wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 16731 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3250

 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2019 r.
  ... Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego ...... że w dniu 26 sierpnia 2019 r. ...... 16:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie odbędzie się posiedzenie ...... sji z następującym porządkiem: Ocena ...... stanu przygotowania placówek oświatowych do ...... roku szkolnego 2019-2020; Omówienie taryf ...... za wodę i ścieki zgodnie z nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym ...... ścieków oraz niektórych innych ustaw; sprawy bieżące. ...... Przewodnicząca Komisji Irena Biegus     ......     ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal dla najemcy - ul. Rynek 4/7 w Baborowie
  ... sTRZ GMINY BABORÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ ...... WYKAZ NIERUCHOMOŚCI sTANOWIĄCEJ WŁAsNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO ...... sPRZEDAŻY Lokal mieszkalny dla najemcy w ...... 55,50 m2 na III kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się : kuchnia, dwa pokoje, przedpokój, ...... Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni ...... 4,50m2 oraz komórki gospodarczej o powierzchni 4,30 m2 . ...... Cena lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie ...... sności gruntu działki wynosi 71. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 485/13 o ...... 0,0643 ha zapisanej w KW OP1G/00025218/9. ...... Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... uchwaloną przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą nr IX-105/11 z dnia 12 ...... Obszar obejmujący działkę nr 483/13, oznaczony ...... symbolem 5-MWUI, stanowi teren zabudowy ...... szkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę ...... szkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową ...... zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... Powyższa działka znajduje się w granicy obszaru wpisanego do Wojewódzkiego Rejestru ...... obejmującego historyczny układ urbanistyczny –stare Miasto. ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ...... nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są ...... nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem ich zagospodarowania. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w ...... nieruchomości na podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ......                 ...... sp; ...
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
  ... o wyborach do sejmu RP i senatu RP na stronach Państwowej Komisji Wyborczej ...... serwis wybory. ...... Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. ...... w sprawie zarządzenia wyborów do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu ...... spolitej Polskiej OBWIEsZCZENIE ...... sTWOWEJ KOMIsJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia ...... o okręgach wyborczych w wyborach do sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu ...... spolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 ...... INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOsPRAWNYCH Informacja o upływie terminów ...... z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej ...... skiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...... Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU ...... GŁOsOWANIU W KRAJU I ZA GRANICĄ Informacja o ...... udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w ...... w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...... Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania ...... za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej ...... skiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...... ZARZĄDZENIE NR OW-70/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 14 sierpnia 2019 r. ...... w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie ...... obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych ...
 • Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - X nabór 2019 r.
  ... Baborów, dnia 12 sierpnia 2019 r. ......   Burmistrz Gminy Baborów, mając na uwadze art. ...... 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ...... sp; Prawo zamówień publicznych (Dz. ...... zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego zamówienia: ,, ...... szkodliwianie wyrobów zawierających azbest z ......   Przedmiot zamówienia: Przedmiotem ...... jest wykonanie prac związanych z demontażem, ...... transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z ......   Nazwa i adres zleceniodawcy: Gmina Baborów, ul. ...... Ratuszowa 2a 48-120 Baborów   Określenie przedmiotu zamówienia: ...... zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, ...... transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z ...... stanowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Gminy Baborów. ...... szacunkowa wielkość powierzchni dachów ...... azbest, tj. ...... płyt azbestowo – cementowych do demontażu, zbierania, ...... sportu oraz unieszkodliwiania na składowisko ...... niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 2 ...... m2 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt metrów kwadratowych) w tym około 1485,00 ...... wymaga transportu i utylizacji, a około 1395,00 m² wymaga ...... transportu i utylizacji. ...... Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz ...... pokryć dachowych wraz z odbiorem płyt azbestowo – cementowych, przy czym Zamawiający ...... strzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz ...... Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów ...... azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ...... Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela ...... jednak nie dłuższy niż do dnia 4 października 2018 r. ...... Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy ...... karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów ...... metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z ...... sunięciem wyrobów zawierających azbest zostały ...... prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został ...... oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego. ...... Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu, zebrania i ...... sportu wyrobów zawierających azbest z ...... Termin demontażu, zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest powinien ...... właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 4 października 2018 r. ...... O ustalonych terminach i o przeprowadzonych ...... powinien na bieżąco informować Urząd Miejski w Baborowie. ...... Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia harmonogramu prac na poszczególnych ...... i dostarczenia go Zamawiającemu w terminie do 15 ...... od dnia podpisania umowy. ...... Przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia, konieczne jest ...... Zadanie będzie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony ...... ska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego ...... szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ......   sposób obliczenia ceny: Cena dla celów ...... oferty zostanie obliczona wg złożonego Formularza ...... stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. ......   Termin i miejsce wykonania zlecenia: Od podpisania umowy ...... Gmina Baborów wraz z dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych do dnia ...... Osoba do kontaktu: Katarzyna Cytera – tel. ......   Kryteria oceny ofert: 1. ...... Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie  pełnego ...... su przedmiotu zamówienia. ...... wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi ...... Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. ...... Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania ...... publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być ...... w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i ...... sług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku. ...... w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu ...... oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. ...... Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. ...... Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. ......   Termin i miejsce składania ofert: Do dnia 16 sierpnia 2019 r. ...... do godziny 14:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod adresem: 48-120 ...... Ratuszowa 2a, lub faxem na nr 77 403 69 28 lub na ......   Warunki udziału Wykonawcy: Oferta ...... 1) wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ...... ofertowego; 2) parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego ...... 3) wypełniony Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; 4) załączoną ...... dokumentów – stosowne zezwolenia Wykonawcy na wytwarzanie, ...... sport i unieszkodliwianie odpadów ...... azbest, tj. ...... - decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydane przez właściwy organ ...... tym zawierającymi azbest); - zezwolenie na zbieranie odpadów, o ...... 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych lub ...... o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. ...... 49 ust. ...... 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ...... azbest; 6) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w ...... jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez ...... oraz osoby uprawnione do reprezentacji; 2. ...... wielkość powierzchni dachu zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona ...... stała na podstawie szacunkowych danych ...... przez właścicieli nieruchomości składających deklaracje oraz firmę wykonującą ...... wyrobów zawierających azbest. ...... Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, ...... do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych ...... weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów ...... azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w załączniku Nr 4. ...... Uwagi końcowe: Gmina Baborów przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania ...... stu z terenu Gminy Baborów po uzyskaniu ...... sowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...... ska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na ...... sięwzięcia zgodne z gminnymi programami ...... suwania azbestu i wyrobów zawierających azbest ...... terenie województwa opolskiego. ...... Aktualnie po złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Opolu Gmina Baborów została ...... do realizacji zadania, Zamawiający zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli ...... które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane ...... w/w fundusz. ......   BURMIsTRZ GMINY BABORÓW Tomasz Krupa   ...
 • Informacja OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu-nowelizacja ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
  ...   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  ... PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIAsTA  BABORÓW Na podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (tj. ...... i 801) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy części gruntu z działki nr ...... sp; położonej w Baborowie przy ul. ...... Raciborskiej,   zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 ...... IIIa i tereny budowlane: -36 m2  z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy- ...... sz dzierżawny wynosi 18,00 brutto miesięcznie; ...... -144 m2  z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy- ...... sz dzierżawny  wynosi 22,00 zł. ...... Czynsz dzierżawny płatny jest do 30 września danego roku. ...... Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony ...... symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Po części działka nr 1242/6 objęta jest „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego : Teren ...... na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , ...... jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „studium” stanowi tereny rolnicze- ...... sp; stanu istniejącego. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI: Obejmuje grunty ...... zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na czas nieoznaczony  ...... dotychczasowego dzierżawcy. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie ...... okres 21 tj. ...... do dnia  29 sierpnia  2019r. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji ...... sp;        ...... sp;           ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;    Burmistrz Gminy Baborów ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sz Krupa       ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... sp;   ...
 • Ostrzeżnie meteorologiczne -silny deszcz z burzami
 • Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Baborów oraz Turniej Piłki Siatkowej-Plażowej 15.08.2019 r.
 • INFORMACJE KRUS
  ...   ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 16 sierpnia 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ......     ...
 • Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na II półrocze 2019 r.
  ... sZENIE BURMIsTRZA GMINY BABORÓW W sPRAWIE ...... OFERT NA WsPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W  ...... sIE TWORZENIA WARUNKÓW sPRZYJAJĄCYCH ...... sZECHNIANIU I ROZWIJANIU sPORTU NA ...... GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2019 r. ......   I. ...... sp; Rodzaj zadania: tworzenie warunków ...... sprzyjających rozwojowi sportu poprzez ...... następującego celu publicznego: 1) zwiększenie mieszkańcom gminy Baborów ...... stępności do różnorodnych form aktywności ...... sportowej; 2) osiąganie wysokich ...... sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w różnych ...... scyplinach sportu; 3) poprawa kondycji ...... mieszkańców gminy; 4) promocja sportu i aktywnego trybu życia. ...... sp; Wysokość środków publicznych ...... na realizację tych zadań w 2019 r. ...... 95 000,00 zł, w tym w II półroczu 2019 r. ...... – 47 500,00 zł, z czego: 1) 3 000,00 zł dla ...... sportowych biorących udział w rozgrywkach piłki  siatkowej; ...... sp;44 500,00 zł dla klubów sportowych ...... udział w rozgrywkach piłki nożnej. ...... sp; Zasady przyznawania dotacji: 1. ...... sp;Dotację celową mogą otrzymać kluby sportowe: ...... 1) działające na terenie Gminy Baborów; ...... sp;szkolące zawodników w grach ...... i zespołowych; 3) biorące udział w rozgrywkach w  ...... współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie sportu; 4) niedziałające ...... sp;celu osiągnięcia zysku i zrzeszające ...... uprawiających określoną dyscyplinę sportową. ...... sp;Przedmiotem dotacji może być ...... sięwzięcie klubu sportowego o charakterze ...... sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków ...... sp;tytułu: 1) udziału w  ...... sportowych prowadzonych przez uprawniony ...... sportowy; 2) zakupu sprzętu sportowego, wody mineralnej oraz artykułów ...... 3) udziału lub organizowania zawodów i  ...... sportowych; 4) korzystania i bieżącego utrzymania obiektów sportowych ...... celów szkolenia sportowego; 5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej, obsługi ...... sięgowej i kosztów badań lekarskich. ...... sp;Z dotacji nie mogą być finansowanie ...... dofinansowane wydatki z tytułu: 1) transferu zawodnika z lub do innego ...... sportowego; 2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat ...... sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub ...... tego klubu; 3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, ...... lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 4) kosztów, ...... klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o  ...... dotacji; 5) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego ...... sportu. ...... sp;   Terminy i warunki ...... sp;Zadanie będzie realizowane w okresie ...... zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. ...... oraz na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy gminą a  ...... zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do ...... Nr IX-99/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 października ...... sp;r. ...... w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania ...... sparcia finansowego na realizację zadań ...... sprzyjających upowszechnianiu i  ...... sportu na terenie gminy Baborów. ...... sp;szczegółowy sposób kontroli i oceny ...... sp;sprawozdanie z wykonania zadania ...... w umowie kluby przedkładają Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia ...... Wzór sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX-99/15 Rady ...... skiej w Baborowie z dnia 29  ...... 2015 r. ...... w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania ...... sparcia finansowego na realizację zadań ...... sprzyjających upowszechnianiu i  ...... sportu na terenie gminy Baborów. ...... sprawozdania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej. ...... sp; Miejsce i termin składania ofert: ...... sp;Oferty należy składać w sekretariacie ...... Miejskiego w Baborowie,  ul. ...... Ratuszowa 2a, pokój nr 13 (I piętro) na formularzu, którego wzór stanowi ...... Nr 1 do Uchwały Nr IX-99/15 Rady Miejskiej ...... sp;Baborowie z dnia 29 października ...... sp;r. ...... w sprawie ustalenia warunków oraz trybu udzielania ...... sparcia finansowego na realizację zadań ...... sprzyjających upowszechnianiu i  ...... sportu na terenie gminy Baborów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16  ...... sierpnia 2019 r. ...... sp; Termin, tryb i kryteria ...... stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 1. ...... sp;Oferty złożone w trybie ogłoszonego ...... ofert opiniuje Komisja powołana w tym celu przez Burmistrza Gminy Baborów. ...... sp;Przy opiniowaniu ofert w zakresie ...... zadania Komisja uwzględnia w szczególności: 1) możliwości ...... sonalne, techniczne i organizacyjne ...... zadani przez kluby; 2) zrzeszanie w klubie sportowym osiadającym ...... lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym ...... uprawiających określoną dyscyplinę sportową; 3) poziom sportowy, ...... miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych; 4)  ...... finansową; 5) wiarygodność klubu – na podstawie ...... referencji i zaświadczeń, pochodzących od osób i  ...... z którymi klub współpracował przy realizacji zadań publicznych ...... sp;zakresie sportu; 6) dotychczasowe ...... we współpracy z gminą; 7) przedstawione przez klub możliwości promocji gminy ...... poprzez sport, w wyniku realizacji proponowanego zadania. ...... sp;Z przeprowadzonych czynności Komisja ...... sporządza protokół, który przedkłada ...... strzowi. ...... protokół zawiera w szczególności propozycje co do wyboru ofert ...... sp;wysokości dotacji. ...... Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków ...... w budżecie gminy na wspieranie sportu dokonuje Burmistrz w drodze ...... sp;Wyniki naboru ofert zamieszczane są w  ...... Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie. ...... sp;Z klubem, któremu przyznano dotację, ...... się na czas realizacji zadania umowę w formie pisemnej. ...... Burmistrz Gminy Baborów Tomasz Krupa ZARZĄDZENIE NR OW-67/19 Burmistrza ...... Baborów z dnia 2 sierpnia 2019 r. ...... w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację zadania ...... z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w II ...... 2019 r. ...... oraz w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert   ...... NR OW-71/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 16 sierpnia 2019 r. ...... w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na ...... zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi ...... sportu w II półroczu 2019 r   ...
 • Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu-Program Stypendiów Pomostowych
  ...   ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem
 • Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - VIII Sesja RM - 7 sierpnia 2019 r.
  ... dniu 7 sierpnia 2019 r. ...... 16:00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ......   odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Baborowie. ......       Porządek obrad obejmuje: 1. ...... i stwierdzenie prawomocności obrad; 2. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji; 3. ...... uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do ...... zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 100/99; ...... Zespołu Opiniującego kandydatów na ławnika do ...... sądu Rejonowego w Głubczycach – projekt druk ...... 91/19; określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku ...... projekt druk nr 92/19; trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków ...... społu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych ...... – projekt druk nr 95/19; określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia ...... sług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...... właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w za mian za ...... szczoną przez właściciela nieruchomości opłatę ...... gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt ...... uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów” - ...... druk 94/19; wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami ...... oraz ustalenia stawki tej opłaty – projekt druk nr 77A/19; ...... ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności ...... w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ...... nr 96/19; regulaminu określającego wysokość stawek i i szczegółowe warunki ...... nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i ...... godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego ...... szu nagród – projekt druk 97A/19; ...... projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na ...... druk nr 98/19; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... druk nr 101/19; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony – projekt druk nr 103/19; ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 5. ...... sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w ...... sie międzysesyjnym; 6. ...... Zapytania, wolne wnioski. ......   Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kraszewski Baborów, dnia 30 ......                 ...... sp;         ...... sp; ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  a  test  wyloguj  bip  str  katalog  ok  s  firm
Przewodnik po urzędzie: