Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

IV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 20 stycznia 2011 r. godz. 16.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  20 stycznia 2011 r. (czwartek) o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie


Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
3.
Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wieloletniej prognozy finansowej
  b) budżetu Gminy Baborów na 2011 rok
  c) ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
  d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

  e) określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy w podróży służbowej radnego

  f)
wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony.
  g)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (nieruchomość w Czerwonkowie)
  h)
przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (nieruchomość w Rakowie)
  i)
ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał
6. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

 
Krystian Dolipski

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-01-2011 12:21