Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 4 listopada 2008 r. godz. 14.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  4 listopada 2008 r. (wtorek) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie,
  b) zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wysokości ich wynagrodzenia,

  c)
stawek podatku od nieruchomości,
  d)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny - Baborów Rynek 4/6)
  e)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działki - Dziećmarów)
  f)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka  - Dzielów)
  g) rozpatrzenia skargi Pana Rajmunda Zdobylaka na Burmistrza Gminy,
  h) uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
  i)
uchylenia uchwały Nr VII-62/03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Baborów,
  j) zawarcia porozumienia z Powiatem Głubczyckim na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli,
  k) wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008 rok.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, a w tym z przeprowadzonej analizy oswiadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym, a w tym z informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majatkowych składanych Burmistrzowi oraz z realizacji uchwał Rady.
6. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak 

Opublikował(a):  Data publikacji: 31-10-2008 12:17