Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 14 listopada 2007 r godz. 13.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  14 listopada 2007 r. (środa) o godzinie 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2.  Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3.  Podjęcie uchwał dot.:
 a)  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 r.
 b) opłaty od posiadania psów
 c) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta i gminy Baborów
 d) podatku od środków transportowych
 e) podatku od nieruchomości
 f)  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( dot. działki w Baborowie)
 g) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (dot. działki w Dziećmarowie)
 h) oddania nieruchomości w trwały zarząd
 i) zmiany uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
 j) rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
 k) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Baborów na lata 2008-2012
 l) przyjęcia wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  Baborów
4. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu przy ul. Dąbrowszczaków 1 w Baborowie 
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym, a w tym z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym , a w tym z informacji przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych składanych burmistrzowi oraz realizacji uchwała Rady uchwał.
7.
Zapytania, wolne wnioski
Opublikował(a):  Data publikacji: 12-11-2007 14:14