wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 16615 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3174

 • Ostrzeżenie - upały
  ...   ...
 • Informacja KRUS-matki 4+ za ukryte dochody zapłacą odsetki
 • Informacja KRUS-jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej
 • Informacja KRUS-ubezpieczenie społeczne rolników dla osób prowadzących działy specjalne
 • Informacja KRUS-zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w trakcie wakacji
 • Spotkanie informacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej
  ...   ...
 • Rekrutacja online na studia filologiczne -język czeski
  ...         ...
 • XXI Edycja Ligii Młodzików im. Stanisława Tokarza 14.06.2019 r.
 • Zawody strażackie 15.06.2019 r.
 • Eko Piknik 15.06.2019 r.
 • Podsumowanie Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w Głubczycach
  ... sta Gala Powiatowa IX Ogólnopolskiego Konkursu ...... stycznego dla Dzieci oraz XVII Ogólnokrajowego ...... su „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w ......      Tegoroczna, dziewiąta już edycja Konkursu ...... stycznego pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: ...... szyna pracuje a dziecko obserwuje”, poświęcona ...... wypadkom, związanym z obecnością maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwie ...... została zorganizowana przez KRUs, we współpracy z MRiRW, PIP, KOWR oraz ARiMR,  ...... Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa ...... skiego. ...... Natomiast celem XVII edycji Konkursu BGR, jednego z wielu działań prewencyjnych ...... przez KRUs jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. ...... Konkurs BGR uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta ...... spolitej Polskiej Andrzeja Dudy. ...... Organizatorem jest: *Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi *Kasa Rolniczego ...... społecznego *Państwowa Inspekcja Pracy *Agencja Restrukturyzacji i ...... Rolnictwa * Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa      ...... sp; Placówka Terenowa KRUs w Głubczycach ...... podsumowanie powiatowe obu Konkursów, które odbyło się 6 czerwca br. ...... 10:00 w starostwie Powiatowym w Głubczycach. ...... Wszystkich gości przywitała Kierownik Placówki ......       Laureaci w obecności rodzin, nauczyciele i ...... szkół wysłuchali przemówienia Dyrektora Oddziału ...... KRUs w Opolu Lecha Waloszczyka oraz starosty Głubczyckiego Piotra soczyńskiego. ...... Podkreślano szczytne cele Konkursów, a mianowicie: poszerzanie wiedzy z ...... su bhp w gospodarstwie rolnym zarówno wśród ...... jak i rolników,  a w odniesieniu do Konkursu Plastycznego dla Dzieci: ...... z pracą i zabawą dzieci na terenach wiejskich, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości ...... stetycznej oraz indywidualnych zdolności ...... młodych artystów. ......       Następnie podczas prezentacji dzieciom i ...... zostały wręczone dyplomy oraz nagrody ufundowane ...... Kasę Rolniczego Ubezpieczenia społecznego, starostwo Powiatowe w Głubczycach, Burmistrza ...... Burmistrza Baborowa, Burmistrza Kietrza, Bank spółdzielczy w Baborowie – ...... BPs, Bank spółdzielczy w Głubczycach – Grupa BPs, ...... Rolny „Kietrz” sp. ...... w Kietrzu oraz „Top Farmssp. ......       W 2019 r. ...... w Konkursie wzięło udział 132 uczniów z 9 szkół podstawowych z powiatu głubczyckiego. ...... Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w ...... A-3 w dowolnej technice plastycznej, o tematyce związanej z ...... stwem na wsi. ......       Na uwagę zasługuje fakt, że prace konkursowe uczestników ...... sywały się w założenia kampanii „Nie daj się ...... prowadzonej przez Kasę, bowiem w 2019 r. ...... większość działań prewencyjnych jest prowadzona pod tym hasłem. ......       Zgodnie z regulaminem, prace były oceniane ...... Komisja konkursowa w składzie: 1. ...... Marta Kitka - absolwentka Akademii sztuk Pięknych we Wrocławiu – magister sztuki, ...... stratorka podręczników szkolnych, książek i ...... dla dzieci, autorka ilustracji podręczników MEN dla klas I – III, ...... zajęcia z rysunku i malarstwa w MOK w Głubczycach dla dzieci i ...... Witkoś – Lenartowicz – Kierownik PT KRUs w Głubczycach; 3. ...... Barbara Ziółko – Główny specjalista w PT KRUs w Głubczycach na stanowisku Pracy ds. ...... Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego – brała pod uwagę: zgodność z tematyką ...... su i jej trafne przedstawienie, walory ...... stetyczne pracy oraz oryginalność i ...... słowość w zobrazowaniu przesłania Konkursu. ......       Ostatecznie wyróżniono 8 prac. ......       Laureatami etapu powiatowego IX edycji ...... skiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ...... stali: w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3) ...... miejsce – Aleksander Wójcik, sP z Oddz. ...... Przedszkolnymi im. ...... Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach, II miejsce – Zuzanna Wołoszyn, Zs ...... Jana Pawła w Pietrowicach, III miejsce ex aequo – Oliwia Porwoll – PsP w ...... szowicach i Helena Augustynek – PsP w ...... szowicach w II grupie wiekowej (klasy 4 -8) ...... I miejsce – Kacper Foryś, Zs im. ...... Jana Pawła II w Pietrowicach, II miejsce – Karolina Witwicka, PsP z Oddz. ...... Przedszkolnym im. ...... Jana II sobieskiego w Pilszczu, III miejsce – Mateusz Rybacki – sP Nr 2 im. ...... Janusza Korczaka w Głubczycach W ramach etapu ...... w Konkursie w obu grupach wiekowych przyznano również ...... Kierownika Placówki Terenowej: • Michał stepczuk, sP z Oddz. ...... Przedszkolnymi im. ...... Weteranów II  Wojny Światowej w Lisięcicach, • Patrycja starzyńska, sP Nr 2 im. ...... Janusza Korczaka w Głubczycach. ......       Laureatami etapu powiatowego XVII edycji ...... Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” zostali mieszkańcy gminy Baborów: •Państwo ...... i Janusz Wieczorek z miejscowości Tłustomosty Wyróżnienie otrzymał Pan Witold Konik z ......         Gratulujemy wszystkim Laureatom! ......       Rolnikom życzymy bezwypadkowej pracy w ...... spodarstwie rolnym, a dzieciom radosnych i ......       Dyrektorom szkół, Pedagogom i Rodzicom dziękujemy za ...... dzieci i wspieranie ich na co dzień w podejmowanych ......   Opracowała: Barbara Ziółko Główny ...... specjalista na stanowisku Pracy ds. ...... Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 21 czerwiec 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ......     ...
 • Nabór wniosków na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2019 roku
  ... sTRZ GMINY BABORÓW  ogłasza nabór ...... sków na dofinansowanie prac ...... serwatorskich, restauratorskich lub robót ......   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie ...... Baborów Zgodnie z § 3 ust 4 Uchwały Nr XXXIV-255/10 Rady Miejskiej w ...... z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na ...... konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ...... sanych do rejestru zabytków, znajdujących się ...... Opolskiego Nr 56, poz. ...... oraz Zarządzeniem Nr OW-55/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 13 marca 2019 r. ...... ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w roku 2019 ...... przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy ...... wpisanych do rejestru zabytków. ...... Termin składania wniosków od dnia 13 czerwca 2018 r. ...... do godziny 10⁰⁰ Wnioski sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w ...... Uchwale Rady Miejskiej przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ...... Ratuszowa 2a. ...... Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie ...... Burmistrz Gminy Tomasz Krupa Baborów, dnia 13 czerwca 2019 r. ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne -burze z gradem.
 • Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy- dz. na ul. Krakowskiej, Kolejowej
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy następujące nieruchomości: 1. ...... 55 m2   z działki 137/4 o pow. ...... 0,0403 ha położonej w Baborowie  przy ul. ...... Krakowskiej zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane( ...... Dzierżawa gruntu przeznaczona  pod ogródek przydomowy. ...... Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  ...... si  - 9,00 zł. ...... płatny z góry do 30 września każdego  roku. ...... Działka nr 137/4 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 12-MWUI, stanowi tereny zabudowy ...... szkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę ...... szkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową ...... zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Kolejowej zapisana w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2. ...... Według ewidencji gruntów stanowi  zurbanizowane tereny niezabudowane( Bp). ...... Dzierżawa gruntu przeznaczona  pod garaż. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 14,00 zł brutto miesięcznie. ...... Czynsz płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów  ...... uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie . ...... sp; Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. ...... teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nr 632/42 oznaczony jest ...... symbolem 4-MWI i stanowi obszary zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Dopuszcza się : usługi handlu, gastronomii, infrastruktury  technicznej, ...... (zakaz  obiektów tymczasowych). ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości stawek stawek czynszu oraz podatku od towarów i usług. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na ...... s 21 tj. ...... prasie oraz w biuletynie informacji publicznej ...... sp;    ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  test  chroniona  s  katalog  bip  a  ok  wyloguj  firm
Przewodnik po urzędzie: