wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 14786 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2826

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy następujące nieruchomości: 1) pomieszczenie ...... spodarcze o pow. ...... m2 zlokalizowane na I piętrze  budynku mieszkalnego w Księżym Polu 65 ...... 0,1405 ha zapisanej w Księdze Wieczystej OP1G/00037946/8. ...... Czynsz dzierżawny dla przedmiotowego pomieszczenia wynosi 20,00 zł brutto miesięcznie, ...... do 10 dnia każdego miesiąca. ...... 63 m2   z działki 137/4 o pow. ...... Krakowskiej pod ogródek przydomowy zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane – ...... Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  ...... si  - 10,00 zł. ...... brutto rocznie, płatny z góry  do 30 września danego roku. ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar  w ...... administracyjnych  miasta Baborów działka nr 137/4 w Baborowie, ...... jest symbolem 12-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – ...... sługowej obejmującej zabudowę mieszkaniowa ...... oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... 3) część gruntu  o powierzchni 40 m2 działki 463/15 ...... w Baborowie  przy ul. ...... Powstańców, zapisanej w księdze  wieczystej OP1/00021222/2 z przeznaczeniem pod garaż. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi  grunty orne R-II. ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar  w ...... administracyjnych  miasta Baborów obszar obejmujący działkę nr 463/15 w Baborowie ...... symbolem 31-MWII stanowi tereny zabudowy  mieszkaniowej, wielorodzinnej. ...... Czynsz dzierżawny  wynosi 20,00 zł brutto miesięcznie płatny do 30 ...... danego miesiąca. ...... 4) część  działki o pow. ...... Powstańców, oznaczonej w ewidencji gruntów jako ...... sp; nr 443 o pow. ...... ha zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2  z ...... pod  grunty oddane na cele rolnicze. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi rowy- W, łąki trwałe-Ł II. ...... Działka zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... oznaczone  są symbolem:- 13 BA-RI  stanowi tereny rolnicze Przeznaczenie ...... stawowe dla terenu –  13 BA -RI: grunty ...... zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej ...... Czynsz dzierżawny dla działki wynosi 47,00 zł brutto, płatne z góry do 30 ...... danego 5) część  działki o pow. ...... ha zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 z ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi  tereny mieszkaniowe – B. ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar w ...... administracyjnych  miasta Baborów działka nr 1743/3 położona jest na ...... oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów ...... symbolem 3 MWII stanowi tereny zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. ...... 1) Dopuszcza się na terenie, o którym mowa: a) usługi ...... rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków ...... szkalnych wielorodzinnych, b) sieci i ...... infrastruktury technicznej, c) ulice wewnętrzne, ...... sca postojowe, parkingi, place do ruchu ...... architektury, e) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, f) garaże z ...... wymogów pkt 2, g) budynki gospodarcze, h) rozbudowę istniejących usług ...... z obsługą pojazdów mechanicznych  Ponadto teren obejmujący działkę znajduje ...... się w strefie B ochrony konserwatorskiej ...... sz dzierżawny wynosi dla części  działki ...... –  4,50  zł brutto  rocznie,  płatny z góry do 30 ...... sp; danego roku. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ...... Zmiana wysokości VAT  powoduje zmianę wartości stawki czynszu. ...... W/w nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nimi i nie jest ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie ...... okres 21 tj. ...... prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji ......   ...
 • Informacja o wyniku III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2018-06-20   ...... sp;         ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,2074 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym ...... wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8. ...... zł Kwota wadium: 840,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 8. ...... zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Damian i Ewelina Himml. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 27 czerwca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......               ...... Komisji Przetargowej             ...... sp;        ...... sp; Ewa samotyj      ...... sp;         ...... sp;   ...
 • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Tworzymy nowe miejsca żłobkowe na terenie gminy Baborów”
  ... wstępna trwa do dnia 29 czerwca. ...... Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Działanie 7. ...... Godzenie życia zawodowego i prywatnego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ...... Europejskiego Funduszu społecznego. ...... Projekt wdrażany jest od lipca 2018 do sierpnia 2020. ......   Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi ...... lat 3 i możliwości kontynuowania zatrudnienia 15 ...... sprawujących nad nimi opiekę poprzez stworzenie 15 nowych miejsc opieki dla 15 ...... na terenie Gminy Baborów, województwo opolskie. ...... Udział w projekcie jest bezpłatny – rodzice nie ponoszą żadnych ...... - kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim, które po 01. ...... powrócą do pracy (zamieszkałe na terenie województwa opolskiego). ...... Zgłoszenia wstępne przyjmowane są w sekretariacie Zespołu szkolno- Przedszkolnego ...... Baborowie  adres: 48-120 Baborów, ul. ...... Wiejska 5a. ...... Informacje telefonicznie udzielane są pod nr tel. ...... : 77 403 69 50. ...... Zapytania można przesłać również na adres mailowy: alicjaszuba@vp. ...... Warunkiem udziału w projekcie będzie przystąpienie do rekrutacji właściwej, która ...... się  w dniu 02. ...... oraz uzupełnienie stosownych dokumentów, które będą udostępnione ...
 • Oferta realizacji zadania publicznego-Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Babice
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie Podinspektor ds.inwestycji liniowych (1,0 etat).
  ...   ...
 • Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... Ogłoszenie o odwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż ...... stanowiącej działkę nr 353/3 w Czerwonkowie ...... Burmistrz Gminy Baborów informuje, iż działając ...... 38 ust. ...... 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... odwołuje ogłoszony na dzień 19 czerwca 2018 roku o godzinie ...... II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ...... 1,0600 ha, stanowiącej częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz częściowo użytki ...... (K), zapisanej w KW nr OP1G/00021231/8. ...... Działka użytkowana była jako składowisko odpadów, obecnie nieużytkowana. ...... wadium od jednego oferenta, który nie spełnia warunków umożliwiających nabycie ...... zapisów art. ...... 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. ...... o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. ...... Treść ogłoszenia o odwołaniu przetargu podaje się do ...... wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... strz Gminy Baborów      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     mgr Elżbieta ...... ska     ...
 • Obiwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się XXXII sesja ...... Miejskiej w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem ...... wykonania budżetu – projekt druk 349/18; absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy ...... 351/18; zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 352/18; ustalenia ...... punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych ...... spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych na terenie ...... Baborów- projekt druk nr 344/18; zasad usytuowania na terenie Gminy Baborów miejsc ...... sprzedaży i podawania napojów alkoholowych- ...... druk nr 345/18; posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową- ...... druk nr 347/18; zmiany statutu Gminy Baborów- projekt druk nr 346/18; ...... ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych- projekt druk nr 353/18; ...... stalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy ...... projekt druk nr 348/18; przyznania stypendiów dla uczniów- projekt druk nr 354/18; ...... rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Baborów – projekt druk nr 355/18; ...... rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Baborowie- projekt ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – (dz. ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 5. ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 6. ...... sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach ...... okresie międzysesyjnym;   7. ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Przewodniczący Rady Miejskiej           ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Krzysztof Tokarz Baborów, ......             ...
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 18 czerwca ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w sali ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem: Tematyka posiedzenia: ...... Omówienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania ...... sowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania ...... – projekt druk 349/18; absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy ...... 351/18; zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 352/18 ustalenia ...... Burmistrza Gminy Baborów- projekt druk nr 348/18; ...... za korzystanie ze składowiska odpadów stałych – projekt druk nr 353/18; ...... nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – (dz. ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... w Baborowie) – projekt druk nr 357/18;  3. ......  sprawy bieżące. ...... sp;      Przewodnicząca ...... sji       Grażyna ......   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość niezabudowana ...... Raciborska, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1276/2 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku ...... szar obejmujący działkę nr 1276/2 w ...... scowości Baborów oznaczony jest  symbolem ...... i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową ...... oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ...... b) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... architektury, d) garaże, e) budynki gospodarcze, f) rozbudowę istniejących ...... związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalną ...... przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu. ...... Działka znajduje się również w granicach obszaru wpisanego do ...... rejestru zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto. ...... sprzedaż na własność w drodze przetargu. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Wartość nieruchomości 13. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... 2018 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje ...... szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  4 lipca 2018 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......              Burmistrz ...... Baborów         Elżbieta Kielska     ......           ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość niezabudowana ...... Raciborska, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1276/1 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku ...... szar obejmujący działkę nr 1276/1 w ...... scowości Baborów oznaczony jest  symbolem ...... i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową ...... oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ...... b) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... architektury, d) garaże, e) budynki gospodarcze, f) rozbudowę istniejących ...... związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalną ...... przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu. ...... Działka znajduje się również w granicach obszaru wpisanego do ...... rejestru zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto. ...... sprzedaż na własność w drodze przetargu. ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Wartość nieruchomości 14. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... 2018 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje ...... szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  4 lipca 2018 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......          Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta ...... ska         ...... sp;       ...
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr UNI.6730.5.6.2018
  ... OBWIEsZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie ...... sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. ...... 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeksu postępowania administracyjnego (t. ......  Dz. ...... 53 ust. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. ...... 1073 z późn. ...... sp;zm. ......   Burmistrz Gminy Baborów z a w i a d a m i a o ...... o decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia pn. ...... „Budowa wiaty na słomę na działce o numerze ewidencyjnym 69/1 ...... w miejscowości Raków, obręb ewidencyjny Raków, gmina ...... strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie ...... Miejskiego w Baborowie, przy ul. ...... Ratuszowa 2a, pokój nr 17, w godzinach pracy ...... w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. ...... POUCZENIE Od wydania decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium ...... w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Baborów w terminie 14 dni od daty ...... szenia niniejszego obwieszczenia. ...... 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane ...... upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. ...... Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na ...... stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ...... skiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ...... szeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie i Rakowie. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... strz Gminy Baborów      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; mgr Elżbieta Kielska   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   ...
 • Oferta realizacji zadania publicznego-Festyn rodzinny dla mieszkańców Dziećmarowa
 • Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Gminnego Żłobka w Baborowie
  ...   ...
 • Zapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego
  ... sp; W dniu: 12. ...... Wiejska 2B w Baborowie w godz. ...... od 08:00: do 10:00 odbędą się  Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia ...... dla Mieszkańców gminy. ...... Zapisy telefonicznie  (77)555-96-30,  Koszt badania ...... 5 zł Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego- 10zł ...... sy prowadzone będą do dnia 12. ...... Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz ...... Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. ...... (powyżej 16-go roku życia)   serdecznie zapraszamy   OKO-LUX ...... sp z o. ...
 • Marsz z "Ireną" po zdrowie 16.06.2018. r.

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  a  wyloguj  ok  firm  test  chroniona  str  s  bip
Przewodnik po urzędzie: