Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 1339 w Baborowie przy ul.Głubczyckiej

                      

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Działki niezabudowanej Nr 1339 o pow.0,1022 ha w Baborowie przy ul. Głubczyckiej ujawnionej w KW Nr OP1G/00021222/2.

 

Cena nieruchomości :  22.170,00 zł,

Wadium wynosi:  2.500,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka nr 1339 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez Rade Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-0105/11
z dnia 12 lipca 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  Nr 93 poz.1195 z dnia  22 sierpnia 2011r. i ma następujące  przeznaczenie: oznaczona symbolem w 60% 2-MNUII i symbolem 3—UP,UKI w 40%, przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe i zabudowę  jednorodzinną oraz teren usług publicznych i komercyjnych.

 

Na nieruchomości  tej  jest rozpoczęta budowa domu mieszkalnego nie będąca  własnością Gminy.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej  nieruchomości odbędzie się 22 maja 2013 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie -I piętro-pokój 18.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego  do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 16 maja 2013 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 Burmistrz Gminy

  Elżbieta Kielska

                                                                                        

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2013-04-22

 

 

 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 22-04-2013 14:52
 • Data wytworzenia: 22-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 968
 • Link do strony: http://baborow.pl/1319/ogloszenie_i_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci_niezabudowanej_nr_1339_w_baborowie_przy_ulglubczyckiej.html
 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 22-04-2013 14:52
 • Data wytworzenia: 22-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 968
 • Link do strony: http://baborow.pl/1319/ogloszenie_i_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci_niezabudowanej_nr_1339_w_baborowie_przy_ulglubczyckiej.html
 • Data publikacji: 22-04-2013 14:52 przez: Katarzyna Tomaszewska
 • Data wytworzenia: 22-04-2013
 • Ilość wyświetleń: 968
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl