wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 13953 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2705

 • Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2018 r.
 • Nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
  ...   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów (cz. dz. 817/12, 1380/1, 1382/3, 1536/4, 101/17)
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy następujące części działek : 1. ...... Część działki  o pow. ...... 15 m2  położonej w Baborowie przy ul. ...... stawowej, oznaczonej   w ewidencji gruntów jako działka nr ...... zapisanej w  Księdze Wieczystej Nr OP1G/00025683/0  jako  droga ...... Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w ...... scowości Baborów oznaczony symbolem 1-MNIII, ...... stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. ...... sp; Dopuszcza się a)biura, gabinety, ...... sługi sportu i rekreacji, c)usługi handlu, ...... stronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji ...... szkaniowej, d)sieci i urządzenia ...... struktury technicznej, e)ulice wewnętrzne, ...... sca postojowe, parkingi, place do ruchu ...... f)zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, g)budynki gospodarcze, ...... Czynsz dzierżawny wynosi dla części działki nr  817/12   ...... si  7,50  zł brutto miesięcznie, ...... ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako  zurbanizowane tereny  ...... gruntów jako zurbanizowane tereny  niezabudowane (Bp), część działki  ...... 0,030 ha  oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga ...... Głubczyckiej  zapisanych w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021222/2 z ...... Obszar obejmujący działkę nr 1380/1 oznaczony ...... symbolem 3-MNI, a częściowo 2-ZNI. ...... Przeznaczenie dla części znajdującej się w 3-MNI:stanowią tereny zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej. ...... Przeznaczenie dla części znajdującej się w 2-ZNI:stanowi tereny trwałych użytków ...... obejmujących: łąki, pastwiska. ...... Obszar obejmujący działkę nr 1382/3 oznaczony ...... symbolem 3-MNI, częściowo 9-UP,UKI, a ...... Przeznaczenie dla części znajdującej się w 3-MNI:stanowią tereny zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej. ...... Przeznaczenie dla części znajdującej się w 2-ZNI: stanowi tereny trwałych użytków ...... obejmujących: łąki, pastwiska. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w części działek wynosi 23, ...... Część  działki nr 1401/17 o pow. ...... 0,0168 ha  położonej w Baborowie przy ul. ...... gruntów jako inne tereny zabudowane(Bi) zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2 ...... Czynsz dzierżawny dla w/w części działek wynosi 26, ...... Nieruchomości  nie są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym, ...... ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i ...... sp; są przedmiotem żadnych zobowiązań. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie ...... okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......                  ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...
 • 26 Finał WOŚP na Rynku w Baborowie
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 75/1 w Baborowie
  ... sTRZ GMINY BABORÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ ...... WYKAZ NIERUCHOMOŚCI sTANOWIĄCEJ  WŁAsNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH  DO ...... sPRZEDAŻY Lokal mieszkalny dla najemcy w ...... bezprzetargowym o  pow. ...... 109,50 m2  na I kondygnacji  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w ...... Powstańców 75/1. ...... układ funkcjonalny lokalu składają się: „przechodnia” kuchnia, trzy pokoje w tym ...... „przechodnie”, łazienka z wc, przedpokój, spiżarka. ......  Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ...... sp; Do lokalu przynależą piwnice  o ...... powierzchni  użytkowej 25,70m2 , strych o powierzchni użytkowej 59,00 m2 , ...... szczenie gospodarcze o pow. ...... 25,30 m2 oraz pomieszczenie garażowe o pow. ...... Cena lokalu  wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie ...... sności gruntu działki  wynosi 92. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... sp; o pow. ...... 0,1691 ha zapisanej w KW OP1G/00037551/2. ...... Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 434/1000. ...... Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych    ...... sta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejską w ...... działka numer 769/3 w  Baborowie oznaczony symbolem 15-MNUII, ...... stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ...... zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową ...... zakresu usług publicznych i komercyjnych ...... nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ...... nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem ich zagospodarowania. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w ...... nieruchomości na podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... sp; albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do 31 stycznia 2018 r. ...... sp;        ...... sp; ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal dla najemcy przy ul. Rynek 3/6 w Baborowie
  ... sp; BURMIsTRZ GMINY BABORÓW PODAJE DO ...... WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI sTANOWIĄCEJ  WŁAsNOŚĆ GMINY BABORÓW ...... DO sPRZEDAŻY Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym ...... sp; pow. ...... m2  na III kondygnacji  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ...... układ funkcjonalny lokalu składają się: kuchnia, dwa pokoje, w tym jeden ...... przedpokój, łazienka z WC, spiżarnia, kotłownia. ......  Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ...... sp; Do lokalu przynależy strych o powierzchni ...... m2 oraz piwnica o powierzchni użytkowej   18. ...... lokalu  wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie ...... sności gruntu działki  wynosi 62. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... sp; o pow. ...... 0,0865 ha zapisanej w KW OP1G/00029509/4. ...... w nieruchomości wspólnej wynosi 169/1000. ...... Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych    ...... sta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejską w ...... obszar obejmujący działkę 1436/2 w  Baborowie oznaczony symbolem 7- MWUI, ...... stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej ...... zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową ...... zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ...... nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem ich zagospodarowania. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w ...... nieruchomości na podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... sp; albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do 31 stycznia 2018 r. ...... sp;    ...
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Baborowie
  ... projektowa:     ...
 • Zaproszenie na uroczystości upamiętniające więźniów obozu Auschwitz-Birkenau zamorodowanych podczas "Marszu Śmierci"
 • Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)2018.
 • Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjnego
 • Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na I półrocze 2018 r.
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 629/3 w Baborowie przy ul. Polnej
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 4 stycznia 2018 r. ...... OGŁAsZA I UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,1693 ha, zapisanej w KW OP1G/00034192/6, obręb Baborów, ul. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 629/3 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Część działki nr 629/3 objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego ...... sta Baborów: Działka nr 629/3 w Baborowie ...... części objęta jest „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ...... obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej ...... i oznaczona jest symbolami 21- MNII i  stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej ...... Części działki nr 629/3 w Baborowie objęta jest „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... i oznaczona  jest symbolem 8 BA –RI i stanowi tereny rolnicze. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24. ...... nieruchomości (0,0640 ha, która objęta jest miejscowym planem zagospodarowania ...... strzennego i stanowi tereny zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej) doliczono podatek ...... Wadium wynosi 2. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 5 lutego 2018 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia  30 stycznia 2018 roku (przy czym za datę wpłaty ...... konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Burmistrz Gminy Baborów   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  mgr Elżbieta Kielska   ...... sp; ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1610/12 w Baborowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... )  w dniu 4 stycznia 2018 r. ...... OGŁAsZA I UsTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,2074 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1610/12 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... Działka nr 1610/12 w Baborowie objęta jest „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... i oznaczona  jest symbolem 15 BA–RI i stanowi grunty orne, zbiorniki wodne dla ...... rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16. ...... Wadium wynosi 1. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 5 lutego 2018 roku o godz. ...... 9:30 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... ski) kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w ...... na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: 1236, 1198, 1199, 1192, ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie ...... skim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  ...... wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 30 stycznia 2018 r. ...... sp; Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ...... lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ...... stnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy ...... sób zakwalifikowanych  na tablicy ...... szeń Urzędu Miejskiego w dniu 31 stycznia 2018 ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Burmistrz Gminy Baborów   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; mgr Elżbieta Kielska     ......           ...
 • 2 stycznia 2018 r. Urząd będzie nieczynny - ogłoszenie
  ... 2 stycznia 2018 r. ...... (wtorek) Urząd Miejski w Baborowie będzie NIECZYNNY! ...... Za niedogodności przepraszamy. ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 02 stycznia 2018r. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   (dzień wolny za 06. ...... z zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie Nr. ...... OPs. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  firm  wyloguj  ok  test  chroniona  katalog  s  a  bip
Przewodnik po urzędzie: