Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 28 kwietnia 2009 r. godz. 15.00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  28 kwietnia 2009 r. (wtorek) o godzinie 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) absolutorium dla Burmistrza Gminy Baborów, w tym:
      - przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za 2008 rok przez Burmistrza Gminy Baborów oraz opinii RIO nt. sprawozdania
      - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii RIO w sprawie wniosku
 
b) Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób  obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także  wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,,
  c)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
  d) udzielenia pomocy finansowej Powietowi Głubczyckiemu na dokończenie inwestycji dla KPPSP w formie dotacji celowej,
  e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 r.,
 
f) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2009 r.,
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwała Rady.
6. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak   

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-04-2009 08:52