Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 17 września 2009 r godz. 14.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  17 września 2009 r. (czwartek) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Informacja Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu nt. przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas prac polowych;
3. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)
wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
  b) wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Opolskiego wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej,
  c) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (lokal mieszkalny -  Baborów ul. Powstańców 89),
  d)
przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (lokal mieszkalny -  Baborów ul. Krakowska 5),
  e)
zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
  f) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  g) wydzierżawienia nieruchomości na czas nieozaczony,
  h) nabycia nieruchomosci na rzecz Gminy Baborów,

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwała Rady.
7. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak


Opublikował(a):  Data publikacji: 27-04-2009 08:51