wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 15432 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2937

 • test test123
 • Gala XVIII Festiwalu Kultury Powiatowej 19.10.2018 r.
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie
  ... Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM ...... Baborowie   Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... z następującym porządkiem: Tematyka posiedzenia: Bezpieczeństwo ...... szkańców Gminy: - sprawozdanie Komendy ...... Policji w Głubczycach; - sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej ...... straży Pożarnej w Głubczycach. ...... Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zapobieganie ...... stępczości. ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: ustalenia szczegółowych ...... przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ...... z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami ...... sychicznymi, oraz szczegółowych zasad ...... – projekt druk nr 401/18; zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc ...... sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – ...... nr 382/18 rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Baborów – projekt druk nr 402/18. ...... sprawy bieżące. ......   Przewodniczący Komisji mgr Mariusz Kostyk ...
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  ... Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w ......   Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w sali ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem: Tematyka posiedzenia: ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: wydzierżawienia ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony – (części dz. ...... druk nr 387/18; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... sprawy bieżące. ......   Przewodnicząca Komisji Grażyna Mordel ...
 • O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  ... B W I E s Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY ...... sKIEJ W BABOROWIE w dniu 25 października ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się XXXVI sesja ...... Miejskiej w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje:   1. ...... i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: zasad usytuowania na terenie Gminy Baborów miejsc ...... sprzedaży i podawania napojów alkoholowych- ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony(część działki nr 1242/6 w ...... druk nr 387/18; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... Baborowie)- projekt druk nr 400/18 ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ...... za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem ...... specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób ...... zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub ...... nr 401/18; rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Baborów – projekt druk nr 402/18; ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 5. ...... sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w ...... sie międzysesyjnym; 6. ...... Zapytania, wolne wnioski. ......     Przewodniczący Rady Miejskiej ...... sztof Tokarz     ...
 • Turniej halowy piłki nożnej o puchar Starosty Głubczyckiego
  ... starosty-glubczyckiego. ...
 • Tydzień mediacji - Prokuratura Rejonowa w Głubczycach
  ...   ...
 • Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 10.1.2 w ramach RPO WO 2014-2020
 • BEZPŁATNE: Prawo jazdy kategorii C; elektryk; hydraulik; montażysta rusztowań - w WZDZ Opole
  ...   ...
 • Ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków
  ...   ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... OGŁAsZA II UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY  na ...... sprzedaż działki nr 1276/2 o pow. ...... 0,0294 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. ...... Raciborska. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1276/2 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku ...... szar obejmujący działkę nr 1276/2 w ...... scowości Baborów oznaczony jest symbolem ...... i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową ...... oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ...... b) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... architektury, d) garaże, e) budynki gospodarcze, f) rozbudowę istniejących ...... związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalną ...... przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu. ...... Działka znajduje się również w granicach obszaru wpisanego do ...... rejestru zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare miasto. ......   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13. ...... Wadium wynosi 1. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 20 listopada 2018 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku ...... Miejskiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia 14 listopada 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na ...... uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ...
 • UWAGA! Internetowi oszuści wysyłają maile z podpisem „ZUS”
  ... prasowa Opole, 10 października 2018 r. ...... Internetowi oszuści wysyłają maile z podpisem „ZUs” Uwaga na wzmożoną aktywność ...... szustów, którzy chcą uzyskać dostęp do danych ...... na komputerach klientów ZUs. ...... Zakład Ubezpieczeń społecznych przypomina, że nie wysyła maili do ...... swoich klientów. ...... Niestety oszuści podszywający się pod Zakład Ubezpieczeń społecznych ...... nasilili swoje działania. ...... dnia do Zakładu zadzwoniło kilkanaście osób z informacją o podejrzanych mailach, w ...... jako nadawca figuruje właśnie ZUs. ...... W temacie wiadomości wpisana jest fraza „Zaległe składki”, zaś w samym mailu ...... Na szczęście klienci zwrócili uwagę na ...... adres mailowy ZUs, który był w stopce maila. ...... stopka, poza prawidłowym adresem centrali ZUs, zawierała bowiem adres skrzynki mailowej ...... tymczasem tak strona www. ...... s. ...... jak i adresy mailowe pracowników ZUs nie funkcjonują w oparciu o domenę rządową. ...... Zakład Ubezpieczeń społecznych przypomina, że nie wysyła do ...... swoich klientów korespondencji mailowej. ...... Kontakt elektroniczny ze strony Zakładu możliwy jest jedynie w ...... sytuacji, gdy klient posiada profil na ...... Usług Elektronicznych ZUs i wyraził zgodę na taką formę kontaktu. ...... ZUs ostrzega by w żadnym przypadku nie odpowiadać ...... teoretycznie pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń społecznych, ani nie otwierać zawartych w tej ...... spondencji załączników. ...... Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na ...... zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są ...... W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma ...... co do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką Zakładu ...... Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00. ......   sebastian szczurek Regionalny Rzecznik Prasowy ZUs ...... Opolskiego   ...
 • XVIII Festiwal Kultury Powiatowej - Konkurs recytatorski - Szkoła ponadpodstawowa i dorosli Baborów 10.10.2018 r.
 • Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... OGŁAsZA IV UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0270 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/2 stanowi pastwiska trwałe (PsIII). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/2 ...... jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... symbolem 5CZ-WsI i stanowi tereny wód ...... śródlądowych płynących- adaptacja stanu istniejącego. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 910,00 zł. ...... Wadium wynosi 100,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 14 listopada 2018 roku o godz. ...... 9:30 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku ...... Miejskiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na ...... uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest ......  W dniu 16 kwietnia 2018 r. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ...... odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ...... odbył się III przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ......   Burmistrz Gminy Baborów mgr Elżbieta Kielska ...
 • Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 39 ust. ...... 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr VIII-90/15 z dnia 14 ......  w dniu 12 października 2018 r. ...... OGŁAsZA I ROKOWANIA NIEOGRANICZONE na sprzedaż działki nr 353/3 o pow. ...... 1,0600 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/3 stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz ...... Działka użytkowana była jako składowisko odpadów, obecnie nieużytkowana. ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/3 ...... jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... symbolem 5CZ-WsI i stanowi tereny wód ...... śródlądowych płynących- adaptacja stanu istniejącego. ......   Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest ......   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5. ...... Wysokość zaliczki wynosi 580,00 zł. ...... Rokowania dotyczące sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędą ...... się w dniu 14 listopada 2018 r. ...... – otwarcie ofert o godzinie 9:45; - ustna część o godzinie 10:00 w sali ...... na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie (pokój nr 18). ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ...... odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ......   W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą zaliczkę ...... kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku (przy czym za datę wpłaty na ...... uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów) oraz ...... pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. ...... Zaznacza się, aby na dowodzie wpłaty zaliczki umieścić ...... dotyczące położenia nieruchomości (adres, numer działki). ...... Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem: ...... nr 353/3-nie otwierać” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. ...... Ratuszowa 2a (pokój nr 13) w terminie do dnia 8 ...... stopada 2018 roku do godz. ...... Zgłoszenie powinno zawierać: - imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, ...... jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; - datę ...... sporządzenia zgłoszenia; - oświadczenie, że ...... szający zapoznał się z warunkami rokowań i ...... te warunki bez zastrzeżeń; - proponowaną cenę i sposób jej ...... Warunkiem nabycia nieruchomości przez osobę, która nie posiada gospodarstwa rolnego ...... uzyskanie zgody z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 11 ...... o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. ...... Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na ...... Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowań nie wygra lub w ...... odwołania rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu albo ...... Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy notarialnej. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu ...... rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Burmistrz Gminy Baborów mgr Elżbieta Kielska ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  wyloguj  a  firm  katalog  ok  str  test  s  bip
Przewodnik po urzędzie: