Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 28 grudnia 2007 r godz. 11.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  28 grudnia 2007 r. (piątek) o godzinie 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2.  Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3.  Podjęcie uchwał dot.:
 a)  uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok,
  b)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  c) zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  d) ustalenia opłat za korzystanie ze składowiska odpadów stałych w Baborowie - (załącznik)
  e) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  f) uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych,
  g) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Baborów na 2007 rok,
  h) zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
4. Wyrażenie opinii przez Radę Miejską w Baborowie w sprawie przekazania części kontraktu NFZ przewidzianego w 2008 roku dla SP ZOZ w Głubczycach, firmom "FALCK" oraz "GAMBRO"
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym,
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym  w tym z realizacji uchwała Rady.
7.
Zapytania, wolne wnioski
Opublikował(a):  Data publikacji: 27-12-2007 10:13