wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 12130 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2597

 • Zakończenie konkursów Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” na etapie wojewódzkim
 • Informacja o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu
 • Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2017 r.
 • Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka dla rodzin członków OSP Baborów oraz mieszkańców miasta do Wrocławia "Lato w OSP"
 • KOMUNIKAT o zmianie nazw ulic w mieście Baborów
  ... strz Gminy Baborów zawiadamia właścicieli ...... i mieszkańców, że od 15 lipca 2017 r. ...... uległy zmianie dotychczasowe nazwy następujących ulic: Świerczewskiego w ...... na ulicę o nazwie Kozielska na podstawie Uchwały Nr XXIV-270/17 Rady Miejskiej w ...... w Baborowie na ulicę o nazwie Klonowa na podstawie Uchwały Nr XXIV-269/17 Rady Miejskiej w ...... Kuroczkina w Baborowie na ulicę o nazwie Kresowa na podstawie Uchwały Nr XXIV-268/17 Rady ...... skiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2017 r. ...... 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. ...... o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, ...... zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów ...... nazwę dotychczasową, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach ...... ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ...... urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. ...... tabliczki z numerem budynku zawierającą starą nazwę ulicy. ...... W związku ze zmianą, mieszkańcy w/w ulicy powinni powiadomić ...... stępujące podmioty: Urząd skarbowy - osoby ...... nieprowadzące działalności gospodarczej mogą wypełnić zgłoszenie ...... ZAP-3 lub zgłosić zmianę adresu przy najbliższym kontakcie z Urzędem skarbowym (poprzez ...... sanie nowego adresu w deklaracji bądź ...... CEIDG - osoby fizyczne prowadzące działalność ...... spodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej ...... i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez złożenie w dowolnym ...... gminy wniosku CEIDG – 1 o zmianę wpisu, tj. ...... miejsca zamieszkania, zameldowania, adresu do korespondencji, miejsca wykonywania ...... oraz innych danych, które zawierają dotychczasowy adres. ...... Wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne; Zakład Ubezpieczeń ...... społecznych – osoby pobierające świadczenia ...... zgłosić zmianę danych adresowych na właściwych formularzach lub w ...... formie pisemnej do ZUs. ...... Właściwą do rozpatrzenia wniosku jest jednostka, która przyznała i wypłaca świadczenie; ...... Dostawca energii elektrycznej –zmianę danych ...... sowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy ...... elektrycznej wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy; Dostawca gazu ...... – zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy gazu ziemnego ...... sku lub w dowolnej formie pisemnej na adres ...... stawcy; Opłata za gospodarowanie odpadami – ...... Miejski w Baborowie zmianę adresu naniesie z urzędu, nie ma konieczności składania ...... Operatorzy telekomunikacyjni – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej ...... sultacji z biurem obsługi klienta danego ...... Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w ...... pisemnej. ......   Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska ...
 • Informacja
  ... Pomocy społecznej w Baborowie informuje, że wnioski ...... Świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od ...... sierpnia 2017r. ......   Poniedziałek od 9. ......   ...
 • Oferta realizacji zadania publicznego - Eko-Logika
 • Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A
  ... dniu  29 czerwca 2017  roku  o godz. ...... 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego  stanowiącego własność Gminy ...... Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny o pow. ...... Raciborskiej 52A położony na działce oznaczonej w ...... pod  numerem 1242/4 o pow. ...... ha w KW OP1G/00028922/8, która w ewidencji  gruntów stanowi tereny mieszkaniowe(B). ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 22. ...... zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 14 lipca  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......     Przewodnicząca Komisji Przetargowej Ewa samotyj   ...... sp;     ...
 • Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci nr 72/1 w Rakowie
  ... dniu  29 czerwca 2017  roku  o godz. ...... 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... w Rakowie 11, oznaczona w ewidencji  jako działka 72/1 o powierzchni 0,1000 ha, ...... sp;która według ewidencji gruntów stanowi ...... orne zabudowane(Br), zapisana w KW  OP1G/00021229/1. ...... Do przetargu dopuszczono dwie osoby, które w wymaganym terminie wpłaciły ...... stalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 14. ...... zł Kwota wadium: 1430,00 zł Najwyższa cena  osiągnięta w przetargu wyniosła: ...... sp; zł. ...... ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Joanna Nowak. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 14 lipca 2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......    Przewodnicząca Komisji Przetargowej Ewa samotyj   ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie przy ul. Opawskiej
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 6 lipca 2017 r. ...... OGŁAsZA I UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0710 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. ...... Opawska. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1278 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku ...... szar obejmujący działkę nr 1278 w miejscowości ...... oznaczony jest  symbolem 10-MWUI i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ...... zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową ...... zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ...... b) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... architektury, d) garaże, e) budynki gospodarcze, f) rozbudowę istniejących ...... związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalną ...... przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu. ...... Działka znajduje się również w granicach obszaru wpisanego do ...... rejestru zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16 490,00 zł (cena nieruchomości zawiera ...... Wadium wynosi 1 650,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 7 sierpnia 2017 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia 1 sierpnia 2017 roku (przy czym za datę wpłaty ...... konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... strz Gminy Baborów      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     mgr Elżbieta ...... ska         ...... sp;         ...
 • Bezpłatne kursy zawodowe
 • Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Sułkowa (obręb Sułków) do Wierzbna (obręb Boguchwałów)
 • Konkurs fotograficzny organizowany przez miasto Hradec nad Morawicą w Republice Czeskiej
 • Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VIII nabór- 2017
  ... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......   Burmistrz Gminy Baborów, mając na uwadze art. ...... 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ......  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. ...... 2164) zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego ...... ,,Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z ......   Przedmiot zamówienia: Przedmiotem ...... jest wykonanie prac związanych z demontażem, ...... transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z ......   Nazwa i adres zleceniodawcy: Gmina Baborów, ul. ...... Dąbrowszczaków 2a 48-120 Baborów   Określenie przedmiotu zamówienia: 1. ...... Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, ...... transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z ...... stanowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Gminy Baborów. ...... szacunkowa wielkość powierzchni dachów ...... azbest, tj. ...... płyt azbestowo – cementowych do demontażu, zbierania, ...... sportu oraz unieszkodliwiania na składowisko ...... niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około ...... m2 (dwa tysiące dziewięćset dziewiętnaście metrów kwadratowych) w tym ...... 1380,00 m² wymaga transportu i utylizacji, a około 1539,00 m² wymaga ...... transportu i utylizacji. ...... Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz ...... (wraz z danymi osób), na których będzie dokonany demontaż pokryć ...... wraz z odbiorem płyt azbestowo – cementowych, przy czym Zamawiający ...... strzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz ...... Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów ...... azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ...... Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela ...... jednak nie dłuższy niż do dnia 21 września 2017 r. ...... Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy ...... karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów ...... metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z ...... sunięciem wyrobów zawierających azbest zostały ...... prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów ...... sanitarnych i technicznych, a teren został ...... oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego. ...... Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu, zebrania i ...... sportu wyrobów zawierających azbest z ...... Termin demontażu, zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest powinien ...... właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 21 września 2017 r. ...... O ustalonych terminach i o przeprowadzonych ...... powinien na bieżąco informować Urząd Miejski w Baborowie. ...... Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia harmonogramu prac na poszczególnych ...... i dostarczenia go Zamawiającemu w terminie do 30 ...... od dnia podpisania umowy. ...... Przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia, konieczne jest ...... Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. ......   sposób obliczenia ceny:  Cena dla celów porównania oferty zostanie ...... wg złożonego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ......   Termin i miejsce wykonania zlecenia: Od podpisania umowy ...... Gmina Baborów wraz z dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych do dnia ...... Osoba do kontaktu: Adrian Medyński – tel. ......   Kryteria oceny ofert: Jedynym ...... oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie  pełnego ...... su przedmiotu zamówienia. ...... wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi ...... Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. ...... Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania ...... publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być ...... w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i ...... sług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku. ...... w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu ...... oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. ...... Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. ...... Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. ......   Termin i miejsce składania ofert: Do dnia 05 lipiec 2017 r. ...... do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod adresem: 48-120 ...... Dąbrowszczaków 2a, lub fax-em na nr (077) 403 69 28 ......   Warunki udziału Wykonawcy: Oferta ...... wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ...... ofertowego; parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego ...... wypełniony Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; załączoną kopię ...... – stosowne zezwolenia Wykonawcy na wytwarzanie, ...... sport i unieszkodliwianie odpadów ...... azbest, tj. ...... - decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydane przez właściwy organ ...... tym zawierającymi azbest); - zezwolenie na zbieranie odpadów, o ...... 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na ...... stawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ...... 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. ...... 233 ust. ...... 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... 1987) lub przez wykonawcę, który został wpisany do rejestru, o którym mowa w art. ...... 49 ust. ...... 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... 1987) - zaświadczenie o wpisie. ...... z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ...... azbest; kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w ...... jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez ...... oraz osoby uprawnione do reprezentacji; ...... wielkość powierzchni dachu zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona ...... stała na podstawie szacunkowych danych ...... przez właścicieli nieruchomości składających deklaracje oraz firmę wykonującą ...... wyrobów zawierających azbest. ...... Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, ...... do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych ...... weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów ...... azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w załączniku Nr 4. ...... Uwagi końcowe: Gmina Baborów przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania ...... stu z terenu Gminy Baborów po uzyskaniu ...... sowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...... ska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na ...... sięwzięcia zgodne z gminnymi programami ...... suwania azbestu i wyrobów zawierających azbest ...... terenie województwa opolskiego. ...... Aktualnie po złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Opolu Gmina Baborów została ...... do realizacji zadania, Zamawiający zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli ...... które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane ...... w/w fundusz. ......   BURMIsTRZ GMINY BABORÓW Elżbieta Kielska ...... sp;   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  ...   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  firm  ok  a  str  s  wyloguj  katalog  bip  test
Przewodnik po urzędzie: