wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 266 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1581

 • Mammografia - zbadaj się i zyskaj spokój
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  ... pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - ...... dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w ...... partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny ...... istniejącego wodociągu wraz ze zmianą jego lokalizacji 5) Wykonanie nowego oznakowania ...... geodezyjnego (w 2-ch egzemplarzach) 5) Dokumentację powykonawczą. ...... Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa 2) ...... całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub ...... okres, w którym realizowane będzie zamówienie ...... okres, na który została zawarta umowa ramowa ...... okres, na który został ustanowiony dynamiczny ...... Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ...... z odrębnych przepisów określenie warunków: Zamawiający nie określa ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna określenie warunków: Wykonawca spełni warunek ...... środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 300. ...... Zdolność techniczna lub zawodowa określenie warunków: Zamawiający uzna warunek ...... spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem ...... składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ...... okresie, wykonał, co najmniej dwie roboty ...... Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te ...... wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi je warunkami technicznymi i ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że ...... terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 7 i § 8 Rozporządzenia ...... Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem ...... składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ...... okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, ...... rzecz których roboty te zostały wykonane, (określonych w rozdziale V pkt 1. ...... SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały ...... o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ...... wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2. ...... do wykonania zamówienia publicznego (określonych w rozdziale V pkt 1. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... INNE DokUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III. ...... do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji ...... zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy ...... 00/100) na zasadach określonych w SIWZ. ...... jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, ...... wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące ...... Cena 60 okres gwarancji 40 IV. ...... uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas ......   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie ...... wysokości postąpień:   Informacje o ...... do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać ...... do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ...... co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z ...... warunków ich wprowadzenia: - w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy: a) ...... powszechnie obowiązującego prawa; b) zajdą okoliczności w § 4 ust 6 umowy - w zakresie ...... gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 umowy: a) nie będzie leżeć w ...... Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez ...... niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres ...... warunków atmosferycznych, na okoliczność których zostanie sporządzony ...... okół podpisany przez obie strony umowy, o czas ...... związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania tychże prac, e) ...... które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres trwania tychże przyczyn, f) jest ...... usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; w takiej sytuacji może ...... w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, a także może ulec zmianie ...... Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej ...... będzie protokół konieczności sporządzony przez Wykonawcę i ...... przez Zamawiającego albo protokół konieczności sporządzony przez ...... Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo ...... unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w ...... Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  ... Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt uchwały druk nr 230/17; ...... określenia wymagań, jakie powinien spełniać ...... zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części-projekt uchwały ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, 5. ...... Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym, 6. ...... Tokarz     Baborów, dnia 14. ...
 • Projekt pn. „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
  ... województwa opolskiego, które ukończyły 30 rok życia, bezrobotnych, poszukujących pracy lub ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1745 w ...... terenów: maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej– 3 kondygnacje ...... pkt 3) i nie więcej niż 13m, maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 ...... być realizowane w obiektach o maksymalnej wysokości 2 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się ...... odbędzie się w dniu 15 marca 2017 roku o godz. ...... 0004 w terminie do dnia  9 marca 2017 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. ...
 • Informacja o wyniku II przetargu- lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  ... dniu  30 stycznia  2017  roku  o godz. ...... II ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego do remontu w Sułkowie 86 B. ...... Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny do remontu o pow. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 15 lutego  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  ... Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt uchwały druk nr 230/17; w ...... określenia wymagań, jakie powinien spełniać ...... zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części- projekt uchwały ...
 • IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
  ... prace doktorskie), popularno-naukowe i inne ...... kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie ...... archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące ...... otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. ...... Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na ...... ok. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz.dz. nr 1743/3 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  ... że przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  trzech  lat część ...... Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj. ...
 • Informacja o wyniakch otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa- dz. nr 1747, 1746, 1338/7; część z dz. nr 1242/6
  ... że przeznacza się do dzierżawy na okres do lat trzech następujące nieruchomości w ...... płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... zagospodarowania przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów ...... Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj. ...
 • Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych-lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków 1A w Baborowie
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... Ogłasza I rokowania nieograniczone W sprawie sprzedaży ...... nieruchomości:    Lokal użytkowy położony w budynku  na ...... Lokal o powierzchni użytkowej 86. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się: pięć pomieszczeń biurowych, ...... Lokal nie posiada balkonu ani logii. ...... Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze w ...... Lokal wyposażony w instalacje ...... okal w pełni wyposażony w urządzenia sanitarne. ...... Lokal posiada niezależne wejście od strony ul. ...... Obecnie lokal nieużytkowany. ...... Poprzednio lokal pełnił funkcję posterunku policji. ...... Lokal wymaga remontu bieżącego oraz prac ...... Wysokość zaliczki wynosi 4. ...... Rokowania dotyczące sprzedaży przedmiotowej ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie (pokój nr 18). ...... zakończył się wynikiem negatywnym; W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i ...... w terminie do dnia 10 lutego 2017 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa ...... oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. ...... Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się pisemnie |w zamkniętych ...... z napisem: „ Rokowania-lokal użytkowy w Baborowie przy ul. ...... Dąbrowszczaków 2a (pokój nr 13) w terminie do dnia 10 lutego 2017 ...... oku do godz. ...... że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; ...... Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny ...... Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowań nie wygra lub w przypadku odwołania ...... okowań zostanie zwrócona niezwłocznie po ...... albo zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od ...... odwołania lub zamknięcia rokowań. ...... Organizator rokowań zawiadomi osobę  ustaloną  ...... jako nabywca nieruchomości w drodze rokowań nie stawi się w miejscu i  ...... podanym w zawiadomieniu organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a  ...... Baborów zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie
  ... WYNIKU PRZETARGU W dniu 5 stycznia 2017 roku o godz. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 20 stycznia 2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 355/1 położonej w Baborowie
  ... WYNIKU PRZETARGU W dniu 5 stycznia 2017 roku o godz. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 20 stycznia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  ... sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  ok  firm  a  test  chroniona  wyloguj  str  s  bip
Przewodnik po urzędzie: