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach ...... ania utworzonych za granicą i na polskich ...... atkach morskich w wyborach do Sejmu ...... Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na ...... 13 października 2019 r. ...... ZaRZĄDZENIE NR OW-70/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 14 sierpnia 2019 r. ...... w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych ...... wyborczych i plakatów wyborczych ...
 • Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - X nabór 2019 r.
  ... Baborów, dnia 12 sierpnia 2019 r. ...... ZaPYTaNIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZaMÓWIENIa O WaRTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. ......   Burmistrz Gminy Baborów, mając na uwadze art. ...... 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ...... Prawo zamówień publicznych (Dz. ...... zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego zamówienia: ,, ...... anie wyrobów zawierających azbest z terenu ...... Baborów”- X nabór- 2019 r. ......   Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ...... anych z demontażem, zbieraniem, transportem i ...... aniem wyrobów zawierających azbest z ...... na terenie Gminy Baborów w roku 2019. ......   Nazwa i adres zleceniodawcy: Gmina Baborów, ul. ...... Ratuszowa 2a 48-120 Baborów   Określenie przedmiotu ...... amówienia: Przedmiotem zamówienia jest ...... anie prac związanych z demontażem, zbieraniem, ...... ansportem i unieszkodliwianiem wyrobów ...... awierających azbest z nieruchomości ...... anowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na ...... Gminy Baborów. ...... Szacunkowa wielkość powierzchni dachów zawierających azbest, tj. ...... płyt azbestowo – cementowych do demontażu, zbierania, transportu oraz ...... ania na składowisko odpadów niebezpiecznych ...... ała określona przez Zamawiającego na około 2 ...... m2 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt metrów ...... adratowych) w tym około 1485,00 m² wymaga ...... ansportu i utylizacji, a około 1395,00 m² ...... aga demontażu, transportu i utylizacji. ...... Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, na których ...... dokonany demontaż pokryć dachowych wraz z odbiorem płyt azbestowo – cementowych, ...... czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie. ...... Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających ...... azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ...... ają być wykonane prace. ...... Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dlaaściciela ...... jednak nie dłuższy niż do dnia 4 października 2018 r. ...... Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy ...... amawiającemu karty przekazania odpadów na ...... adowisko, potwierdzające ilość odebranych ...... adów (w metrach oraz wagowo) oraz wystawi ...... adczenie, że prace związane z usunięciem ...... zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów ...... anitarnych i technicznych, a teren został ...... awidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu ...... azbestowego. ...... Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu, zebrania i transportu ...... zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być ...... ane prace objęte przedmiotem umowy. ...... Termin demontażu, zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest powinien ...... dogodny dlaaściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 4 października 2018 ...... O ustalonych terminach i o przeprowadzonych pracach Wykonawca powinien na bieżąco ...... ać Urząd Miejski w Baborowie. ...... Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia harmonogramu prac na poszczególnych ...... ach i dostarczenia go Zamawiającemu w terminie ...... 15 dni od dnia podpisania umowy. ...... Przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia, konieczne jest ...... anie wizji lokalnej w terenie na ...... ach obejmujących przedmiot zamówienia. ...... Zadanie będzie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony ...... a i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego ...... Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. ......   Sposób obliczenia ceny: Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona ...... złożonego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ...... apytania ofertowego. ......   Termin i miejsce wykonania zlecenia: Od podpisania umowy do dnia 4 października ...... Gmina Baborów wraz z dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych do dnia ...... Osoba do kontaktu: Katarzyna Cytera – tel. ......   Kryteria oceny ofert: 1. ...... Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie  pełnego ...... akresu przedmiotu zamówienia. ...... Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym ...... anowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 do ...... zapytania ofertowego. ...... Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego ...... aż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie ...... azbestu) musi być podana w polskich złotych ...... i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VaT), do dwóch miejsc po ...... Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem ...... zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. ...... Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. ...... Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. ......   Termin i miejsce składania ofert: Do dnia 16 sierpnia 2019 r. ...... do godziny 14:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod ...... adresem: 48-120 Baborów, ul. ...... Ratuszowa 2a, lub faxem na nr 77 403 69 28 lub na email: um@baborow. ......   Warunki udziału Wykonawcy: Oferta powinna zawierać: 1) ...... Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ...... 2) parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ...... 3) wypełniony Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ...... 4) załączoną kopię dokumentów – stosowne ...... a Wykonawcy na wytwarzanie, transport i ...... anie odpadów zawierających azbest, tj. ...... - decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydane przez właściwy organ (w ...... zawierającymi azbest); - zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. ...... 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... o odpadach (Dz. ...... 21); - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów ...... lub zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w ...... art. ...... 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... o odpadach (Dz. ...... 5) kopię umowy z zaadem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów ...... zawierających azbest; 6) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru ...... w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby ...... awnione do reprezentacji; 2. ...... lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. ...... UWaGa! ...... Podana wielkość powierzchni dachu zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia ...... a została na podstawie szacunkowych danych ...... azanych przez właścicieli nieruchomości ...... adających deklaracje oraz firmę wykonującą ...... aryzację wyrobów zawierających azbest. ...... Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen ...... skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. ...... W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu ...... zawierających azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w ...... ałączniku Nr 4. ...... Uwagi końcowe: Gmina Baborów przystąpi do realizacji zadań z zakresu ...... ania azbestu z terenu Gminy Baborów po ...... aniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na ...... a zgodne z gminnymi programami usuwania ...... azbestu i wyrobów zawierających azbest na ...... województwa opolskiego. ...... aktualnie po złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Opolu ...... a Baborów została zakwalifikowana do ...... alizacji zadania, Zamawiający zatem zastrzega, ...... unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał ...... aczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną ...... przyznane przez w/w fundusz. ......   BURMISTRZ GMINY BaBORÓW Tomasz Krupa   ...
 • Informacja OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu-nowelizacja ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  ... aZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNaCZONYCH DO DZIERŻaWY ...... a TERENIE MIaSTa  BaBORÓW Na ...... awie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (tj. ...... 2204 i 2348 oraz z 2019 r. ...... i 801) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza ...... do dzierżawy części gruntu z działki nr 1242/6  położonej w Baborowie ...... Raciborskiej,   zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr ...... jako rola kl. ...... IIIa i tereny budowlane: -36 m2  z przeznaczeniem pod ...... gospodarczy- czynsz dzierżawny wynosi 18,00 brutto miesięcznie; -144 ......  z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy- czynsz ...... awny  wynosi 22,00 zł. ...... Czynsz dzierżawny płatny jest do 30 września danego roku. ...... Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy ...... aniowej wielorodzinnej. ...... Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków ...... agospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego : Teren ...... alizowany na obszarze miasta Baborów ...... działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 Ba-RI i zgodnie ze ...... stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 Ba-RI: Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne ...... a potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia ...... astruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na czas nieoznaczony  dla ...... asowego dzierżawcy. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości ...... alnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowią­zuje nowa stawka czynszu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na ...... ablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia  29 sierpnia  2019r. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ......        Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa          ...
 • Ostrzeżnie meteorologiczne -silny deszcz z burzami
 • Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Baborów oraz Turniej Piłki Siatkowej-Plażowej 15.08.2019 r.
 • INFORMACJE KRUS
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 16 sierpnia 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2019 r.
  ... BURMISTRZa GMINY BaBORÓW W SPRaWIE NaBORU OFERT Na WSPaRCIE REaLIZaCJI ZaDaNIa ...... W ZaKRESIE TWORZENIa WaRUNKÓW SPRZYJaJĄCYCH UPOWSZECHNIaNIU I ROZWIJaNIU ...... Na TERENIE GMINY BaBORÓW W II PÓŁROCZU 2019 r. ...... aj zadania: tworzenie warunków sprzyjających ...... sportu poprzez realizację następującego celu publicznego: 1)  ...... mieszkańcom gminy Baborów dostępności do różnorodnych form ...... aktywności sportowej; 2) osiąganie ...... wyników sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w różnych ...... ach sportu; 3) poprawa kondycji ...... mieszkańców gminy; 4) promocja sportu i aktywnego trybu życia. ...... środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 r. ...... 1) 3 000,00 zł dla klubów sportowych biorących udział w  ...... ach piłki  siatkowej; 2) 44 500, ...... dla klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach piłki nożnej. ...... asady przyznawania dotacji: 1. ...... ację celową mogą otrzymać kluby sportowe: ...... ałające na terenie Gminy Baborów; 2)  ...... zawodników w grach indywidualnych i zespołowych; 3) biorące ...... ał w rozgrywkach w ramach ...... awodnictwa sportowego w danej dyscyplinie ...... 4) niedziałające w celu osiągnięcia zysku i  ...... ające zawodników uprawiających określoną ...... dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego ...... arakterze sportowym obejmujące dofinansowanie ...... atków z tytułu: 1) udziału w  ...... ach sportowych prowadzonych przez uprawniony ...... sportowy; 2) zakupu sprzętu sportowego, wody mineralnej oraz ...... artykułów medycznych; 3) udziału lub ...... anizowania zawodów i turniejów sportowych; ...... 4) korzystania i bieżącego utrzymania obiektów ...... dla celów szkolenia sportowego; 5) wynagrodzenia kadry ...... obsługi księgowej i kosztów badań lekarskich. ...... dotacji nie mogą być finansowanie ani dofinansowane wydatki z tytułu: ...... ansferu zawodnika z lub do innego klubu ...... 2) zaaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych ...... ałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego ...... 3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej ...... kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 4)  ...... które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy ...... dotacji; 5) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego ...... uprawianiu sportu. ...... Terminy i warunki realizacji zadania: 1. ...... adanie będzie realizowane w okresie od ...... a zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019  ...... oraz na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy gminą a klubem, zgodnie ...... wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX-99/15 ...... ady Miejskiej w Baborowie z dnia ...... aździernika 2015 r. ...... w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na ...... alizację zadań sprzyjających upowszechnianiu ...... aniu sportu na terenie gminy Baborów. ...... sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby określa umowa. ...... awozdanie z wykonania zadania określonego ...... kluby przedkładają Burmistrzowi w terminie 14 dni od ...... a zakończenia realizacji zadania publicznego. ...... Wzór sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX-99/15 ...... ady Miejskiej w Baborowie z dnia ...... aździernika 2015 r. ...... w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na ...... alizację zadań sprzyjających upowszechnianiu ...... aniu sportu na terenie gminy Baborów. ...... Sprawozdania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej. ...... i termin składania ofert: 1. ...... należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie,  ...... Ratuszowa 2a, pokój nr 13 (I piętro) na ...... arzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr  ...... Uchwały Nr IX-99/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października ...... w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na ...... alizację zadań sprzyjających upowszechnianiu ...... aniu sportu na terenie gminy Baborów w  ...... aczalnym terminie do dnia 16 sierpnia ...... tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 1. ...... złożone w trybie ogłoszonego naboru ofert opiniuje Komisja powołana w  ...... celu przez Burmistrza Gminy Baborów. ...... opiniowaniu ofert w zakresie realizacji zadania Komisja uwzględnia w  ...... 1) możliwości personalne, techniczne i organizacyjne ...... alizacji zadani przez kluby; 2)  ...... anie w klubie sportowym osiadającym ...... lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym zawodników, ...... awiających określoną dyscyplinę sportową; ...... sportowy, określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ...... 4) kalkulację finansową; 5) wiarygodność klubu – na ...... awie przedłożonych referencji i  ...... aświadczeń, pochodzących od osób i  ...... z którymi klub współpracował przy realizacji zadań publicznych w zakresie sportu; ...... 6) dotychczasowe doświadczenie we współpracy z gminą; ...... awione przez klub możliwości promocji gminy ...... aborów poprzez sport, w wyniku realizacji ...... anego zadania. ...... przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół, który przedkłada Burmistrzowi. ...... protokół zawiera w szczególności propozycje co do wyboru ...... i wysokości dotacji. ...... Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków ...... aplanowanych w budżecie gminy na ...... anie sportu dokonuje Burmistrz w drodze ...... arządzenia. ...... naboru ofert zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie. ...... klubem, któremu przyznano dotację, zawiera się na czas realizacji zadania umowę w  ...... Burmistrz Gminy Baborów Tomasz Krupa ZaRZĄDZENIE NR OW-67/19 Burmistrza Gminy ...... aborów z dnia 2 sierpnia 2019 r. ...... w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ...... a warunków sprzyjających rozwojowi sportu ...... oraz w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert   ZaRZĄDZENIE NR ...... Burmistrza Gminy Baborów z dnia 16 sierpnia 2019 r. ...... w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania ...... z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w II półroczu ...
 • Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu-Program Stypendiów Pomostowych
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
 • Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - VIII Sesja RM - 7 sierpnia 2019 r.
  ... dniu 7 sierpnia 2019 r. ...... 16:00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie   odbędzie się VIII sesja ...... ady Miejskiej w Baborowie. ......       Porządek obrad obejmuje: 1. ...... arcie i stwierdzenie prawomocności obrad; 2. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji; 3. ...... uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk nr ...... zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 100/99; ...... ania Zespołu Opiniującego kandydatów na ...... awnika do Sądu Rejonowego w Głubczycach – ...... druk nr 91/19; określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego ...... atku energetycznego- projekt druk nr 92/19; ...... trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz ...... warunków jego funkcjonowania – projekt druk nr 95/19; określenia ...... sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od ...... aścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...... odpadów w za mian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za ...... arowanie odpadami komunalnymi- projekt druk nr ...... uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ...... aborów” - projekt druk 94/19; wyboru ...... ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej ...... aty – projekt druk nr 77a/19; ...... alenia wysokości ceny za usługę komunalną o ...... arakterze użyteczności publicznej w zakresie ...... adzania wód opadowych i roztopowych – projekt ...... nr 96/19; regulaminu określającego wysokość stawek i i szczegółowe ...... arunki przyznawania nauczycielom dodatków do ...... agrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki ...... ania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ...... adwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ...... nagród ze specjalnego funduszu nagród – projekt druk 97a/19; przyjęcia ...... regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów – projekt ...... nr 98/19; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy ...... aborów – projekt druk nr 101/19; ...... ażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ...... anowiących własność Gminy Baborów – projekt ...... nr 102/19; wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w ...... awie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie ...... dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony – projekt druk nr 103/19; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat – projekt druk 104/19; 4. ...... Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym; ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... akończenie obrad. ......   Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kraszewski Baborów, ...... a 30 lipca 2019 r. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
a  str  katalog  s  chroniona  wyloguj  bip  ok  test  firm
Przewodnik po urzędzie: