wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 266 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1610

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Babicach
  ... płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... poprzez zamieszczenie informacji w prasie lokalnej i na stronie internetowej  www. ...
 • Stypendia dla rodzin z dziećmi w ciężkim stanie klinicznym
  ... potrzebującym rodzinom przyznajemy na okres jednego roku stypendium oraz pomoc w ...... przyjmujemy do dnia 9 kwietnia 2017 roku. ...
 • Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  ... typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych O zamówienie mogą ubiegać się ...... pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - ...... dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w ...... partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny ...... obciążenia ruchem KR2, - długość drogi ok. ...... 1422 m ( budowa drogi – 551 m, przebudowa – ok. ...... 871 m) - szerokość jezdni zmienna od 5,0 m do 7,5 m. ...... Nr 1, Nr 2 i Nr 3: Nawierzchnia bitumiczna – ok. ...... rowerowa z kostki brukowej betonowej – ok. ...... z rur dwuwarstwowych, kielichowych, SN 8 – około 289 m - kanał deszczowy DN 300 mm z rur ...... kielichowych, SN 8 – około 465 m. ...... linii energetycznej oświetlenia ulicznego – około 200 m - oprawy drogowe wraz z ...... do państwowego zasobu geodezyjnego 5) Dokumentację powykonawczą Szczegółowy opis ...... zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa 2) Specyfikacja ...... całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub ...... okres, w którym realizowane będzie zamówienie ...... okres, na który została zawarta umowa ramowa ...... okres, na który został ustanowiony dynamiczny ...... Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ...... z odrębnych przepisów określenie warunków: Zamawiający nie określa ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna określenie warunków: 1. ...... środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2. ...... zł jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. ...... Zdolność techniczna lub zawodowa określenie warunków: 1. ...... za spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem ...... składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ...... okresie, wykonał, co najmniej dwie roboty ...... Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te ...... wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi je warunkami technicznymi i ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 7 i § 8 Rozporządzenia ...... Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub ...... zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed ...... Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ...... z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj. ...... budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem ...... składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ...... okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, ...... rzecz których roboty te zostały wykonane, (określonych w rozdziale V pkt 1. ...... SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały ...... o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ...... wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 4. ...... do wykonania zamówienia publicznego (określonych w rozdziale V pkt 1. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... INNE DokUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III. ...... do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji ...... zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 60000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt ...... jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, ...... wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące ...... Cena 60 okres gwarancji 40 IV. ...... uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas ......   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie ...... wysokości postąpień:   Informacje o ...... do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać ...... do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ...... co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z ...... warunków ich wprowadzenia: - w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy: a) ...... powszechnie obowiązującego prawa; b) zajdą okoliczności w § 4 ust 6 umowy - w zakresie ...... gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 umowy: a) nie będzie leżeć w ...... Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez ...... niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres ...... warunków atmosferycznych, na okoliczność których zostanie sporządzony ...... okół podpisany przez obie strony umowy, o czas ...... związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania tychże prac, e) ...... które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres trwania tychże przyczyn, f) jest ...... usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; w takiej sytuacji może ...... w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, a także może ulec zmianie ...... Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej ...... będzie protokół konieczności sporządzony przez Wykonawcę i ...... przez Zamawiającego albo protokół konieczności sporządzony przez ...... Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo ...... unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w ...... Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul.Raciborskiej
  ... płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  3 lat. ...... Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 632/19 przy ul. Kuroczkina w Baborowie -
  ... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  3 lat. ...... płatny z góry do 30 września  każdego roku. ...... warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie
  ... O WYNIKU PRZETARGU W dniu 15 marca 2017 roku o godz. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 30 marca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta Baborów
  ...  z góry do 30 września  każdego roku. ......  z góry do 30 września  każdego roku. ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej 3 lat. ......  z góry do 30 września  każdego roku. ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... Działka nr 1613/6 (obok działek nr 1423 i 530/1) w Baborowie, ...... place postojowe, miejsca parkingowe lokalizowane przy ciągach komunikacyjnych, sieci ...... warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. ...
 • 2 Runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2017 o Puchar Burmistrza Gminy Baborów
 • Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 28 marca 2017r. ...... Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt druk nr 246/17; określenia ...... zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2017”- projekt druk nr 247/17; zamiaru ...... – Prawo Oświatowe- projekt druk nr 251/17; określenia kryterium naboru do klas pierwszych ...... punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 6. ...... Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;   7. ...... Tokarz        ...
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  ... w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ...... w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla ...... oświetlenia”     lokalizacja inwestycji      ......  Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w ...... Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. ...
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  ... w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ...... w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla ...... oświetlenia”     lokalizacja inwestycji      ......  Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w ...... Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. ...
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 86/1
  ... PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie ...... Powstańców 86/1 Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : kuchnia, dwa   ...... okoje, łazienka z wc, przedpokój. ...... Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ......   Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w ...... Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...
 • Informacja Przewodniczacej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 28 marca 2017r. ...... Funduszu Ochrony Środowiska w o Opolu w roku 2017- projekt druk nr 246/17; wyrażenia ...
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  ... i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia „Programu  opieki nad ...... zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2017projekt druk nr 247/17; Sprawy bieżące. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  str  a  test  wyloguj  ok  firm  chroniona  bip  katalog
Przewodnik po urzędzie: