Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

IX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 21 czerwca 2007 r godz. 15.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  21 czerwca 2007 r. (czwartek) o godzinie 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie


Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2.  Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3.  Podjęcie uchwał dot.:
 a) procedury uchwalania budżetu gminy Baborów oraz  określenia rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
  b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2007r.
  c) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 r.
 d) zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie lub  jej jednostkom organizacyjnym,
  e) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (dot.nieruchomości na ul. Raciborskiej w Baborowie)
  f) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dot. nieruchomości na ul. Moniuszki w Baborowie)
 g)  zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania  i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez Gminę Baborów oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli,
 h) zmiany  uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  dodatków: za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających  ze stosunku pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także  wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
  i) wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Baborów
  j)  przyznania stypendiów dla uczniów
5.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym
6.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym , a w szczególności z wykonania uchwał.
7.  Zapytania, wolne wnioski
Opublikował(a):  Data publikacji: 25-06-2007 12:35