Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 27 marca 2009 r. godz. 14.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  27 marca 2009 r. (piatek) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny - Baborów, Dąbrowszczaków 35A/5),
 
b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny - Baborów, Kolejowa 13/4),
  c)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny - Baborów, Głubczycka5/3),
  d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
  e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów,
 
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów,
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwała Rady.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
7. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak   

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-12-2008 08:54