wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 12669 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2627

 • Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A
  ... dniu  11 września 2017  roku  o godz. ...... 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny ...... nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego  stanowiącego własność Gminy ...... Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny o pow. ...... Raciborskiej 52A położony na działce oznaczonej w ...... pod  numerem 1242/4 o pow. ...... ha w KW OP1G/00028922/8, która w ewidencji  gruntów stanowi tereny mieszkaniowe(B). ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 18. ...... wadium: 1800,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 28 września  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......     Przewodnicząca Komisji Przetargowej Ewa samotyj   ...
 • Ogłoszenie Konkursu Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2016
  ...     ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne
 • KOMUNIKAT o zmianie nazwy ulicy w mieście Baborów
  ... strz Gminy Baborów zawiadamia właścicieli ...... i mieszkańców, że od dnia 24 września 2017 r. ...... ulegnie zmianie dotychczasowa nazwa ulicy: Dąbrowszczaków w Baborowie ...... ulicę o nazwie Ratuszowa, na podstawie Uchwały Nr XXV-274/17 Rady Miejskiej w ...... z dnia 31 sierpnia 2017 r. ...... 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. ...... o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, ...... zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów ...... nazwę dotychczasową, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach ...... ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ...... urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. ...... tabliczki z numerem budynku zawierającą starą nazwę ulicy. ...... W związku ze zmianą, mieszkańcy w/w ulicy powinni powiadomić ...... stępujące podmioty: Urząd skarbowy - osoby ...... nieprowadzące działalności gospodarczej mogą wypełnić zgłoszenie ...... ZAP-3 lub zgłosić zmianę adresu przy najbliższym kontakcie z Urzędem skarbowym (poprzez ...... sanie nowego adresu w deklaracji bądź ...... CEIDG - osoby fizyczne prowadzące działalność ...... spodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej ...... i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez złożenie w dowolnym ...... gminy wniosku CEIDG – 1 o zmianę wpisu, tj. ...... miejsca zamieszkania, zameldowania, adresu do korespondencji, miejsca wykonywania ...... oraz innych danych, które zawierają dotychczasowy adres. ...... Wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne; Zakład Ubezpieczeń ...... społecznych – osoby pobierające świadczenia ...... zgłosić zmianę danych adresowych na właściwych formularzach lub w ...... formie pisemnej do ZUs. ...... Właściwą do rozpatrzenia wniosku jest jednostka, która przyznała i wypłaca świadczenie; ...... Dostawca energii elektrycznej –zmianę danych ...... sowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy ...... elektrycznej wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy; Dostawca gazu ...... – zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy gazu ziemnego ...... sku lub w dowolnej formie pisemnej na adres ...... stawcy; Opłata za gospodarowanie odpadami – ...... Miejski w Baborowie zmianę adresu naniesie z urzędu, nie ma konieczności składania ...... Operatorzy telekomunikacyjni – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej ...... sultacji z biurem obsługi klienta danego ...... Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w ...... pisemnej. ......   Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska ...
 • UWAGA NA WYŁUDZENIA METODĄ NA WNUCZKA
  ... o kolejnych przypadkach w województwie opolskim wyłudzeń pieniędzy metodą na wnuczka ...... fałszywego funkcjonariusza CBŚ. ...... W związku z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zgłaszanie ...
 • INFORMACJA
 • Dyżur posła na sejm RP
  ... (czwartek) w Urzędzie Miejskim w Baborowie dyżur poselski będzie pełnił ...... seł na sejm RP, Paweł Grabowski. ......   Zapraszamy od godz. ...... 1300 do 1500, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Baborowie ...
 • Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... dniu 31 sierpnia  2017 r. ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  XXV ...... sesja Rady Miejskiej w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad; 2. ...... Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta ...... Dąbrowszczaków)- projekt druk nr  263/17; 4. ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 5. ...... sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach ...... okresie międzysesyjnym;   6. ...... Zapytania, wolne wnioski. ......   7. ...... sp;       ...... Rady Miejskiej Krzysztof Tokarz           ...... sp;  Baborów, dnia 23. ......     ...
 • Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenia miasta Baborów - dz. nr 53/12 ( po ogródkach działkowych)
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy działkę o pow. ...... oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka  nr 53/12  zapisaną w  Księdze ...... stej pod  Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. ...... sp;  z przeznaczeniem na uprawy rolne. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej  3 lat. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, ...... szy teren obejmujący działkę 53/12  ...... sp; symbolem 1-ZDI i stanowi tereny ogródków ...... Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr  53/12  –  2500,00 zł brutto ...... sp; płatny z góry do 30 września  każdego ...... Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie ...... okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji ......       ...
 • Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2017 r.
  ...   ...
 • Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2017
  ...   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 8/2 w Baborowie
  ... mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym ...... sp; pow. ...... 87,50 m2  na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ...... Kozielskiej 8/2. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : trzy pokoje,  dwie kuchnie, ......  Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ......   Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. ...... użytkowej 3,30m2 i 5,50 m2  oraz dwie komórki   gospodarcze o ...... Cena lokalu  wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie ...... sności gruntu działki  wynosi 94. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działkach Nr 357/5 i ...... ha  zapisanej w KW OP1G/00000030419/6. ...... Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 ...... 2011 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa ...... skiego Nr 93 poz. ...... 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku,  poniższy  teren zlokalizowany w ...... ma następujące przeznaczenie: Obszar obejmujący działki nr 357/5 i 357/7, ...... symbolem 8-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę ...... szkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową ...... zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ...... nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem ich zagospodarowania. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w ...... nieruchomości na podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... sp; albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... sp;    ...
 • Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na II półrocze 2016
  ...   ...
 • Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  katalog  firm  ok  chroniona  test  bip  a  s  wyloguj
Przewodnik po urzędzie: