Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej w Sułkowie


 

 

  BURMISTRZ GMINY BABORÓW

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  zostało wywieszone ogłoszenie
o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż

działki niezabudowanej oznaczonej nr 126/3 o łącznej pow.0,2412ha  , położonej
w  Sułkowie   zapisanej w Księdze Wieczystej Nr 13593  prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Prudniku IX Wydział Zamiejscowy  Ksiąg Wieczystych w Głubczycach.

Cena nieruchomości :  11.000,00 zł,

Wadium wynosi:  1.100,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego  obejmującego  obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego  Uchwałą  Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011r.  działka nr 126/3 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

- obszar działki nr 126/3 zlokalizowany w granicach administracyjnych sołectwa Sułków jest terenem  zainwestowanym, stanowiącym zabudowę mieszkaniową, zagrodową i usługową.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości
i sposobem jej zagospodarowania.

 

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej  nieruchomości odbędzie się
15 kwietnia 2013 r. o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie -I piętro-pokój 18.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego  do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 9 kwietnia 2013 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim
w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w   biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

 

                                                                                                                             Burmistrz Gminy

                                                                                                                             Elżbieta  Kielska

                                                                                                                            

 
 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-03-12

 

 

 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 12-03-2013 14:58
 • Data wytworzenia: 12-03-2013
 • Ilość wyświetleń: 898
 • Link do strony: http://baborow.pl/1311/ogloszenie_o_iv_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_niezabudowanej_w_sulkowie.html
 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 12-03-2013 14:58
 • Data wytworzenia: 12-03-2013
 • Ilość wyświetleń: 898
 • Link do strony: http://baborow.pl/1311/ogloszenie_o_iv_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_niezabudowanej_w_sulkowie.html
 • Data publikacji: 12-03-2013 14:58 przez: Katarzyna Tomaszewska
 • Data wytworzenia: 12-03-2013
 • Ilość wyświetleń: 898
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl