wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 11287 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2557

 • Pomoc publiczna 2016
  ... sp; Rodzaj informacji ...... 37 ust. ...... f ustawy o finansach publicznych dotycząca osób oraz jednostek organizacyjnych, którym w ...... sie podatków lub opłat udzielono umorzeń. ......   pobierz ...... 37 ust. ...... g ustawy o finansach publicznych dotycząca osób, którym udzielono pomocy publicznej. ......   pobierz ...... 17 ust. ...... f ustawy o finansach publicznych dotycząca osób oraz jednostek organizacyjnych, którym w ...... sie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń ...... rozłozono spłatę na raty. ......   pobierz   ...
 • OD POMYSŁU DO BIZNESU – program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 29 roku życia z województwa opolskiego
 • Spotkanie informacyjne dot. działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1278 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość niezabudowana ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1278 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku ...... szar obejmujący działkę nr 1278 w miejscowości ...... oznaczony jest  symbolem 10-MWUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ...... zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową ...... zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ...... b) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... architektury, d) garaże, e) budynki gospodarcze, f) rozbudowę istniejących ...... związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalną ...... przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu. ...... Działka znajduje się również w granicach obszaru wpisanego do ...... rejestru zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto. ...... sprzedaż na własność w drodze przetargu. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Wartość nieruchomości 16 ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje ...... szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  14 czerwca 2017 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......        Burmistrz Gminy Baborów mgr Elżbieta ...... ska         ...... sp;   ...
 • Oferta realizacji zadania publicznego-Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Dziećmarów
 • Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.258.930,00 zł
  ... Ogłoszenie nr 512962-N-2017 z dnia 2017-05-22 r. ...... Gmina Baborów: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3. ...... zł OGŁOsZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe ...... Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ...... dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ...... projektu lub programu   O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie ...... ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, ...... społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie ...... Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej ...... 22 ust. ...... 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy ...... lub wykonawców albo ich jednostki (w %)   sEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie ...... centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu ...... powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Tak Informacje na temat ...... powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane ...... spólnie przez zamawiających Nie Jeżeli ...... należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać ...... sy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne ...... osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: ...... Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej Nie W przypadku ...... postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej – mające zastosowanie ...... 1) NAZWA I ADREs: Gmina Baborów, krajowy numer ...... Dąbrowszczaków  , 48120   Baborów, woj. ...... opolskie, państwo Polska, tel. ...... faks 774 036 928. ...... Adres strony internetowej (URL): www. ...... Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać ...... stęp do narzędzi i urządzeń lub formatów ...... które nie są ogólnie dostępne I. ...... 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa   I. ...... WsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): ...... obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w ...... wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej (który z zamawiających ...... st odpowiedzialny za przeprowadzenie ...... stępowania, czy i w jakim zakresie za ...... postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie ...... indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz ...... stałych zamawiających):   I. ...... Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można ...... skać pod adresem (URL) Tak bip. ...... Adres strony internetowej, na której zamieszczona ...... specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak bip. ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można ...... skać pod adresem Nie   Oferty ...... wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie ...... Nie adres     Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o ...... szczenie do udziału w postępowaniu w inny ...... sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest ...... słanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...... w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Tak,forma pisemna, papierowa. ...... Adres: Urząd Miejski w Baborowie, ul. ...... Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów Komunikacja ...... wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów ...... które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, ...... i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)   sEKCJA II: ...... przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3. ...... zł Numer referencyjny: sKB. ...... Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia ...... Rodzaj zamówienia: Usługi II. ...... Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie ...... jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ...... składać w odniesieniu do:   Zamawiający zastrzega sobie prawo do ...... łącznie następujących części lub grup części: ...... symalna liczba części zamówienia, na które ...... zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: ...... Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, ...... i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie ...... i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie ...... na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem ...... jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3. ...... PLN (słownie złotych trzy miliony dwieście ...... siąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści zł ...... Podstawowe dane o kredycie: a) Rodzaj transakcji : udzielenie i obsługa kredytu ...... zł, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia ...... sania umowy do 28. ...... na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu: - 14 ...... zł - 31 sierpnia 2017 r. ...... zł - 15 listopada 2017 r. ...... zł Rzeczywisty termin uruchomienia kredytu może ulec ...... spłata kapitału następować będzie począwszy od dnia 30 września 2018 r. ...... w następujący sposób: 1) w 2018 r. ...... Płatne ostatniego dnia kalendarzowego każdego kwartału. ...... Ustala się okres karencji w spłacie kredytu do 30 września 2018 r. ...... Okres kredytowania: do 31. ...... Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych pisemnych ...... spozycji kredytobiorcy w terminie od dnia ...... sania umowy do 28 grudnia 2017 r. ...... Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia ...... kosztów z tego tytułu. ...... W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą za okres jego faktycznego ...... stania. ...... Terminy płatności odsetek: spłata odsetek będzie się odbywać w okresach ...... sięcznych, na podstawie otrzymanego od banku ...... o ich wysokości, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło ...... kredytu w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odsetki ...... Odsetki naliczane będą od aktualnego zadłużenia ...... rachunku kredytowym, na koniec danego miesiąca. ...... Zawiadomienie o wysokości naliczonych odsetek winno być dostarczone zamawiającemu ...... Dopuszcza się mailową formę przesyłania tego zawiadomienia. ...... Oprocentowanie kredytu: kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ...... w okresach, za które odsetki są naliczane. ...... Oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o wskazaną ...... bank marżę w stosunku rocznym ( WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są ...... skłonne udzielić pożyczek innym bankom, ...... jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca ...... liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca). ...... ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania ...... stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. ...... Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. ...... kredytu w ofercie należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 1,66 % w ...... stosunku rocznym oraz spłaty rat kapitału w ...... sposób określony w pkt. ...... Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji. ...... Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie ...... opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w sIWZ i ...... stawionymi w ofercie. ...... Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. ...... Źródło spłaty kredytu wraz z odsetkami: dochody budżetu Gminy Baborów. ...... (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita ...... symalna wartość w całym okresie obowiązywania ...... ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II. ...... Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. ...... 67 ust. ...... 134 ust. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, ...... lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w ...... 67 ust. ...... 134 ust. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: II. ...... Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub ...... s, na który została zawarta umowa ramowa lub ...... s, na który został ustanowiony dynamiczny ...... system zakupów: miesiącach:    lub ...... lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2032-12-31 ...... Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia ...... Data zakończenia       ...... Informacje dodatkowe: sEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, ...... FINANsOWYM I TECHNICZNYM III. ...... WARUNKI UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU III. ...... zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający uzna ...... za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności ...... zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ...... Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, iż posiada ...... Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument uprawniający do ...... Informacje dodatkowe W przypadku ubiegania się o wspólne zamówienie warunek określony w ...... musi spełnić każdy Wykonawca oddzielnie. ...... sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: O ...... zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, ...... sytuacji ekonomicznej lub finansowej. ...... nie określa żadnych warunków w tym zakresie. ...... zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, ...... nie określa żadnych warunków w tym zakresie. ...... Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o ...... szczenie do udziału w postępowaniu imion i ...... sk osób wykonujących czynności przy realizacji ...... zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III. ...... PODsTAWY WYKLUCZENIA III. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... 24 ust. ...... 1 ustawy Pzp III. ...... przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. ...... 24 ust. ...... 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: ......   III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WsTĘPNEGO ...... ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ sPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU ORAZ ...... sPEŁNIA KRYTERIA sELEKCJI Oświadczenie o ...... wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ...... Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU NA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 3 UsTAWY PZP: III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU NA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 1 UsTAWY PZP III. ...... W ZAKREsIE sPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU: W celu wykazania spełnienia przez ...... warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć zezwolenie lub ...... potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania czynności ...... zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t. ...... W ZAKREsIE KRYTERIÓW sELEKCJI:   III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU NA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 2 UsTAWY PZP III. ...... Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 2. ...... Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. ...... Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o ...... zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać ...... Pełnomocnictwo może być ustanowione do reprezentowania wykonawców w ...... stępowaniu albo do reprezentowania w ...... stępowaniu i zawarcia umowy. ...... Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii ...... Dokument z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona ...... zgodność z oryginałem prze notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność ...... z KRs który może być poświadczony przez wykonawcę) ...... do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów ...... składanych wraz z ofertą chyba ze Zamawiający ...... je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ...... stępnych baz danych w szczególności rejestrów ...... w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji ...... 352) a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo ...... ich podpisywania nie wynika z dokumentów złożonych wraz ...... albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. ...... sEKCJA IV: PROCEDURA IV. ...... OPIs IV. ...... Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat ......   IV. ...... Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania ...... informacje na temat udzielania zaliczek:   IV. ...... Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia ...... katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów ...... Nie Informacje dodatkowe:   IV. ...... Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie ...... szcza się złożenie oferty wariantowej Nie ...... oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty ...... sadniczej: Nie IV. ...... Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu ...... ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo ...... Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców ...... symalna liczba wykonawców   Kryteria ...... selekcji wykonawców:   IV. ...... na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: ...... Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ...... Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: ...... Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie ...... Adres strony internetowej, na której będą ...... szczone dodatkowe informacje dotyczące ...... systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ...... umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w ...... katalogów elektronicznych: Nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów ...... informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ...... systemu zakupów: Nie IV. ...... Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej ...... przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony ...... której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą ...... aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych ...... wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, ...... informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji ...... oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu ...... elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ...... wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące ...... stywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i ...... specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: ...... Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy ...... którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie ...... zamknięcia aukcji elektronicznej:   IV. ...... Zastosowanie procedury, o której mowa w art. ...... 24aa ust. ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV. ...... Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo ...... Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą ...... spełniać wszystkie oferty: Przewidziane ...... st zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia ...... podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji ...... jest podział negocjacji na etapy w celu ...... na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub ...... o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla ...... którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do ...... składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje ...... Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ...... Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu ...... definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział ...... ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w ...... specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ...... Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie ...... licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny ...... s przedmiotu zamówienia w licytacji ...... Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji ...... techniczne urządzeń informatycznych: sposób postępowania w toku licytacji ...... w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów ...... elektronicznej i czasie ich trwania: licytacja wieloetapowa ...... którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie ...... Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: ...... zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną ...... do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne ...... ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w ...... stosunku do treści oferty, na podstawie której ...... wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia ...... Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. ...... 144 ust. ...... do 6 ustawy Pzp przewiduje również możliwość ...... zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) w zakresie zmiany ...... w sytuacji zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) ...... sokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ...... stalonego na podstawie art. ...... ust. ...... 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. ...... c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub ...... sokości stawki składki na ubezpieczenie ...... społeczne i zdrowotne - jeżeli zmiany te będą ...... wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. ...... 2) w zakresie zmiany terminu spłaty raty kapitałowej lub odsetkowej w razie ...... w realizacji strony dochodowej budżetu, wcześniejszej ...... spłaty kredytu. ...... INFORMACJE ADMINIsTRACYJNE IV. ...... sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym ...... dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze ...... Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: ...... godzina: 10:30, skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną ...... przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub ...... w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ...... Język Polski IV. ...... Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu ...... składania ofert) IV. ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w ...... środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z ...... udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ...... miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV. ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli ...... służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace ...... które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, ...... zostały mu przyznane Nie IV. ...... Informacje dodatkowe:   ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE ...... CZĘŚCIOWYCH           ......     ...
 • Opolskie Szmaragdy - 4 Festiwal Twórczości Artystycznej
 • Program wspierania przedsiębiorczości
 • VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”
 • Oferta realizacji zadania publicznego - Historyczne podobieństwa architektury obiektów i zasobów przyrodniczych Mazur i Wileńszczyzny.
 • Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  ... sZENIE Burmistrza Gminy Baborów w ...... sprawie przeprowadzenia konsultacji ...... społecznych Ogłaszam przeprowadzenie ...... sultacji społecznych dotyczących zmiany ...... stępujących nazw ulic w mieście Baborów: ...... – lecia PRL, Świerczewskiego, Kuroczkina, Dąbrowszczaków. ...... Wnioski konsultacyjne w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Miejskim w ...... za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu w terminie od 16 maja ...... Wniosek może zostać złożony tylko przez mieszkańca Gminy ...... posiadającego czynne prawo wyborcze i musi zostać poparty przez grupę 10 mieszkańców Gminy ...... siadających czynne prawo wyborcze. ...... szczegółowe informacje i zasady konsultacji oraz przykładowy wzór wniosku ...... się w siedzibie Urzędu oraz na jego stronie internetowej: www. ......   ...
 • Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice
  ...   ...
 • OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2017
  ... OBWIEsZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie ...... sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. ......   Działając na podstawie art. ...... 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. ...... 4 ust. ...... 53 ust. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...... Burmistrz Gminy Baborów z a w i a d a m i a o ...... o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia ...... stycyjnego pn: „Oświetlenie uliczne- ...... istniejącego oświetlenia” lokalizacja inwestycji : działki nr 387 i 318, w ...... stce ewidencyjnej Baborów,   w obrębie ...... Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu ...... na w/w inwestycję zostało wszczęte na wniosek Pana Włodzimierza Naumczyka, ul. ...... skłodowskiej 4, 48-100 Głubczyce na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ...... strza Gminy Baborów. ...... Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr ...... Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu ...... dni od dnia publicznego ogłoszenia. ...... POUCZENIE Od wydania decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium ...... w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Baborów w terminie 14 dni od daty ...... szenia niniejszego obwieszczenia. ...... 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane ...... upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. ...... Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na ...... stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ...... skiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ...... szeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie i ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 374 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... )  w dniu 12 maja 2017 r. ...... OGŁAsZA I UsTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0400 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 374 stanowi drogi (dr). ...... Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów ...... farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, sucha Psina, ...... i Dzielów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr VI-56/15 z dnia 19 ...... ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa ...... skiego poz. ...... 1467, poniższa działka ma następujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: teren obejmujący działkę nr 374 w ...... oznaczony jest symbolem RR. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu - RR: podstawowe – ...... rolne, dopuszczalne – użytki zielone, zabudowa rolnicza. ...... sp; Cena wywoławcza nieruchomości wynosi ...... Wadium wynosi 280,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 19 czerwca 2017 roku o godz. ...... 9:15 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość stanowi drogę dojazdową do pól, przeznaczona ...... st do sprzedaży w trybie przetargu ...... na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich: - działki nr 74; - działki nr ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie ...... skim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  ...... wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. ...... sp; Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ...... lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ...... stnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy ...... sób zakwalifikowanych  na tablicy ...... szeń Urzędu Miejskiego w dniu 13 czerwca 2017 ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Burmistrz Gminy Baborów ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  mgr Elżbieta Kielska   ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;     ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 428 w Boguchwałowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... )  w dniu 12 maja 2017 r. ...... OGŁAsZA I UsTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,4200 ha, zapisanej w KW OP1G/00021227/7, obręb Boguchwałów. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 428 stanowi drogi (dr). ...... Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów ...... farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, sucha Psina, ...... i Dzielów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr VI-56/15 z dnia 19 ...... ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa ...... skiego poz. ...... 1467, poniższa działka ma następujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: teren obejmujący działkę nr 428 w ...... oznaczony jest symbolem RR. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu - RR: podstawowe – ...... rolne, dopuszczalne – użytki zielone, zabudowa rolnicza. ...... sp; Cena wywoławcza nieruchomości wynosi ...... Wadium wynosi 2. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 19 czerwca 2017  roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość stanowi drogę dojazdową do pól, przeznaczona ...... st do sprzedaży w trybie przetargu ...... na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich: - działki nr 420; - działki nr ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie ...... skim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  ...... wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. ...... sp; Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ...... lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ...... stnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy ...... sób zakwalifikowanych  na tablicy ...... szeń Urzędu Miejskiego w dniu 13 czerwca 2017 ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Burmistrz Gminy Baborów ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     mgr Elżbieta ...... ska         ...... sp;         ...... sp;     ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
a  chroniona  bip  test  s  str  firm  wyloguj  ok  katalog
Przewodnik po urzędzie: