wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 10265 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2448

 • Ostrzeżenie o anomaliach pogodowych
  ... strzeżenie dla mieszkańców Powiatu ...... i osób przejezdnych. ......   Z uwagi na różnice temperaturowe między ...... , a nocą, występowanie  niekontrolowanych spływów wód ...... po zamarzniętym podłożu w różnych miejscach ciągów komunikacyjnych mogą wystąpić ...... oblodzenia miejscowe o zmiennym charakterze. ...... W związku z powyższym apeluję o zachowanie szczególnej ...... strożności zarówno przy przejazdach jak i w ...... pieszym i zwrócenie uwagi na zmienność ......   starosta Głubczycki   Głubczyce, 17. ...
 • Budżet obywatelski - spotkanie informacyjne
 • Mammografia - zbadaj się i zyskaj spokój
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  ... sZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane ...... szczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie ...... Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ...... programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz ...... ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, ...... społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie ...... nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej ...... 22 ust. ...... 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy ...... lub wykonawców albo ich jednostki (w %) sEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie ...... centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu ...... powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat ...... powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane ...... spólnie przez zamawiających nie Jeżeli ...... należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać ...... sy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne ...... osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: ...... Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej nie W przypadku ...... postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej – mające zastosowanie ...... 1) NAZWA I ADREs: Gmina Baborów, krajowy numer ...... Dąbrowszczaków  , 48120   Baborów, woj. ...... opolskie, państwo Polska, tel. ...... faks 774 036 928. ...... Adres strony internetowej (URL): www. ......   I. ...... 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I. ...... WsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): ...... obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w ...... wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej (który z zamawiających ...... st odpowiedzialny za przeprowadzenie ...... stępowania, czy i w jakim zakresie za ...... postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie ...... indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz ...... stałych zamawiających): I. ...... Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można ...... skać pod adresem (URL) tak www. ...... Adres strony internetowej, na której zamieszczona ...... specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak www. ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można ...... skać pod adresem nie Oferty lub ...... ski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ...... przesyłać: Elektronicznie nie adres   Dopuszczone jest przesłanie ...... lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest ...... słanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...... w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Ofertę należy dostarczyć w formie ...... semnej osobiście lub za pomocą posłańca lub ...... pocztowego Adres: Urząd Miejski w Baborowie, ul. ...... Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów Komunikacja ...... wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów ...... które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, ...... i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) sEKCJA II: ...... Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia ...... Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie ...... jest na części: Nie II. ...... Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, ...... i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie ...... i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie ...... na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem ...... jest kompleksowa przebudowa drogi gminnej - ul. ...... w Baborowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową wodociągu. ...... Podstawowe dane techniczne: - klasa drogi: L, - kategoria obciążenia ruchem: ...... projektowanego utwardzenia drogi z kostki brukowej betonowej, łącznie 1580,00 m2. ...... W ramach robót przewiduje się następujące główne zakresy: 1) Przebudowa ...... strukcji i nawierzchni drogi 2) Przebudowę ...... skrzyżowań z drogami gminnymi wraz z korektą ...... skrętu 3) Budowę kanalizacji deszczowej - dwa odcinki sieci połączone do ...... sieci istniejących 4) Przebudowę istniejącego ...... zamówienia należy wykonać: 1) Projekt tymczasowej organizacji ruchu 2) Oznakowanie i ...... miejsca robót 3) Kompleksową obsługę geodezyjna w zakresie niezbędnym do ...... geodezyjna powykonawczą, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego (w 2-ch ...... szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) ...... projektowa 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ...... Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją ...... należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość uszkodzenia ...... stniejącej infrastruktury podziemnej i ...... w szczególności sieci wodociągowej i gazowej. ...... (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita ...... symalna wartość w całym okresie obowiązywania ...... ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II. ...... Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. ...... 67 ust. ...... 134 ust. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie II. ...... Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub ...... s, na który została zawarta umowa ramowa lub ...... s, na który został ustanowiony dynamiczny ...... system zakupów: data zakończenia: ...... Informacje dodatkowe: sEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, ...... FINANsOWYM I TECHNICZNYM III. ...... WARUNKI UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU III. ...... zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie ...... warunku w tym zakresie. ...... sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: ...... spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową ...... wysokości minimum 300. ...... zł (słowie trzysta tysięcy złotych 00/100) Informacje dodatkowe ...... warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że w ...... sie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu ...... składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ...... jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej dwie roboty ...... drogi lub/i chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości nie ...... szej niż 175. ...... brutto (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) każda z robót, z ...... i wartości tego zamówienia oraz daty i miejsca wykonania. ...... Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, ...... że roboty te zostały wykonane należycie oraz terminowo, ...... Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: - osobą która będzie pełniła funkcję ...... budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania ...... budowlanymi w specjalności drogowej - osobą która będzie pełniła funkcję kierownika ...... sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania ...... budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ...... Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o ...... szczenie do udziału w postępowaniu imion i ...... sk osób wykonujących czynności przy realizacji ...... zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: III. ...... PODsTAWY WYKLUCZENIA III. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... 24 ust. ...... 1 ustawy Pzp III. ...... przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. ...... 24 ust. ...... 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: ...... stawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 4 ustawy Pzp) III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WsTĘPNEGO ...... ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ sPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU ORAZ ...... sPEŁNIA KRYTERIA sELEKCJI Oświadczenie o ...... wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ...... Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU NA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 3 UsTAWY PZP: Oświadczenie wykonawcy o ...... albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. ...... 24 ust 1 pkt 23 Pzp - (według wzoru załącznik nr 5 ...... sIWZ). ...... przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć ...... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według wzoru - załącznik nr 5 do ...... sIWZ). ...... Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej ...... skiej składa dokumenty zgodnie z § 7 i § 8 ...... Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać ...... od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU NA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 1 UsTAWY PZP III. ...... W ZAKREsIE sPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU: 1. ...... wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu ...... składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ...... jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, ...... sca wykonania i podmiotów, na rzecz których ...... te zostały wykonane, (określonych w rozdziale V pkt ...... sIWZ) z załączeniem dowodów określających czy ...... roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności ...... o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa ...... przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione ...... budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze ...... nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2. ...... wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji ...... publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie ...... sIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz ...... o podstawie do dysponowania tymi osobami. ...... oświadczenie o posiadaniu przez osoby uczestniczące w zamówieniu wymaganych uprawnień. ...... W ZAKREsIE KRYTERIÓW sELEKCJI: III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU NA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 2 UsTAWY PZP   III. ...... Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. ...... Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej. ...... Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w ...... Pełnomocnictwo to musi być załączone w oryginale lub jako kopia ...... Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania ...... do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji ...... Wzór umowy sEKCJA IV: PROCEDURA IV. ...... OPIs IV. ...... Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat ...... Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł ...... słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na ...... sadach określonych w sIWZ. ...... Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania ...... Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia ...... katalogów elektronicznych: nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów ...... Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie ...... szcza się złożenie oferty wariantowej nie ...... oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty ...... sadniczej: nie IV. ...... Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu ...... ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo ...... Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców ...... symalna liczba wykonawców   Kryteria ...... selekcji wykonawców: IV. ...... na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: ...... Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ...... dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie ...... W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w ...... katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów ...... informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ...... systemu zakupów: nie IV. ...... Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej ...... przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać elementy, ...... aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych ...... wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie Należy podać, ...... informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji ...... oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu ...... elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ...... wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące ...... stywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i ...... specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: ...... Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa ...... etap nr czas trwania etapu     ...... Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego ...... Cena 60 Okres gwarancji 40 IV. ...... Zastosowanie procedury, o której mowa w art. ...... 24aa ust. ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV. ...... Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo ...... Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą ...... spełniać wszystkie oferty: Przewidziane ...... st zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia ...... podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie ...... jest podział negocjacji na etapy w celu ...... na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub ...... o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla ...... którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do ...... składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje ...... Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ...... Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu ...... definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział ...... ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w ...... specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ...... Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie ...... licytacja elektroniczna:   Adres strony internetowej, na której jest dostępny ...... s przedmiotu zamówienia w licytacji ......   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji ...... techniczne urządzeń informatycznych:   sposób postępowania w toku licytacji ...... w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:   Informacje o liczbie ...... licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa ...... etap nr czas trwania etapu     ...... Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego ...... otwarcia licytacji elektronicznej:   Termin i warunki zamknięcia licytacji ......   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do ...... zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne ...... umowy, albo wzór umowy:   Wymagania dotyczące zabezpieczenia ...... wykonania umowy:   Informacje dodatkowe:   IV. ...... ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w ...... stosunku do treści oferty, na podstawie której ...... wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia ...... informuje, iż przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartych umów w ...... stosunku do treści oferty, na podstawie której ...... wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności ...... warunków ich wprowadzenia: - w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy: a) ...... stąpi zmiana stawki i kwoty podatku od towarów ...... usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązującego ...... b) zajdą okoliczności w § 4 ust 6 umowy - w zakresie terminu wykonania ...... w § 3 umowy: a) nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający ...... siągnięcie interesu przez Zamawiającego, b) ...... st niemożliwe wskutek działania siły wyższej, ...... okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków działania ...... siły wyższej, c) jest niemożliwe wskutek ...... stnienia niesprzyjających warunków ...... sferycznych, na okoliczność których zostanie ...... sporządzony protokół podpisany przez obie ...... strony umowy, o czas trwania niesprzyjających ...... atmosferycznych, d) jest niemożliwe wskutek realizacji przez Wykonawcę lub inny ...... innych prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania ...... prac, e) jest niemożliwe z przyczyn, za które Zamawiający ...... si odpowiedzialność, o okres trwania tychże ...... f) jest niemożliwe z powodu nieprzekazania placu ...... z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo z przyczyn, za które ani ...... ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności; - gdy nastąpi ...... prac budowlanych lub innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w ...... projektowej; w takiej sytuacji może ulec zmianie termin realizacji ...... umowy, o czas niezbędny do zakończenia wykonania ...... umowy w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną ...... może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy w sposób wprost proporcjonalny do zmiany ...... umowy; - gdy Zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu ...... Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej umowy ...... protokół konieczności sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany ...... Zamawiającego albo protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego. ...... Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. ...... 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana ...... związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych ...... sowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów ...... stronami. ...... Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają ...... pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. ...... Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ...... stawy Prawo zamówień publicznych (Dz. ...... ust. ...... 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w ...... określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ...... INFORMACJE ADMINIsTRACYJNE IV. ...... sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym ...... dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze ...... Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: ...... godzina: 11:30, skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną ...... przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub ...... w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ...... Ofertę należy złożyć w języku polskim. ...... Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu ...... składania ofert) IV. ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w ...... środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z ...... udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ...... miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie IV. ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli ...... służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace ...... które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, ...... zostały mu przyznane nie IV. ......   ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  ... 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  XXI ...... sesja Rady Miejskiej w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu ...... 231/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 232/17; ...... zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt ...... na oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – projekt ...... na oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – projekt ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt ...... uchwały druk nr 226/17; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... uchwały druk nr 227/17; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... projekt uchwały druk nr 228/17; odwołania składu Komisji Rewizyjnej – projekt uchwały ...... nr 234/17; powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej- projekt uchwały druk nr 235/17; ...... wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- projekt uchwały druk nr236/17; ...... uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań ...... zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale ...... szy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt uchwały druk ...... 230/17; określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o ...... na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, ...... schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk ...... spalarni zwłok zwierzęcych i ich ......  Informacja Przewodniczącego Rady o ...... podejmowanych w okresie międzysesyjnym, 5. ......  sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach ...... okresie międzysesyjnym, 6. ......  Zapytania, wolne wnioski. ...... sp; Zakończenie obrad. ......     Przewodniczący Rady Miejskiej        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;     Krzysztof ......     Baborów, dnia 14. ......                ...... sp; ...
 • Kalendarz imprez w Krnovie 10.02-26.02.2017
  ...   ...
 • Projekt pn. „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
  ... Kluczborski/Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje w ramach Działania 7. ...... Zakładanie działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy ...... „Dotacja-Firma-sukces. ...... Wsparcie dla przedsiębiorczych! ...... Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, ...... ukończyły 30 rok życia, bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych ...... zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. ...... szczegółowe informacje: http://www. ...... strona-glowna. ......   Kontakt: Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości ul. ...... sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork tel. ...... 77 412 91 13, 793 815 869 e-mail: biuroprojektu. ...
 • informacja o możliwości dofinansowania szkolenia języka migowego przez PFRON
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 13 lutego 2017 r. ...... OGŁAsZA II UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0837 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1745 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... Na działce posadowiony jest betonowy słup energetyczny linii niskiego napięcia. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku ...... szar obejmujący działkę nr 1745 w miejscowości ...... oznaczony jest  symbolem 4-MNII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej ...... sp; Dopuszcza się: biura, ...... usługi sportu i rekreacji, usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące ...... słudze funkcji mieszkaniowej, sieci i ...... infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, ...... sca postojowe, parkingi, place do ruchu ...... zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, garaże, budynki ...... spodarcze. ...... Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i ...... spodarowania terenów: maksymalna ...... sokość zabudowy mieszkaniowej– 3 kondygnacje ...... z uwzględnieniem ustaleń pkt 3) i nie więcej niż 13m, ...... symalna wysokość budynków gospodarczych i ...... – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze i nie więcej niż 10 m, dachy płaskie ...... spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do ...... do 15º mogą być realizowane w obiektach o maksymalnej wysokości 2 kondygnacji nadziemnych; ...... szcza się rozbudowę istniejących obiektów o ...... nachylenia połaci dachowych większych niż 45º z zachowaniem istniejącego ...... działki budowlanej lub terenu inwestycji, powierzchnia zabudowy w stosunku do ...... działki budowlanej lub terenu inwestycji maksymalnie 55%. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14 815,00 zł (cena nieruchomości zawiera ...... Wadium wynosi 1 490,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 15 marca 2017 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia  9 marca 2017 roku (przy czym za datę ...... na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... W dniu 5 stycznia 2017 r. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Burmistrz Gminy ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; mgr Elżbieta Kielska     ......               ...
 • Informacja o wyniku II przetargu- lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  ... dniu  30 stycznia  2017  roku  o godz. ...... 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny ...... nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego do remontu w sułkowie 86 B. ...... Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny do remontu o pow. ...... w sułkowie 86B położony na działce oznaczonej w ...... 0,1200 ha ,  zapisanej w KW OP1G/00037281/8. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 28. ...... zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 15 lutego  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......   Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej Artur Czechowicz ...
 • Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  RM informuje, że w dniu 14 lutego 2017r. ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  RM w ...... sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ......   Tematyka posiedzenia: Ustalenie planu pracy Komisji na 2017r. ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do ...... 231/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 232/17; ...... zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – projekt ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – projekt ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt ...... uchwały druk nr 226/17; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... uchwały druk nr 227/17; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... projekt uchwały druk nr 228/17; odwołania składu Komisji Rewizyjnej – projekt uchwały ...... nr 234/17; powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej- projekt uchwały druk nr 235/17; ...... wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- projekt uchwały druk nr236/17; ...... sprawy bieżące. ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Przewodnicząca Komisji Grażyna ......     ...
 • Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  ... Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego ...... sp; w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... Tematyka posiedzenia: Organizacja wypoczynku ...... Ustalenie planu pracy Komisji na 2017r. ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: uchwalenia  Regulaminu ...... sowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań ...... zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale ...... szy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt uchwały druk ...... 230/17; w sprawie określenia wymagań, jakie powinien ...... spełniać przedsiębiorca ubiegający się o ...... na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, ...... schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk ...... spalarni zwłok zwierzęcych i ich części- ...... uchwały druk nr 233/17; sprawy bieżące. ......  Przewodniczący Komisji       mgr Mariusz Kostyk ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ......       ...
 • IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
  ... szanowni Państwo, Fundacja na rzecz Rozwoju ...... skiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem ...... scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. ...... Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. ...... UNEsCO. ...... Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z ...... szarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego ...... wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. ...... W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach: ...... prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do ...... dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne ...... spojrzenie na problematykę rozwoju wsi; ...... dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo ...... storyczne wsi (monografie wsi, archiwalne ...... zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) ...... prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. ...... W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, ...... oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii ...... napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników. ...... spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. ...... Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w ...... sokości 5 tysięcy złotych. ...... Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym ...... scholar. ...... Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 r. ...... i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej ...... oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego ...... Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. ...... Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Monika Banaś-samartzi, e-mail: m. ...... samartzi@fdpa. ...... sp; tel. ...... 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. ...... Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można ...... na stronie internetowej www. ......   Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNEsCO Patroni ...... Witrynawiejska. ......   ...
 • Informacja Mobilnego Punktu Informacyjnego o spotkaniu
 • Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na zarządzaniu składowiskiem odpadów

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  ok  katalog  a  wyloguj  bip  test  chroniona  str  firm
Przewodnik po urzędzie: