wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 14965 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2865

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Baborów 2
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy następujące nieruchomości : 1. ...... stawowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr ...... 0,1329 ha zapisanej w KW Nr OP1G/00025683/0 jako droga (dr) ...... Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem 1MNIII, ...... stanowi teren zabudowy mieszkaniowej ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. ...... Dopuszcza się: biura, gabinety, usługi ...... sportu i rekreacji, usługi handlu, ...... stronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji ...... szkaniowej, sieci i urządzenia ...... struktury technicznej, ulice ...... miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, budynki ...... spodarcze, garaże. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w części działki wynosi 15, ...... ewidencji gruntów jako działka nr 399/3 zapisaną w KW Nr OP1G/00007887/7 jako ...... działkę nr 399/3 w Czerwonkowie oznaczony jest symbolem 6CZ-MNUI i zgodnie ze „studium” ...... stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo ...... i usługowej. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 6CZ-MNUI: Zabudowa ...... szkaniowo- usługowa obejmująca zabudowę ...... szkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję ...... sługową oraz obiekty związane z działalnością ...... Funkcja usługowa, obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, ...... sportu, biura, gabinety. ...... Ustala się możliwość rozbudowy obiektów obejmujących ...... obiekty dla potrzeb usług weterynaryjnych, zakłady kamieniarskie, ...... stolarnie w granicach zainwestowanej działki. ...... Czynsz dzierżawny dla działki wynosi – 66,00 zł brutto rocznie, płatny z góry do ...... gruntów jako działka nr 1401/17 zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 ...... Dzierżawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona uporządkowania przedmiotu ...... Obszar obejmujący działkę nr 1401/17, oznaczony ...... symbolem 7-MWII, stanowi tereny zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: Dopuszcza ...... się: a)usług, handlu, rzemiosła, biura, ...... w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, b)sieci i ...... infrastruktury technicznej, c)ulice wewnętrzne, ...... sca postojowe, parkingi, place dla ruchu ...... architektury, e)obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, f)garaże z ...... wymogów pkt 2, g)budynki gospodarcze, rozbudowę istniejących usług ...... z obsługą pojazdów mechanicznych Czynsz dzierżawny dla części działki wynosi – 50, ...... ewidencji gruntów jako działka nr 394/6 zapisaną w Księdze Wieczystej pod Nr ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... teren obejmujący działkę nr 394/6 oznaczony symbolem 8-RA-MNUI zlokalizowany na terenie ...... sołectwa Raków zgodnie ze „studium” stanowi ...... zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej – istniejąco i nowo projektowane ...... nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ...... sołectwa Raków. ...... Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr 394/6 – 34,50 zł brutto ...... stawowej, zapisanej w KW Nr OP1G/00025683/0 oznaczonej w ...... Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem 1-MNIII, ...... stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. ...... Dopuszcza się: biura, gabinety, usługi sportu i rekreacji, usługi handlu, gastronomii, ...... rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej, sieci i urządzenia infrastruktury ...... ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, budynki gospodarcze, ...... Czynsz dzierżawny wynosi dla części działki nr 817/12 – 8,00 zł ...... miesięcznie płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... ewidencji gruntów jako działka nr 1286/1 zapisaną w Księdze Wieczystej pod Nr ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, ...... szy teren obejmujący działkę 1286/1 oznaczony ...... symbolem 1-UPI, przeznaczony jest pod ...... mieszkaniowe jednorodzinne- symbol 5 MNI. ...... Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr 1286/1 – 83,00 zł brutto ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu oraz w przypadku zmiany ...... sokości podatku VAT. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji ...
 • Plan dla Wsi
 • Świetllica Miejska w Baborowie ul. Rynek 9
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 629/3 położonej w Baborowie przy ul. Polnej
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 14 sierpnia 2018 r. ...... OGŁAsZA III UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,1693 ha, zapisanej w KW OP1G/00034192/6, obręb Baborów, ul. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 629/3 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Część działki nr 629/3 objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego ...... sta Baborów: Działka nr 629/3 w Baborowie ...... części objęta jest „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ...... obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej ...... i oznaczona jest symbolami 21- MNII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej ...... Części działki nr 629/3 w Baborowie objęta jest „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... i oznaczona  jest symbolem 8 BA –RI i stanowi tereny rolnicze. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18. ...... nieruchomości (0,0640 ha, która objęta jest miejscowym planem zagospodarowania ...... strzennego i stanowi tereny zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej) doliczono podatek ...... Wadium wynosi 1. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 17 września 2018 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia  11 września 2018 roku (przy czym za datę ...... na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest ...... żadnych zobowiązań, z tym zastrzeżeniem, że nieruchomość jest dzierżawiona ...... nabywcy przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zebraniu plonów przez dotychczasowego ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ...... odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... strz Gminy Baborów      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; mgr Elżbieta Kielska     ......   ...
 • Zaproszenie do udziału w projekcie "Psychoaktywni nasze zdrowie psychiczne-cd"
  ...   ...
 • ZAPROSZENIE NA ŚWIĘTO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ORAZ FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
  ...   ...
 • INFORMACJA KRUS O KOLONIACH
  ... o koloniach dofinansowanych przez Fundusz składkowy Ubezpieczenia społecznego Rolników. ...... WYMAGANIE KONIECZNE: JEDNO Z RODZICÓW MUsI BYĆ UBEZPIECZONE W KRUs W PEŁNYM ZAKREsIE. ...... dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUs (w pełnym zakresie): 440,00 zł. ...... Termin turnusu: 18 – 29 sierpnia 2018 r. ......   ...
 • INFORMACJA O DOTACJACH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  ...   ...
 • Zarządzenie Nr OW-388 18 w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (piłki nożnej i piłki siatkowej) w II półroczu 2018 r.
  ...   ...
 • Ogłoszenie Mobilnego Punktu Informacyjnego o spotkaniu w dniu 16.08.2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach
  ...   ...
 • Zarządzenie Nr OW-38718 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji oceniajacej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w II półroczu 2018 r.
  ...   ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 6 sierpnia 2018 r. ...... OGŁAsZA I UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0294 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. ...... Raciborska. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1276/2 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku ...... szar obejmujący działkę nr 1276/2 w ...... scowości Baborów oznaczony jest  symbolem ...... i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową ...... oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ...... b) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... architektury, d) garaże, e) budynki gospodarcze, f) rozbudowę istniejących ...... związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalną ...... przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu. ...... Działka znajduje się również w granicach obszaru wpisanego do ...... rejestru zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13. ...... Wadium wynosi 1. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 12 września 2018 roku o godz. ...... 9:30 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia  6 września 2018 roku (przy czym za datę ...... na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... strz Gminy Baborów      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    mgr Elżbieta Kielska ...... sp;         ...... sp;         ...... sp; ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 6 sierpnia 2018 r. ...... OGŁAsZA I UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0301 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. ...... Raciborska. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1276/1 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku ...... szar obejmujący działkę nr 1276/1 w ...... scowości Baborów oznaczony jest  symbolem ...... i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową ...... oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ...... b) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... architektury, d) garaże, e) budynki gospodarcze, f) rozbudowę istniejących ...... związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalną ...... przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu. ...... Działka znajduje się również w granicach obszaru wpisanego do ...... rejestru zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14. ...... Wadium wynosi 1. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 12 września 2018 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... strz Gminy Baborów      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      mgr Elżbieta ...... ska         ...... sp;         ...... sp; ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... )  w dniu 6 sierpnia 2018 r. ...... OGŁAsZA II UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 1,0600 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/3 stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz ...... Działka użytkowana była jako składowisko odpadów, obecnie nieużytkowana. ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/3 ...... jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... symbolem 5CZ-WsI i stanowi tereny wód ...... śródlądowych płynących- adaptacja stanu istniejącego. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7. ...... Wadium wynosi 730,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 11 września 2018 roku o godz. ...... 9:45 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku ...... Miejskiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia  5 września 2018 roku (przy czym za datę ...... na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Warunkiem nabycia nieruchomości przez osobę, która nie posiada gospodarstwa rolnego ...... uzyskanie zgody z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 11 ...... o kształtowaniu ustroju  rolnego (Dz. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ...... ogłoszony został II przetarg ustny nieograniczony, który został odwołany. ...... Burmistrz Gminy Baborów mgr Elżbieta Kielska ...
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 6 sierpnia 2018 r. ...... OGŁAsZA III UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0270 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/2 stanowi pastwiska trwałe (PsIII). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/2 ...... jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... symbolem 5CZ-WsI i stanowi tereny wód ...... śródlądowych płynących- adaptacja stanu istniejącego. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 910,00 zł. ...... Wadium wynosi 100,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 11 września 2018 roku o godz. ...... 9:30 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku ...... Miejskiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia  5 września 2018 roku (przy czym za datę ...... na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ...... odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ...... Burmistrz Gminy Baborów            ...... sp;      mgr Elżbieta ...... ska   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  str  bip  ok  s  chroniona  firm  test  a  wyloguj
Przewodnik po urzędzie: