wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 268 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1642

 • Pomoc publiczna 2016
  ... Plik Informacja za 2016 rok wynikająca z art. ...... Informacja za 2015 rok wynikająca z art. ...... Informacja za 2015 rok wynikająca z art. ...
 • OD POMYSŁU DO BIZNESU – program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 29 roku życia z województwa opolskiego
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1278 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  ... Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1278 w ...... Z dniem 5 lipca 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  14 czerwca 2017 roku. ...
 • Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.258.930,00 zł
  ... pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - ...... dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w ...... partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny ...... według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 28. ...... Ustala się okres karencji w spłacie kredytu do 30 września ...... okres kredytowania: do 31. ...... spłaty kredytu odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. ...... odsetek: spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych, na podstawie otrzymanego ...... banku zawiadomienia o ich wysokości, począwszy od miesiąca następującego po ...... Zawiadomienie o wysokości naliczonych odsetek winno być ...... zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. ...... miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego ...... każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za ...... marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. ...... należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 1,66 % w stosunku rocznym oraz spłaty ...... kapitału w sposób określony w pkt. ...... Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie ...... całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu ...... okres, w którym realizowane będzie zamówienie ...... okres, na który została zawarta umowa ramowa ...... okres, na który został ustanowiony dynamiczny ...... zakończenia: 2032-12-31 okres w miesiącach okres w dniach ...... Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ...... z odrębnych przepisów określenie warunków: Zamawiający uzna warunek ...... Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności ...... ubiegania się o wspólne zamówienie warunek określony w III. ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna określenie warunków: O udzielenie zamówienia ...... Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. ...... Zdolność techniczna lub zawodowa określenie warunków: O udzielenie zamówienia ...... Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... należy przedłożyć zezwolenie lub dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ...... zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t. ...... lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... INNE DokUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III. ...... Dokument z którego wynika prawo do podpisania ...... z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS który może być poświadczony ...... do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą chyba ze ...... ile prawo do ich podpisywania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. ...... jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, ...... wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące ...... uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas ...... informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie ...... wysokości postąpień: Informacje o liczbie ...... do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać ...... 6 ustawy Pzp przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w ...... a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ...... lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie ...... Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu ...
 • OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2017
  ... kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. ...... o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ...... rozbudowa istniejącego oświetlenia” lokalizacja inwestycji : działki nr 387 i ...... administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w ...... się w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 17), ul. ...... administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 374 w Czerwonkowie
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta ...... odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 roku o godz. ...... w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 428 w Boguchwałowie
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta ...... odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017  roku o godz. ...... w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. ...
 • Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego
  ... WZRokU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO ...... do 10:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla ...... (77) 555-96-30 Koszt badania ostrości wzroku – Koszt 5zł Koszt pomiaru ciśnienia ...... możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów ...... jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia). ...... Serdecznie zapraszamy okO-LUX ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem - lokal ul. Raciborska 54A
 • 2016
  ... Rok Rodzaj informacji ...
 • 2015
  ... Rok Rodzaj informacji ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- część dz. nr 1309/37 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  ... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  3 lat. ...... warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej ...
 • OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  ... o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   ...
 • OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  ... o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... odbędzie się w dniu 29 maja 2017 roku o godz. ...... w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
bip  s  test  firm  ok  chroniona  wyloguj  str  katalog  a
Przewodnik po urzędzie: