wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 10514 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2487

 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej 2017
  ...     ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Babicach
  ... podstawie  art. ...... 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( t. ...... B u r m i s t r z  G m i n y   B a b o r  ó w   podaje do ...... wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Baborów została ......  do dzierżawy  następująca nieruchomość: - nieruchomość ...... budynkiem mieszkalnym o pow. ...... zabudowy 85 m 2  oraz garażem o pow. ...... zabudowy  24 m 2 położona w Babicach 119, obejmująca ...... ha zapisanej w KW NR OP1G/00000328/2; Wg ...... gruntów działka stanowi tereny mieszkaniowe (B). ...... Czynsz dzierżawny  za budynek mieszkalny  wynosi – 289,00 zł miesięcznie ...... z góry  do 10 dnia  miesiąca za kolejny miesiąc Czynsz dzierżawny ...... działki pod budynkiem mieszkalnym wynosi – 43,00 zł. ...... miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... Czynsz dzierżawny  za garaż wynosi – 72,00 zł miesięcznie płatny z góry   ...... 10 dnia  miesiąca za kolejny miesiąc. ...... Czynsz dzierżawny dla działki pod garażem  ...... si – 12,00 zł. ...... miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... Czynsz dzierżawny  za ogródek przydomowy – 239,00 zł. ...... Powyższa nieruchomość będzie wykorzystywana w celach mieszkaniowych. ...... działkę nr 370/1 w Babicach oznaczony jest symbolem 4BC-    MNUI, stanowi ...... zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 4BC –MNUI: Zabudowa ...... szkaniowo- usługowa, obejmująca zabudowę ...... zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ...... Funkcja usługowa, obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii rekreacji, ...... sportu, biura i gabinety. ...... Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia ...... strza  Gminy Baborów powoduje  ...... wartości stawki czynszu dzierżawnego. ...... Niniejszy wykaz zostaje podany do  do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie  ...... Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... oraz  poprzez zamieszczenie informacji w prasie lokalnej i na ...... stronie internetowej  www. ......                ...... sp;   ...
 • Stypendia dla rodzin z dziećmi w ciężkim stanie klinicznym
  ... Pomocy Dzieciom stowarzyszenia sPEs jest skierowany do znajdujących się w trudnej ...... sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się ...... które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. ...... są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą ...... spiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia ...... lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i ...... potrzebującym rodzinom przyznajemy na okres jednego roku stypendium oraz pomoc w innych ...... Obecnie przystępujemy do realizacji V edycji Programu. ...... Wnioski o przyznanie stypendium na lata 2017/2018 przyjmujemy do ......     ...
 • Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  ... szenie nr 50450 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. ...... Baborów: Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową ...... OGŁOsZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane ...... szczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie ...... Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ...... projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ ...... dróg lokalnych O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz ...... ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, ...... społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie ...... nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej ...... 22 ust. ...... 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy ...... lub wykonawców albo ich jednostki (w %) sEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie ...... centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu ...... powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat ...... powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane ...... spólnie przez zamawiających nie Jeżeli ...... należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać ...... sy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne ...... osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: ...... Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej nie W przypadku ...... postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej – mające zastosowanie ...... 1) NAZWA I ADREs: Gmina Baborów, krajowy numer ...... Dąbrowszczaków  , 48120   Baborów, woj. ...... opolskie, państwo Polska, tel. ...... faks 774 036 928. ...... Adres strony internetowej (URL): www. ......   I. ...... 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I. ...... WsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): ...... obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w ...... wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej (który z zamawiających ...... st odpowiedzialny za przeprowadzenie ...... stępowania, czy i w jakim zakresie za ...... postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie ...... indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz ...... stałych zamawiających): I. ...... Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można ...... skać pod adresem (URL) tak www. ...... Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można ...... skać pod adresem nie Oferty lub wnioski ...... dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie ...... nie adres   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...... w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest przesłanie ofert lub ...... sków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ...... inny sposób: tak Inny sposób: Ofertę należy dostarczyć w formie ...... semnej osobiście lub za pomocą posłańca lub ...... pocztowego Adres: Urząd Miejski w Baborowie, ul. ...... Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów Komunikacja ...... wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów ...... które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, ...... i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) sEKCJA II: ...... zamawiającego: Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową ...... Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia ...... Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie ...... jest na części: Nie II. ...... Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, ...... i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie ...... i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie ...... na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem ...... są roboty budowlane polegające na budowie i ...... ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z infrastrukturą ją obsługującą. ...... Zakres inwestycji został podzielony na następujące zadania: 1) Budowa i przebudowa ...... Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową 2) Przebudowa skrzyżowania ul. ...... Wiejskiej z ul. ...... Krakowską 3) Utwardzenie terenu za krawężnikiem przy ...... Wiejskiej w Baborowie. ...... Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy: 1) Roboty ...... pionowe i poziome 5) Kanalizacja deszczowa 6) Oświetlenie drogowe. ...... Podstawowe dane techniczne w zakresie budowy i przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z ...... deszczową - klasa drogi L - kategoria obciążenia ruchem KR2, ...... 871 m) - szerokość jezdni zmienna od 5,0 m do 7,5 m. ...... Zestawienie łącznej powierzchni dla zadania Nr 1, ...... 9240 m2 Chodniki, ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej – ok. ...... parametry techniczne dla kanalizacji deszczowej: - kanał deszczowy DN 400 mm z rur ...... stwowych, kielichowych, sN 8 – około 289 m - ...... deszczowy DN 300 mm z rur dwuwarstwowych, kielichowych, sN 8 – około 465 m. ...... – około 200 m - oprawy drogowe wraz z wysięgnikami i słupami – 8 szt. ...... 1) Projekt tymczasowej organizacji ruchu 2) Oznakowanie i ...... miejsca robót 3) Kompleksową obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do ...... geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego 5) Dokumentację ...... szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) ...... projektowa 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ...... (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita ...... symalna wartość w całym okresie obowiązywania ...... ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II. ...... Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. ...... 67 ust. ...... 134 ust. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie II. ...... Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub ...... s, na który została zawarta umowa ramowa lub ...... s, na który został ustanowiony dynamiczny ...... system zakupów: data zakończenia: ...... Informacje dodatkowe: sEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, ...... FINANsOWYM I TECHNICZNYM III. ...... WARUNKI UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU III. ...... zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie ...... warunku w tym zakresie. ...... sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: 1. ...... Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową ...... wysokości minimum 2. ...... zł (słowie dwa miliony złotych 00/100). ...... Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności ...... w zakresie prowadzonej działalności związanej z ...... zł ( słownie: dwa miliony złotych 00/100). ...... zł jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. ...... Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń jest w pełnym zakresie, tj. ...... bez udziałów własnych i franszyz. ...... Zabrania stosowania się podlimitów ograniczających sumę ...... w zakresie wykonywania robót budowlanych opisanych w sIWZ. ...... Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że w ...... sie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu ...... składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ...... jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej dwie roboty ...... nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 1. ...... zł brutto (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100) każda z robót, z ...... i wartości tego zamówienia oraz daty i miejsca wykonania. ...... Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, ...... że roboty te zostały wykonane należycie oraz terminowo, ...... Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: - osobą, która będzie pełniła funkcję ...... budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania ...... budowlanymi w zakresie części drogowej, - osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika ...... sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania ...... budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie zgodnym przedmiotem ...... - osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika ...... elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania ...... budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. ...... Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o ...... szczenie do udziału w postępowaniu imion i ...... sk osób wykonujących czynności przy realizacji ...... zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: III. ...... PODsTAWY WYKLUCZENIA III. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... 24 ust. ...... 1 ustawy Pzp III. ...... przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. ...... 24 ust. ...... 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: ...... stawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 4 ustawy Pzp) III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WsTĘPNEGO ...... ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ sPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU ORAZ ...... sPEŁNIA KRYTERIA sELEKCJI Oświadczenie o ...... wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ...... Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU NA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 3 UsTAWY PZP: 1. ...... albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. ...... 24 ust 1 pkt 23 Pzp. ...... Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej ...... skiej składa dokumenty zgodnie z § 7 i § 8 ...... Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać ...... od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU NA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 1 UsTAWY PZP III. ...... W ZAKREsIE sPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU: 1. ...... Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca ...... sokość posiadanych środków finansowych lub ...... zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) w okresie ...... wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. ...... Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej ...... z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego ...... zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) 3. ...... wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu ...... składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ...... jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, ...... sca wykonania i podmiotów, na rzecz których ...... te zostały wykonane, (określonych w rozdziale V pkt ...... sIWZ) z załączeniem dowodów określających czy ...... roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności ...... o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa ...... przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione ...... budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze ...... nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 4. ...... Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji ...... publicznego,w szczególności odpowiedzialnych kierowanie ...... sIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz ...... o podstawie do dysponowania tymi osobami III. ...... W ZAKREsIE KRYTERIÓW sELEKCJI: III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU NA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 2 UsTAWY PZP   III. ...... Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. ...... Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej. ...... Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w ...... Pełnomocnictwo to musi być załączone w oryginale lub jako kopia ...... Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania ...... do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji ...... sEKCJA IV: PROCEDURA IV. ...... OPIs IV. ...... Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat ...... Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest do ...... sienia wadium w wysokości: 60000,00 zł ...... słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) ...... Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania ...... Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia ...... katalogów elektronicznych: nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów ...... Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie ...... szcza się złożenie oferty wariantowej nie ...... oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty ...... sadniczej: nie IV. ...... Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu ...... ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo ...... Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców ...... symalna liczba wykonawców   Kryteria ...... selekcji wykonawców: IV. ...... na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: ...... Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ...... dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie ...... W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w ...... katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów ...... informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ...... systemu zakupów: nie IV. ...... Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej ...... przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać elementy, ...... aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych ...... wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie Należy podać, ...... informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji ...... oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu ...... elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ...... wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące ...... stywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i ...... specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: ...... Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa ...... etap nr czas trwania etapu     ...... Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego ...... Cena 60 Okres gwarancji 40 IV. ...... Zastosowanie procedury, o której mowa w art. ...... 24aa ust. ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV. ...... Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo ...... Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą ...... spełniać wszystkie oferty: Przewidziane ...... st zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia ...... podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie ...... jest podział negocjacji na etapy w celu ...... na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub ...... o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla ...... którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do ...... składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje ...... Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ...... Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu ...... definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział ...... ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w ...... specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ...... Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie ...... licytacja elektroniczna:   Adres strony internetowej, na której jest dostępny ...... s przedmiotu zamówienia w licytacji ......   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji ...... techniczne urządzeń informatycznych:   sposób postępowania w toku licytacji ...... w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:   Informacje o liczbie ...... licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa ...... etap nr czas trwania etapu     ...... Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego ...... otwarcia licytacji elektronicznej:   Termin i warunki zamknięcia licytacji ......   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do ...... zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne ...... umowy, albo wzór umowy:   Wymagania dotyczące zabezpieczenia ...... wykonania umowy:   Informacje dodatkowe:   IV. ...... ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w ...... stosunku do treści oferty, na podstawie której ...... wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia ...... informuje,iż przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartych umów w ...... stosunku do treści oferty, na podstawie której ...... wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności ...... warunków ich wprowadzenia: - w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy: a) ...... stąpi zmiana stawki i kwoty podatku od towarów ...... usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązującego ...... b) zajdą okoliczności w § 4 ust 6 umowy - w zakresie terminu wykonania ...... w § 3 umowy: a) nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający ...... siągnięcie interesu przez Zamawiającego, b) ...... st niemożliwe wskutek działania siły wyższej, ...... okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków działania ...... siły wyższej, c) jest niemożliwe wskutek ...... stnienia niesprzyjających warunków ...... sferycznych, na okoliczność których zostanie ...... sporządzony protokół podpisany przez obie ...... strony umowy, o czas trwania niesprzyjających ...... atmosferycznych, d) jest niemożliwe wskutek realizacji przez Wykonawcę lub inny ...... innych prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania ...... prac, e) jest niemożliwe z przyczyn, za które Zamawiający ...... si odpowiedzialność, o okres trwania tychże ...... f) jest niemożliwe z powodu nieprzekazania placu ...... z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo z przyczyn, za które ani ...... ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności; - gdy nastąpi ...... prac budowlanych lub innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w ...... projektowej; w takiej sytuacji może ulec zmianie termin realizacji ...... umowy, o czas niezbędny do zakończenia wykonania ...... umowy w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną ...... może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy w sposób wprost proporcjonalny do zmiany ...... umowy; - gdy Zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu ...... Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej umowy ...... protokół konieczności sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany ...... Zamawiającego albo protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego. ...... Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. ...... 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana ...... związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych ...... sowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów ...... stronami. ...... Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają ...... pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. ...... Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ...... stawy Prawo zamówień publicznych (Dz. ...... ust. ...... 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w ...... określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ...... INFORMACJE ADMINIsTRACYJNE IV. ...... sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym ...... dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze ...... Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: ...... godzina: 11:30, skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną ...... przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub ...... w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ...... Ofertę należy złożyć w języku polskim IV. ...... Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu ...... składania ofert) IV. ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w ...... środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z ...... udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ...... miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie IV. ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli ...... służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace ...... które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, ...... zostały mu przyznane nie IV. ...... Informacje dodatkowe   Przedmiary robót ...... nr 3 Projekt organizacji ruchu   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul.Raciborskiej
  ... podstawie art. ...... 35 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy następujące nieruchomości : -  działki o ...... : 1159  o pow. ...... 0,1780 ha położone w  Baborowie pod uprawy rolne zapisane w ...... siędze Wieczystej  Nr OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działki  stanowią łąki – kl. ...... IV (Ł ) Czynsz dzierżawny dla w/w działek  ...... si  -24,00 zł. ...... 0,0370 ha-  o łącznej pow. ...... położone w Baborowie pod uprawy rolne zapisane w Księdze Wieczystej  Nr ...... Wg ewidencji gruntów działki  stanowią łąki – kl. ...... IV (Ł ) Czynsz dzierżawny dla w/w działek  wynosi- 63, ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  3 lat. ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... i powyższy  teren ma następujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego oznaczony jest symbolem 15BA-RI i ...... stanowi tereny rolnicze. ...... Przeznaczenie podstawowe: Grunty orne, zbiorniki wodne dla ...... rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia ...... strza  Gminy Baborów powoduje  ...... wartości stawki czynszu dzierżawnego. ...... Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres    ...... dni  tj. ...... sp; do dnia 13 kwietnia 2017r. ...... oraz na stronie internetowej www. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 632/19 przy ul. Kuroczkina w Baborowie -
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy działkę o pow. ...... oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka  nr 632/19  zapisaną w  Księdze ...... stej pod  Nr OP1G/00021743/0 jako rola kl. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  3 lat. ...... Obecnie działka jest dzierżawiona, termin zakończenia umowy ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, ...... szy teren obejmujący działkę 632/19  ...... sp; symbolem 6-UP,UKII ma przeznaczenie :teren ...... usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne. ...... Oprócz w/w usług  na terenie o symbolu 6-UP, UKII mogą być realizowane usługi ...... zakresu zasad i kształtowania ładu przestrzennego. ...... Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr  632/19  –  224,00 zł brutto ...... sp; płatny z góry do 30 września  każdego ...... Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie ...... okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji ......         ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2017-03-23   ...... sp;      ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny ...... nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0837 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym ...... wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 14. ...... zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 14. ...... zł brutto (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Dariusz Rubczyński. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 30 marca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......                ...... sp;        ...... sp; Zastępca Przewodniczącego Komisji ......                ...... sp;       Ewa ...... samotyj         ......             ...
 • Projekt " Młodzi aktywni na rynku pracy"
  ... Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu oferuje ...... kwalifikacyjnego kursu zawodowego kończącego się egzaminem zewnętrznym oraz zorganizowanie ...... staży dla osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie. ...... Projekt kierowany jest do osób młodych zamieszkujących na terenie woj. ...... opolskiego, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które ...... uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. ...... Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP, ani ...... studenci studiów stacjonarnych. ...... Możliwy jest udział studentów studiów zaocznych o ile nie pracują i ...... spełniają kryteria młodzieży NEET. ......          ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta Baborów
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... zmianami) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy następujące nieruchomości : -Część   ...... nr 576/16  o pow. ...... 0,0020 ha  z działki o powierzchni 0,0376 ha położonej ...... z przeznaczeniem na ogródek przydomowy  zapisanej w Księdze Wieczystej Nr ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane  (Bi) ...... sz dzierżawny wynosi 3,00 zł. ...... rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku. ...... - Część  działki nr 576/16  o pow. ...... 0,0050 ha  z działki o powierzchni 0,0376 ha położonej ...... z przeznaczeniem na ogródek przydomowy  zapisanej w Księdze Wieczystej Nr ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane  (Bi) ...... sz dzierżawny wynosi 7,50 zł. ...... rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku. ...... Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów teren na którym ...... się w/w działka, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i ...... sługową. ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej 3 lat. ...... - Część działki nr 1613/6  o pow. ...... 3,60 m2  z działki o pow. ...... 0,2876 ha  położonej w Baborowie  z przeznaczeniem pod garaż zapisanej w ...... siędze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi w tej części zurbanizowane tereny  ...... niezabudowane (Bp)  Czynsz dzierżawny wynosi 2,00 zł. ...... miesięcznie , płatny  do 30 dnia każdego miesiąca. ......    - Część działki  nr 1613/6 o pow. ...... m2  z działki o pow. ...... z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi w tej części zurbanizowane tereny  ...... niezabudowane (Bp)  Czynsz dzierżawny wynosi 15,00 zł. ...... rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku. ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... nr 1423 i 530/1) w Baborowie, oznaczona symbolem 1-ZPI, stanowi teren zieleni ...... Na terenach oznaczonych symbolem 1-ZPI dopuszcza się: Urządzenia sportu i rekreacji, ...... ścieżki rowerowe, spacerowe, Obiekty małej architektury, np. ...... ławki, zadaszenia, fontanny, pomniki, pergole, ...... muszle koncertowe, Ulice wewnętrzne, place ...... stojowe, miejsca parkingowe lokalizowane przy ...... komunikacyjnych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, sieci i urządzenia ...... struktury technicznej. ...... Nieruchomości nie są obciążone prawem rzeczowym. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie ...... okres 21 tj. ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...
