Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Baborowie

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

 

 

 

W dniu 25 czerwca  2013 r. o godz. 16:30 

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

 

 odbędzie się 

XXIX sesja Rady Miejskiej  w Baborowie.

 

     Porządek obrad obejmuje :

 

 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2012 r.

b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2012  r.

c) udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Bartłomieja w Księżym Polu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

d) ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym, organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Baborów

e) przyznania stypendiów dla uczniów

f ) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2013r

g)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej

h) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz zasad umieszczania reklam na budynkach, budowlach i gruntach stanowiących własność Gminy Baborów                  

 i)   przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

j) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu  nieczystości ciekłych

k) zmieniająca uchwałę Nr XVI-176/12  z dnia 28.03.2012r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym.

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.     

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                Krystian Dolipski

 

Baborów, dnia 18 czerwca 2013r.

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 19-06-2013 08:01