Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XVI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 23 kwietnia 2008 r godz. 13.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  23 kwietnia 2008 r. (środa) o godzinie 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Sprawozdanie Burmistrza Gminy z wykonania zadań w 2007 roku
4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Baborów
   a) przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za 29007 rok przez Burmistrza oraz opinii RIO nt. sprawozdania
   b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii RIO w sprawie wniosku.
5.  Podjęcie uchwał dot.:

   
a) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny w Baborowie ul. Głubczycka 100)
    b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny w Baborowie ul. Rynek 13)
  c)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny w Baborowie ul. Świerczewskiego 8)
    d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka nr 529/2 w Baborowie)
    e)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka nr 1275/2 w Baborowie)
    f)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka nr 1288/2 w Baborowie)
  g) zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób  obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także  wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
   h)
ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Baborów
  i)  uchwalenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2008-2012 (załącznik)
  j) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baborów
    k) zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
7. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwała Rady.
8.
Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak   
Opublikował(a):  Data publikacji: 21-04-2008 12:35