wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5639 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3400

 • OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznej
  ... GMINY BaBORÓW 48 – 120 Baborów ul. ...... Ratuszowa 2a O G Ł a S Z a otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 ...... adań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, ...... i bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznej, który ...... skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. ...... 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. ...... o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. ...... 3  tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy ...... w następującym zakresie: opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania ...... publicznych między innymi poprzez zaprojektowanie nie wymagających uzyskania pozwolenia na ...... obiektów małej architektury, wiat, altan, nośników informacyjnych itp. ...... bezpośrednio związanych z tematyką konkursową dla następujących zadań: ...... Zadanie nr 1: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta ...... aborów (działka nr 1326), Wysokość środków ...... aczonych na realizację zadania w roku ...... zł Zadanie nr 2: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie ...... a Dziećmarów (działka nr 401), Wysokość ...... przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 r. ...... zł Zadanie nr 3: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie ...... a Babice (działka nr 377/3) Wysokość środków ...... aczonych na realizację zadania w roku ...... zł Zadanie nr 4: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie ...... a Sułków (działka nr 193/5), Wysokość środków ...... aczonych na realizację zadania w roku ...... zł   Warunki konkursu: Oferty wraz z załącznikami ...... a realizację zadania należy składać w ...... amkniętej kopercie w formie pisemnej pod ...... pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2019 r. ...... 12:00 (z adnotacją „KONKURS Na ZaGOSPODaROWaNIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 2019 – zadanie nr ...... w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. ...... Ratuszowa 2a – I piętro, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w  ...... aborowie, 48 – 120 Baborów, ul. ...... Ratuszowa 2a. ...... Oferty składa się oddzielnie dla każdego zadania. ...... Wzór oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określa załącznik do ...... a Przewodniczącego Komitetu ds. ...... Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. ...... w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji ...... adań publicznych oraz wzorów sprawozdań z ...... ania tych zadań  (Dz. ...... Warunki przyznania dotacji: Podmiot składający ofertę: wykonuje zadanie ...... amodzielnie lub częściowo poprzez osoby ...... posiadające wymagane uprawnienia i doświadczenie w oparciu o stosowne umowy, ponosząc ...... tym pełną odpowiedzialność za czynności tych osób ; opracuje koncepcję ...... związaną z tematyką konkursową na podstawie której możliwym będzie sporządzenie ...... acji projektowej i dokonanie zgłoszenia robót ...... anych zgodnie z ustawą prawo budowlane; ...... aże możliwości finansowania danego projektu z ...... innych niż z budżetu Gminy Baborów przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności ...... i projektu z wymogami programów zewnętrznych, z których można uzyskać ...... ansowanie lub dofinansowanie; zobowiąże się ...... prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na ...... alizację umowy. ...... Termin realizacji zadania. ...... · Termin: 31 sierpnia 2019 roku. ...... Tryb i kryteria wyboru oferty. ...... Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadań nie mogą być przeznaczone na ...... ansowanie: 1) realizacji projektów ...... ansowanych z budżetu Gminy Baborów z innego ...... 2) zakupu nieruchomości; 3) kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących ...... ałalność pożytku publicznego; 4) zakupu ...... trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości o wartości początkowej ...... aczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, ...... której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych; 5) działalności politycznej lub ...... Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ...... atuszowa 2a, 48 – 120 Baborów – sekretariat I ...... Formularz oferty wraz z informacją o wymaganych załącznikach jest dostępny w Urzędzie ...... w w Baborowie oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www. ...... aborow. ...... Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w zakresie zadania jest Sekretarz Gminy Baborów – ...... aw Kozyra. ...... Oferty złożone w terminie podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych. ...... Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie: 1) ...... a brakujących podpisów pod wnioskiem, w ...... adku gdy wniosek nie został podpisany przez ...... osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych; 2) złożenia ...... pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań ...... ajątkowych; 3) poświadczenia za zgodność z ...... ałem złożonych dokumentów do wniosku przez ...... uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych; Po zamieszczeniu w terminie ...... 9 sierpnia 2019 r. ...... na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w  ...... aborowie oraz na stronie internetowej www. ...... aborow. ...... listy ofert zawierającej braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacja ...... w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy uzupełnić braki formalne. ...... W przypadku nieusunięcia braków formalnych w oznaczonym terminie, oferta zostanie ...... a z przyczyn formalnych. ...... Oferty, które spełniają warunki formalne oraz zostały pozytywnie ocenione pod względem ...... przedstawione są przez Komisję Konkursową do wyboru ...... Gminy Baborów. ...... Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w szczególności: 1) możliwości ...... alizacji zadania przez wnioskodawcę; 2) ...... przewidywanych efektów realizacji zadania; 3) deklarowaną jakość działania i ...... alifikacje osób mających realizować zadanie; ...... 4) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu; 5) ocenę ...... awionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, ...... tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 6) zadeklarowany udział środków ...... ansowych własnych albo pozyskanych z innych ...... na realizację zadania oraz wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia ...... ariuszy i praca społeczna członków; 7) ...... dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania. ...... Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania ...... zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym ...... a terminu składania ofert oraz zmiany podjęcia ...... co do rozstrzygnięcia konkursu. ...... Zadanie zlecone będzie na zasadzie dofinansowania w formie wsparcie zadania publicznego. ...... Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy na konkurs wpłynie jedna oferta. ...... Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 14 sierpnia 2019  roku. ...... O wyborze realizatora zadania wybrany podmiot zostanie powiadomiony pisemnie. ...... Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą ...... aborów a Podmiotem. ...... Informacja o realizacji ww. ...... zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ...... a jakości przestrzeni publicznej w roku ...... Przedmiotowe zadanie nie było realizowane w 2018 r. ...... Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. ...... Ratuszowa 2a, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej ...... Baborów. ......   Baborów, dnia 17 lipca 2019 r. ...... BURMISTRZ Tomasz Krupa ...
 • Regulamin Gminnego Konkursu na Wieniec Dożynkowy, Dzielów 8 września 2019 r.
 • Program Operacyjny- Pomoc Żywnościowa-efekty
 • Wakacje z GOKiem 2019
 • KRUS - Apel do rolników o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1167 w Baborowie
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1167 o ...... 0,0540 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1167 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1167 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1167 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Sprzedaż w drodze przetargu. ...... Cena nieruchomości 3. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VaT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990 r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1157/3 w Baborowie
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1157/3 o ...... 0,1160 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1157/3 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1157/3 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1157/3 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Sprzedaż w drodze przetargu. ...... Cena nieruchomości 6. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VaT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990 r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1164 w Baborowie
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1164 o ...... 0,0150 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1164 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1164 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1164 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Sprzedaż w drodze przetargu. ...... Cena nieruchomości 1. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VaT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990 r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1165 w Baborowie
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1165 o ...... 0,0280 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1165 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1165 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1165 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległej, na ...... właściciela  sąsiedniej nieruchomości. ...... Cena nieruchomości 1. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VaT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990 r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1168 w Baborowie
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1168 o ...... 0,0240 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1168 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1168 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1168 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Sprzedaż w drodze przetargu. ...... Cena nieruchomości 1. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VaT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990 r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1173/1 w Baborowie
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1173/1 o ...... 0,0130 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1173/1 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1173/1 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1173/1 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Sprzedaż w drodze przetargu. ...... Cena nieruchomości 1. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VaT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990 r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1182/2 w Baborowie
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1182/2 o ...... 0,0370 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1182/2 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1182/2 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1182/2 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Sprzedaż w drodze przetargu. ...... Cena nieruchomości 2. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VaT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990 r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1181/2 w Baborowie
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1181/2 o ...... 0,1470 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1181/2 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1181/2 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1181/2 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Sprzedaż w drodze przetargu. ...... Cena nieruchomości 7. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VaT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990 r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1174 w Baborowie
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1174 o ...... 0,0130 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1174 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1174 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1174 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Sprzedaż w drodze przetargu. ...... Cena nieruchomości 1. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VaT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990 r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1175 w Baborowie
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 2204 z dnia 25 października 2018 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1175 o ...... 0,0130 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1175 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1175 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 1175 oznaczony jest symbolem 15Ba-RI i stanowi tereny ...... Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległej, na ...... właściciela  sąsiedniej nieruchomości. ...... Cena nieruchomości 980,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VaT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990 r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... Tomasz Krupa         ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  firm  s  ok  wyloguj  test  a  katalog  str  bip
Przewodnik po urzędzie: