Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

w dniu 11 kwietnia 2013. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje :

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2013r.

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej

c) nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Baborów

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym,

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie miedzysesyjnym,

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystian Dolipski

 

Baborów, dnia 3 kwietnia 2013r.

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 19-06-2012 12:13