NABÓR OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2013 R.

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

OGŁASZA NABÓR OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU

NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2013 r.

I. Rodzaj zadania: Działalność klubów sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu poprzez popularyzację uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej w zakresie:

- popularyzacji piłki nożnej,

- popularyzacji piłki siatkowej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań
 w 2013 r.: 70 000,00 zł (w tym II półrocze – 36 500,00 zł).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1.      Dotację mogą otrzymać kluby sportowe działające na terenie Gminy Baborów, szkolące zawodników w grach indywidualnych i zespołowych, biorące udział w rozgrywkach w ramach współzawodnictwa sportowego.
 2.      Dotacja może być przyznawana w dwóch transzach.
 3.      Wysokość dotacji wynosi odpowiednio:

a) do   8 000,00 zł – dla zadania popularyzującego piłkę siatkową,

b) do 28 500,00 zł – dla zadania popularyzującego piłkę nożną

i jest uzależniona od poziomu rywalizacji (liga, klasa rozgrywkowa, kategoria wiekowa).

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

Zadanie powinno być realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do dnia:

- 30.11.2013 r. – dla zadania popularyzującego piłkę nożną,

- 16.12.2013 r. – dla zadania popularyzującego piłkę siatkową.

Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą a klubem sportowym.

V. Miejsce i termin składania ofert:

1.      Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 13 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do:

a)     19.07.2013 r. – dla zadania popularyzującego piłkę nożną,

b)     15.07.2013 r. – dla zadania popularyzującego piłkę siatkową,

zgodnie ze wzorem oferty określonym w zarządzeniu Burmistrza Gminy Baborów.

2.      Do oferty należy dołączyć:

­     - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy,

­     - statut organizacji,

­     - dokument lub kopię dokumentu potwierdzającego dane osobowe osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu,

­     - potwierdzoną przez organ przyznający dotację informację o złożeniu sprawozdania z realizacji zadania publicznego w I półroczu 2013 r. (nie dotyczy klubów, które nie korzystały z dotacji),

­     - kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia trenerskie lub instruktorskie szkoleniowców oraz ich pisemną zgodę na podjęcie pracy w 2013 r.,

­     - aktualne licencje zawodników lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym

­     - tytuł prawny lub uprawnienia do korzystania z bazy materialnej niezbędnej do realizacji zadania,

­     - harmonogram zawodów oraz terminy treningów.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1.      W celu oceny złożonych ofert powołuje się komisję, która zaopiniuje złożone oferty w terminie do 3 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Komisja ma prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień związanych ze złożoną ofertą.
 2.      Po zapoznaniu się z opinią Komisji Burmistrz Gminy Baborów dokona w terminie 3 dni od dnia otrzymania opinii wyboru wniosków najlepiej służących realizacji zadań określonych w punkcie 1. Decyzja Burmistrza Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3.      Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

­     - merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z celami zadania;

­     - wysokość środków własnych, w tym pracy wolontariuszy, zadeklarowanych jako wkład w realizację zadania na podstawie podpisanych umów;

­     - ocena możliwości realizacji zadania, przy uwzględnieniu doświadczenia oferenta, realności wykonania zadania, posiadanych zasobów ludzkich i bazy materialnej.

 


 

Baborów, 1.07.2013 r.

Zarządzenie Burmistrza ws. ogłoszenia naboru

Wzór oferty

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Tomaszewska
Data wytworzenia: 2013-07-01

 

 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 01-07-2013 14:36
 • Modyfikował: Katarzyna Tomaszewska, data modyfikacji: 01-07-2013 14:41
 • Data wytworzenia: 01-07-2013
 • Ilość wyświetleń: 953
 • Link do strony: http://baborow.pl/1426/nabor_ofert_na_wsparcie_realizacji_zadania_publicznego_w_zakresie_upowszechniania_i_rozwoju_sportu_na_terenie_gminy_baborow_w_ii_polroczu_2013_r.html
 • Opublikował: Katarzyna Tomaszewska, data publikacji: 01-07-2013 14:36
 • Modyfikował: Katarzyna Tomaszewska, data modyfikacji: 01-07-2013 14:41
 • Data wytworzenia: 01-07-2013
 • Ilość wyświetleń: 953
 • Link do strony: http://baborow.pl/1426/nabor_ofert_na_wsparcie_realizacji_zadania_publicznego_w_zakresie_upowszechniania_i_rozwoju_sportu_na_terenie_gminy_baborow_w_ii_polroczu_2013_r.html
 • Data publikacji: 01-07-2013 14:36 przez: Katarzyna Tomaszewska
 • Modyfikował: Katarzyna Tomaszewska
 • Data wytworzenia: 01-07-2013
 • Ilość wyświetleń: 953
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  01-07-2013, godz. 14:41:38
  Modyfikacja strony przez: Katarzyna Tomaszewska
 •  
  01-07-2013, godz. 14:36:53
  Modyfikacja strony przez: Katarzyna Tomaszewska
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl