Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 29 września 2010 r. godz 14.00


PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  29 września 2010 r. (środa) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 r.,
   b)
przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Baborów,
   c)
gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
   d) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
   e) wydzierżawieniu nieruchomości na czas nieoznaczony,
4.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5.
 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,
6.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RM z rozpatrzenia skargi,
7. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-07-2010 08:42