wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 16638 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3223

 • OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznej
  ... sTRZ GMINY BABORÓW 48 – 120 Baborów ul. ...... Ratuszowa 2a O G Ł A s Z A otwarty konkurs ofert na realizację w ...... 2019 zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego ...... podnoszenia jakości przestrzeni publicznej, który jest skierowany ...... 3 ust. ...... 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. ...... 3 ust. ...... 3  tej ustawy, prowadzących działalność pożytku ...... w zakresie pomocy społecznej w następującym zakresie: opracowanie koncepcji ...... projektu zagospodarowania miejsc publicznych między innymi poprzez ...... nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę obiektów małej ...... bezpośrednio związanych z tematyką konkursową dla następujących zadań:   ...... nr 1: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta Baborów ...... nr 1326), Wysokość środków przeznaczonych na realizację ...... w roku 2019 r. ...... zł Zadanie nr 2: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa ...... (działka nr 401), Wysokość środków przeznaczonych na realizację ...... w roku 2019 r. ...... zł Zadanie nr 3: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Babice ...... nr 377/3) Wysokość środków przeznaczonych na realizację ...... w roku 2019 r. ...... zł Zadanie nr 4: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa sułków ...... nr 193/5), Wysokość środków przeznaczonych na realizację ...... w roku 2019 r. ...... zł   Warunki konkursu: Oferty wraz z załącznikami na ...... zadania należy składać w zamkniętej kopercie w formie ...... semnej pod rygorem pozostawienia bez ...... w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2019 r. ...... 12:00 (z adnotacją „KONKURs NA ZAGOsPODAROWANIE PRZEsTRZENI PUBLICZNEJ 2019 – ...... nr … miejscowość: …………………. ...... w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. ...... Ratuszowa 2a – I piętro, lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w  ...... Ratuszowa 2a. ...... Oferty składa się oddzielnie dla każdego zadania. ...... Wzór oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określa załącznik do ...... Przewodniczącego Komitetu ds. ...... w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów ...... realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. ...... Warunki przyznania dotacji: Podmiot składający ofertę: wykonuje zadanie ...... samodzielnie lub częściowo poprzez osoby ...... posiadające wymagane uprawnienia i doświadczenie ...... oparciu o stosowne umowy, ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za ...... tych osób ; opracuje koncepcję bezpośrednio ...... z tematyką konkursową na podstawie której możliwym będzie sporządzenie ...... projektowej i dokonanie zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z ustawą ...... budowlane; wskaże możliwości finansowania danego projektu z środków innych niż z ...... Gminy Baborów przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności koncepcji i ...... programów zewnętrznych, z których można uzyskać finansowanie lub dofinansowanie; ...... się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji ...... sięgowej środków otrzymanych na realizację ...... · Termin: 31 sierpnia 2019 roku. ...... Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadań ...... mogą być przeznaczone na finansowanie: 1) realizacji projektów ...... sowanych z budżetu Gminy Baborów z innego ...... 2) zakupu nieruchomości; 3) kosztów działalności gospodarczej podmiotów ...... zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości o wartości ...... przekraczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, powyżej której należy ...... odpisów amortyzacyjnych; 5) działalności ...... lub religijnej; Ze szczegółowymi warunkami konkursu można ...... się w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. ...... sp;Ratuszowa 2a, 48 – 120 Baborów – ...... sekretariat I piętro, tel. ...... z informacją o wymaganych załącznikach jest dostępny w Urzędzie Miejskim w w Baborowie ...... w wersji elektronicznej na stronie internetowej www. ...... Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w ...... sie zadania jest sekretarz Gminy Baborów – ...... sław Kozyra. ...... 1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie ...... stał podpisany przez wszystkie osoby ...... statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych; ...... 2) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę ...... statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych; ...... z oryginałem złożonych dokumentów do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do ...... zobowiązań majątkowych; Po zamieszczeniu w terminie do 9 sierpnia 2019 r. ...... na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Baborowie oraz na stronie ...... listy ofert zawierającej braki formalne ...... może w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy uzupełnić braki formalne. ...... W przypadku nieusunięcia braków formalnych w oznaczonym ...... oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. ...... Oferty, które spełniają warunki formalne oraz zostały ...... ocenione pod względem merytorycznym, przedstawione są przez Komisję Konkursową do wyboru ...... strzowi Gminy Baborów. ...... Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w szczególności: 1) możliwości realizacji ...... przez wnioskodawcę; 2) ocenę przewidywanych efektów ...... deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie; 4) ...... sowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań ...... zakresu; 5) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji ...... w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 6) zadeklarowany ...... środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania ...... wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i ...... społeczna członków; 7) wysokość dotacji, która jest przeznaczona na ...... Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania ...... zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia ...... składania ofert oraz zmiany podjęcia decyzji ...... do rozstrzygnięcia konkursu. ...... Zadanie zlecone będzie na zasadzie dofinansowania w formie wsparcie zadania publicznego. ...... Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy na konkurs ...... Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 14 sierpnia 2019  roku. ...... realizatora zadania wybrany podmiot zostanie powiadomiony pisemnie. ...... szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia ...... zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego ...... podnoszenia jakości przestrzeni publicznej w roku poprzednim. ...... zadanie nie było realizowane w 2018 r. ...... Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w budynku ...... Miejskiego w Baborowie ul. ...... Ratuszowa 2a, w Biuletynie Informacji Publicznej ...... na stronie internetowej Gminy Baborów. ......   Baborów, dnia 17 lipca 2019 r. ...... BURMIsTRZ Tomasz Krupa ...
 • Regulamin Gminnego Konkursu na Wieniec Dożynkowy, Dzielów 8 września 2019 r.
 • Program Operacyjny- Pomoc Żywnościowa-efekty
 • Wakacje z GOKiem 2019
 • KRUS - Apel do rolników o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw.
  ...   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1167 w Baborowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość gruntowa ...... 0,0540 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1167 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1167 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 1167 ...... jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... sprzedaż w drodze przetargu. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia ...... sku przez osobę, której przysługuje ...... szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Burmistrz Gminy Baborów ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Tomasz Krupa ...... sp;         ...... sp;     ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1157/3 w Baborowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość gruntowa ...... 0,1160 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1157/3 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1157/3 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr ...... oznaczony jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... sprzedaż w drodze przetargu. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia ...... sku przez osobę, której przysługuje ...... szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......                ...... sp;        ...... sp;      Burmistrz ...... Baborów               ...... sp;        ...... sp;     Tomasz Krupa ...... sp;         ...... sp;     ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1164 w Baborowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość gruntowa ...... 0,0150 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1164 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1164 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 1164 ...... jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... sprzedaż w drodze przetargu. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia ...... sku przez osobę, której przysługuje ...... szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... strz Gminy Baborów      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       Tomasz ......                 ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1165 w Baborowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość gruntowa ...... 0,0280 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1165 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1165 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 1165 ...... jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległej, na ...... właściciela  sąsiedniej nieruchomości. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia ...... sku przez osobę, której przysługuje ...... szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Burmistrz Gminy ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Tomasz Krupa   ...... sp;         ...... sp; ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1168 w Baborowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość gruntowa ...... 0,0240 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1168 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1168 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 1168 ...... jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... sprzedaż w drodze przetargu. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia ...... sku przez osobę, której przysługuje ...... szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Burmistrz Gminy Baborów    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Tomasz Krupa   ...... sp;         ...... sp;   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1173/1 w Baborowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość gruntowa ...... 0,0130 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1173/1 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1173/1 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr ...... oznaczony jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... sprzedaż w drodze przetargu. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia ...... sku przez osobę, której przysługuje ...... szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......                ...... sp;        ...... sp;     Burmistrz Gminy ......                ...... sp;        ...... sp;  Tomasz Krupa     ...... sp;         ...... sp; ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1182/2 w Baborowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość gruntowa ...... 0,0370 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1182/2 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1182/2 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr ...... oznaczony jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... sprzedaż w drodze przetargu. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia ...... sku przez osobę, której przysługuje ...... szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......                ...... sp;        ...... sp;    Burmistrz Gminy Baborów ......                ...... sp;        ...... sp;   Tomasz Krupa   ...... sp;         ...... sp;   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1181/2 w Baborowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość gruntowa ...... 0,1470 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1181/2 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1181/2 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr ...... oznaczony jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... sprzedaż w drodze przetargu. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia ...... sku przez osobę, której przysługuje ...... szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... strz Gminy Baborów      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      Tomasz Krupa ......                 ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1174 w Baborowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość gruntowa ...... 0,0130 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1174 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1174 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 1174 ...... jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... sprzedaż w drodze przetargu. ...... zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia ...... sku przez osobę, której przysługuje ...... szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... strz Gminy Baborów      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       Tomasz ......                 ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1175 w Baborowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość gruntowa ...... 0,0130 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1175 stanowi łąki trwałe (ŁIV). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1175 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 1175 ...... jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze. ...... sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległej, na ...... właściciela  sąsiedniej nieruchomości. ...... Cena nieruchomości 980,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia ...... sku przez osobę, której przysługuje ...... szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  30 lipca 2019 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......                ...... sp;        ...... sp; Burmistrz Gminy Baborów    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Tomasz Krupa   ...... sp;         ...... sp;   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
firm  wyloguj  a  katalog  s  chroniona  ok  test  bip  str
Przewodnik po urzędzie: