wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 14565 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2772

 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  ...   ...
 • Komunikaty WIOŚ o przekroczeniach poziomu zanieczyszczeń powietrza
  ... o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla ...... średniodobowej (Ostrzeżenie)   Wojewódzki Inspektorat Ochrony ...... ska w Opolu informuje, że na terenie strefy ...... skiej województwa opolskiego stwierdzono ...... stąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego ...... pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej w ...... Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki ...... analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01. ...... na stacjach monitoringu jakości powietrza, ...... pomiar tego zanieczyszczenia. ...... stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie ...... dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna): - ...... Ratuszowa (OpGlubRatusz), - Olesno, ul. ...... słowackiego (OpOlesslowac), - Zdzieszowice, ul. ...... Piastów (OpZdziePiast). ...... Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, ...... sspodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości ...... szczalnej na większym obszarze województwa. ...... 50 mg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 ...... określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...... w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. ...... 1031)   KOMUNIKAT 3/PD/2018 z dnia 18. ...... o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego ...... benzo(a)pirenu   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, ...... że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia ...... Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej ...... stężeń benzo(a)pirenu, zmierzonych w Opolu (z ...... su ostatnich 12 miesięcy) oraz w Kluczborku i ...... szowicach – od dnia uruchomienia pomiarów (tj. ......   pomiary prowadzone na terenie strefy ...... sto Opole:   - Opole, os. ...... Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr);   pomiary prowadzone na terenie strefy ...... skiej: - Kluczbork, ul. ...... Mickiewicza (OpKluczMicki), - Zdzieszowice, ul. ...... Piastów (OpZdziePiast). ......   Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, można się ...... spodziewać stwierdzenia wystąpienia ...... rocznej wartości docelowej na znacznym obszarze województwa. ...... docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...... w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. ...... 1031)   1 ng/m3– średnioroczny poziom docelowy ...... w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...... w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. ...... 1031) 50 mg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 ...... określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...... w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. ...... 1031)   ...
 • 2017
  ... 2017 Informacja o stanie mienia komunalnego Pobierz ......             ...
 • Echo Baborowa 2018
  ...   Luty 1/2018 ...... Lipiec 4/2018 Wrzesień 5/2018 ...... sp;       ......               ......     ...
 • INFORMCJA
 • Informacja! W dniu 4 maja 2018r. Urząd Miejski w Baborowie będzie nieczynny.
  ...   ...
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 695 000 zł
  ...   ...
 • Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2018-04-18   ...... sp;        ...... sp;  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny ...... nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,1693 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 24. ...... zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 25 kwietnia 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Przewodniczący ...... sji Przetargowej         ......            Ewa samotyj        ...... sp;         ...... sp;     ...
 • Informacja o wyniku II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2018-04-18   ...... sp;      INFORMACJA O WYNIKU ...... 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,2074 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... sp; Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: ...... zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 25 kwietnia 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...... sp;           ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;       Przewodniczący ...... sji Przetargowej        ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;      Ewa samotyj  ...... sp;         ...... sp;         ...... sp; ...
 • Otwarcie sezonu turystycznego w Opawskim Śląsku
 • punkt składania i przesyłania elektronicznych zeznań podatkowych za 2017 rok
  ... Urzędu skarbowego w Głubczycach, informuje, iż w dniu ...... 2018 roku ( środa ) Pracownicy Urzędu skarbowego w Głubczycach organizują w  ...... Miejskim w Baborowie dodatkowy punkt składania i przesyłania elektronicznych zeznań ...... Podatników prosimy o zabranie ze sobą informacji o wysokości osiągniętych ...... Po wysłaniu rozliczenia, podatnicy otrzymają ...... zeznanie z systemu E-Deklaracje i urzędowe poświadczenie ...... Zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Baborowie  25 kwietnia 2018 r. ...... ( sala konferencyjna na parterze). ...
 • Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników w KRUS
  ... okresie wakacji 2018 roku wzorem ubiegłych lat ...... sa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego ...... turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych ...... z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz  ...... Oddział Regionalny KRUs w Opolu skieruje dzieci wymagające rehabilitacji w ...... sie chorób układu oddechowego do Centrum ...... Rolników KRUs w szklarskiej Porębie w terminie od 30. ...... – 13 miejsc, natomiast w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu do Centrum ...... Rolników KRUs      w Jedlcu w terminie od   09. ...... sp; do 29. ...... – 14 miejsc. ...... Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na ...... sy rehabilitacyjne: przynajmniej jedno z ...... (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. ...... Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosekw pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno ...... co najmniej rok; wiek- z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać dzieci ...... w latach 2003 – 2011 (7-15 lat); podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na ...... leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ...... specjalistę, w leczeniu którego pozostaje ...... W przypadku stałej opieki lekarza specjalisty, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ...... braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej. ...... Wzór wniosku dostępny jest na stornie internetowej KRUs www. ...... s. ...... Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja ...... stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie ...... zgodę na przetwarzanie danych osobowych dzieci do skierowania na turnus ...... we wskazanym zakładzie rehabilitacji leczniczej ...... Lekarz Regionalny Inspektor OR na podstawie przedstawionego wniosku. ...... pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające ...... o niepełnosprawności. ...... Ostatecznego zatwierdzenia listy dzieci kierowanych na rehabilitację w ...... dokonuje Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUs. ...... Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od ...... stępstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie ...... zawartej z Pocztowym  Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. ...... Obecna umowa  obowiązuje w okresie od 14. ...... i jest finansowana przez Fundusz składkowy  Ubezpieczenia społecznego Rolników. ...... Kompletne wnioski należy przekazywać do Oddziału ...... /podległej Placówki Terenowej KRUs  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 ...... Wszelkich dodatkowych informacji udzielają ...... Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUs w Opolu. ...... Materiał opracowała: Joanna sendyka Inspektor samodzielnego Referatu Prewencji, ...... i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUs w Opolu    Zachęcam ...... szystkich rolników do korzystania z ...... w CRR KRUs. ...... Oferta nasza jest skierowana przede wszystkim do osób zagrożonych długotrwałą ...... na długoterminowych zwolnieniach lekarskich lub na rentach okresowych, przyznanych z ...... wypadków lub przedłużającej się choroby. ...... Czekamy na państwa zgłoszenia i gorąco zachęcamy do korzystania z ...... oferty naszych ośrodków oraz szerokiej gamy turnusów rehabilitacyjnych ...... stępnych przez cały rok. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... Waloszczyk              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Dyrektor Oddziału Regionalnego ...... s       w Opolu ...
 • Zapraszamy na spotkanie z Posłem na Sejm RP Jarosławem Krajewskim
  ... 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach ul. ...... Kościuszki 14 odbędzie sspotkanie z Posłem na sejm RP Jarosławem Krajewskim. ...
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  ...   ...
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  ...   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  katalog  test  bip  a  firm  wyloguj  str  ok  chroniona
Przewodnik po urzędzie: