Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 11 marca 2008 r godz. 13.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  11 marca 2008 r. (wtorek) o godzinie 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2.  Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3.  Podjęcie uchwał dot.:

   
a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2008r.
    b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny)
    c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokale użytkowe)
  d) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób  obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także  wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
   e)
zmiany uchwały w sprawie zasad  udzielania stypendiów dla uczniów
  f)  ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Baborów” oraz zasad i trybu jego nadawania
4. Wyrażenie zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego  przy ul. Rynek 5/11 w Baborowie w zamian za przeprowadzenie w nim remontu we własnym zakresie
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym,
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwała Rady.
7.
Zapytania, wolne wnioski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak   
Opublikował(a):  Data publikacji: 04-03-2008 10:13