 • 2 Runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2017 o Puchar Burmistrza Gminy Baborów
 • Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  XXII ...... sesja Rady Miejskiej w Baborowie. ......   1. ...... i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu ...... 249a/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 250a /17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( część dz. ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( część dz. ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( dz. ...... nr 370/1 w Babicach) –  projekt druk nr 252a/17; wyrażenia zgody ...... sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów ( dz. ...... nr 248/17; przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i systemie Pieczy Zastępczej ...... – projekt druk nr 242/17; przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych ...... projekt druk nr 243/17; przedłużenia czasu obowiązywania Taryfy dla zbiorowego ...... i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 28 marca 2017r. ...... zmieniająca uchwałę Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017r. ...... sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków Budżetu Gminy Baborów zadań ...... zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale ...... szy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt druk nr ...... projekt druk nr 247/17; zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej ...... w Baborowie- projekt druk nr 245/17; dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów ...... na terenie Gminy Baborów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo ...... 251/17; określenia kryterium naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, ...... której Gmina Baborów jest organem prowadzącym-projekt druk nr 253/17; ...... ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów ...... poszczególne kryteria oraz dokumentów ...... do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania ...... do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Baborów- ...... druk nr 254/17; powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt druk nr ...... wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;- projekt druk nr 236/17; ...... Przyjęcie planów pracy Komisji Budżetu i Rozwoju RM  oraz Oświaty, ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 6. ...... sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach ...... okresie międzysesyjnym;   7. ...... Zapytania, wolne wnioski. ......   8. ...... sp;     Przewodniczący ...... Miejskiej              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sztof Tokarz       ...... sp;     Baborów, dnia 21. ......          ...
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  ... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Baborów, dnia ......       OBWIEsZCZENIE   o wszczęciu postępowania ...... w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ......   stosownie do art. ...... 53 ust. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...... sp; 49 oraz  art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego (t. ......   Burmistrz Gminy Baborów   z a w i a d a m i a   że na ...... sek  Pana Włodzimierza Naumczyka, ul ...... skłodowskiej 4, 48-100 Głubczyce (na ...... stawie pełnomocnictwa udzielonego przez ...... strza Gminy Baborów) zostało wszczęte ...... stępowanie administracyjne w sprawie wydania ...... o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia ...... stycyjnego pn:   „Oświetlenie ...... rozbudowa istniejącego oświetlenia”     lokalizacja inwestycji   ...... sp;  działki nr 387 i 383, w ...... stce ewidencyjnej Baborów,    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       w ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;     strony mogą ...... się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie, przy ul. ...... Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. ......   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez ...... szczenie na stronie Biuletynu Informacji ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim ......     Zgodnie z art. ...... 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ...... ogłoszenia. ......   ...
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  ... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Baborów, dnia ......     OBWIEsZCZENIE   o wszczęciu postępowania w sprawie ...... decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ......   stosownie do art. ...... 53 ust. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...... sp; 49 oraz  art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego (t. ......   Burmistrz Gminy Baborów   z a w i a d a m i a   że na ...... sek  Pana Włodzimierza Naumczyka, ul ...... skłodowskiej 4, 48-100 Głubczyce (na ...... stawie pełnomocnictwa udzielonego przez ...... strza Gminy Baborów) zostało wszczęte ...... stępowanie administracyjne w sprawie wydania ...... o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia ...... stycyjnego pn:   „Oświetlenie ...... rozbudowa istniejącego oświetlenia”     lokalizacja inwestycji   ...... sp;  działki nr 384/3 i 180, w ...... stce ewidencyjnej Baborów,    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       w ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  strony mogą zapoznać się z ...... sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ...... Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. ......   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez ...... szczenie na stronie Biuletynu Informacji ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim ......     Zgodnie z art. ...... 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ...... ogłoszenia. ......   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
test  firm  str  a  chroniona  s  wyloguj  katalog  ok  bip
Przewodnik po urzędzie: