KONSULTACJE W SPRAWIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BABORÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZIAŁAJĄCYM NA JEJ TERENIE NA LATA 2013-2014

KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE:

Wieloletniego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na jej terenie na lata 2013-2014". 

Burmistrz Gminy Baborów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zapoznania się z projektem Uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na jej terenie na lata 2013-2014" umieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie, w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz na stronie Gminy Baborów www.baborow.pl.


Projekt ten podlega konsultacjom na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIX-288/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z § 4 ust 3 w/w zasad organizacje pozarządowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2012 roku mogą wyrazić pisemną opinię dotyczącą Projektu programu współpracy na 2012 rok.
Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza dotyczące zgłoszonych wniosków i uwag zostaną zamieszczone na stronie BIP do dnia 20 listopada 2012 roku.

 

 

Elżbieta Kielska

 Burmistrz Gminy Baborów

 DOCprojekt Nr 227-12.doc 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Kania - Kała
Data wytworzenia: 2012-10-30
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 30-10-2012 09:05
 • Data wytworzenia: 30-10-2012
 • Ilość wyświetleń: 963
 • Link do strony: http://baborow.pl/1083/konsultacje_w_sprawie_wieloletniego_programu_wspolpracy_gminy_baborow_zorganizacjami_pozarzadowymi_oraz_podmiotami_wymienionymi_wart_3ust_3ustawy_odzialalnosci_pozytku_publicznego_io_wolontariacie_dzialajacym_na_jej_terenie_na_lata_20132014.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 30-10-2012 09:05
 • Data wytworzenia: 30-10-2012
 • Ilość wyświetleń: 963
 • Link do strony: http://baborow.pl/1083/konsultacje_w_sprawie_wieloletniego_programu_wspolpracy_gminy_baborow_zorganizacjami_pozarzadowymi_oraz_podmiotami_wymienionymi_wart_3ust_3ustawy_odzialalnosci_pozytku_publicznego_io_wolontariacie_dzialajacym_na_jej_terenie_na_lata_20132014.html
 • Data publikacji: 30-10-2012 09:05 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 30-10-2012
 • Ilość wyświetleń: 963
Rozwiń rejestr zmian plików
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl