Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 28 października 2009 r godz. 14.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  28 października 2009 r. (środa) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
  b) stawek podatku od nieruchomości,
  c) uchylenia uchwały nr XII-69/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posyiadania psów,
  d) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie głazu pamiątkowego,
  e) zaopiniowania projektów uchwał Rady Miasta Racibórz dotycząctych przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych polegające na likwidacji Gabinetów Rehabilitacji oraz Poradni Rehabilitacyjnej, zał nr 1, zał nr 2
  f) zmiany uchwały w sprawie okreslenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami uzytkowymi i garażami na terenie Gminy baborów,
  g) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarownia gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa,
  h) wydzierżawienia nieruchomości na czas nieozaczony,
  i) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (nieruchomość niezabudowana w Czerwonkowie)
  j) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (lokal mieszkalny -  Baborów ul. Raciborska)
  k) zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  l) zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
4. Wyrażenie opinii na temat oddania w najem lokali mieszkalnych osobom, które zobowiązą się do przeprowadzenia remontu we własnym zakresie znajdujących się:
  - w budynku przy ul. Szkolnej 2/6 w Baborowie
  - w budynku przy ul. Wiejskiej 12/3 w Baborowie
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwał Rady.
7. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-04-2009 08:51