Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Baborów

GZG. VIII. 7322/5/09                                                                                                    Baborów 19.01.2010

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Baborów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Baborowie uchwały nr XXV-185/09 z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Baborów, przyjętego uchwałą nr XXI-212/97 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 lutego 1997 r., które jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie organu opracowującego przedmiotowy dokument pod adresem:

 Urząd Miejski w Baborowie,

ul. Dąbrowszczaków 2a,

48 – 120 Baborów

e-mail: um@baborow.pl

 Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej,

2)      ustnie do protokołu,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Baborów.

                                                                        

                                                                                           Burmistrz Gminy Baborów Eugeniusz Waga

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Nasieniak
Data wytworzenia: 2010-02-09

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 09-02-2010 12:29
 • Data wytworzenia: 09-02-2010
 • Ilość wyświetleń: 4023
 • Link do strony: http://baborow.pl/1034/zmiana_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_gminy_baborow.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 09-02-2010 12:29
 • Data wytworzenia: 09-02-2010
 • Ilość wyświetleń: 4023
 • Link do strony: http://baborow.pl/1034/zmiana_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_gminy_baborow.html
 • Data publikacji: 09-02-2010 12:29 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 09-02-2010
 • Ilość wyświetleń: 4023
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl