wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 295 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1676

 • Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A
  ... dniu  11 września 2017  roku  o godz. ...... II ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego  stanowiącego własność ...... Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny o pow. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 września  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Ogłoszenie Konkursu Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2016
 • KOMUNIKAT o zmianie nazwy ulicy w mieście Baborów
  ... zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ...... dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, ...... uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na ...... prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i ...... Wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne; Zakład ...... elektrycznej –zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy energii ...... gazu ziemnego – zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy gazu ...
 • Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 5. ...... Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;   6. ...... Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarz         ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenia miasta Baborów - dz. nr 53/12 ( po ogródkach działkowych)
  ... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  3 lat. ...... płatny z góry do 30 września  każdego roku. ...... warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 8/2 w Baborowie
  ... okal mieszkalny dla najemcy w trybie ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : trzy pokoje,  ...... kuchnie, łazienka z wc, dwa przedpokoje. ......  Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ......   Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. ...... Cena lokalu  wraz z pomieszczeniami ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na ...... Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa ...... 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku,  poniższy  teren zlokalizowany w ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1610/8 w Baborowie
  ... Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1610/8 w ......  Z dniem 27 września 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  6 września 2017 roku. ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie
  ... WYNIKU PRZETARGU W dniu 7 sierpnia 2017 roku o godz. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 sierpnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Informacja o wyniku przetargu- dzierżawa działaki 632/19 w Baborowie przy ul. Kresowej
  ... dniu 2 sierpnia 2017 roku  o godz. ...... Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 17 sierpnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul.Wiejskiej 4/6
  ... okal mieszkalny dla najemcy w trybie ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : kuchnia, dwa  ...... okoje, łazienka z wc, przedpokój, spiżarka. ...... Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ......   Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w ...... Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...
 • Ogłoszenie o II przetargu - lokal mieszkalny przy ul.Raciborskiej 52A
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... ustny  nieograniczony Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 52A w Baborowie przy ul. ...... Na projektowany układ funkcjonalny lokalu składa się :jeden pokój z aneksem ...... przedpokój, kuchnia, łazienka z wc. ......  Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie  ...... Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne: ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 pod nr tel. ...
 • Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta Baborów-ul. Głubczycka, ul. Kolejowa
  ... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... parteru budynków mieszkalnych; b) lokalizację wolno stojących obiektów usługowych ...... płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... płatny z góry do 30 września  każdego roku. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej 3 lat. ...... warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej ...
 • Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.380.000,00 zł
  ... pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - ...... dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w ...... partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny ...... według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 28. ...... Ustala się okres karencji w spłacie tej części kredytu do ...... okres kredytowania: do 31. ...... spłaty kredytu odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. ...... odsetek: spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych, na podstawie otrzymanego ...... banku zawiadomienia o ich wysokości, począwszy od miesiąca następującego po ...... Zawiadomienie o wysokości naliczonych odsetek winno być ...... zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. ...... miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego ...... każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za ...... marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. ...... należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 1,66 % w stosunku rocznym oraz spłaty ...... kapitału w sposób określony w pkt. ...... Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie ...... całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu ...... okres, w którym realizowane będzie zamówienie ...... okres, na który została zawarta umowa ramowa ...... okres, na który został ustanowiony dynamiczny ...... zakończenia: 2030-12-31 okres w miesiącach okres w dniach ...... Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ...... z odrębnych przepisów określenie warunków: Kompetencje lub ...... do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ...... Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna określenie warunków: O udzielenie zamówienia ...... Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. ...... Zdolność techniczna lub zawodowa określenie warunków: O udzielenie zamówienia ...... Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... należy przedłożyć zezwolenie lub dokument potwierdzający ze wykonawca posiada ...... 1988) lub innego dokumentu uprawiającego do wykonywania czynności ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... INNE DokUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III. ...... Dokument z którego wynika prawo do podpisania ...... z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS który może być poświadczony ...... do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą chyba ze ...... ile prawo do ich podpisywania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. ...... jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, ...... wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące ...... uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas ...... informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie ...... wysokości postąpień: Informacje o liczbie ...... do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać ...... 6 ustawy Pzp przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w ...... a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ...... lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie ...... Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu ...
 • Informacja o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu
 • KOMUNIKAT o zmianie nazw ulic w mieście Baborów
  ... zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ...... dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, ...... uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na ...... prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i ...... Wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne; Zakład ...... elektrycznej –zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy energii ...... gazu ziemnego – zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy gazu ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
ok  wyloguj  test  bip  firm  chroniona  a  katalog  str  s
Przewodnik po urzędzie: