Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

VII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 26 kwietnia 2007 r godz. 14.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  26 kwietnia 2007 r. (środa) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie


Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji ;
3. Sprawozdanie Burmistrza Gminy z wykonania zadań w 2006r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Baborów  w tym:
   a) przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za 2006 rok (załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) przez Burmistrza Gminy Baborów oraz opinii RIO nt. sprawozdania
   b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii RIO w sprawie wniosku
5. Podjecie uchwał w sprawach:
   a) ustalenia czasu realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego  oraz odpłatności za świadczenia  udzielane przez przedszkola publiczne
   b) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów
   c) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Baborów do Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego
   d) wyrażenia poparcia dla stanowiska Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie zachowania systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce z dnia 17 maja 2006r. + załącznik
6. Wyrażenie opinii nt. sprzedaży działki na ul. Kuroczkina
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym
8. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym , a w szczególności z wykonania uchwał.
9. Zapytania, wolne wnioskiPRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak     
Opublikował(a):  Data publikacji: 18-05-2007 13:41