Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

VIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 21 czerwca 2011 r. godz. 16.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  21 czerwca 2011 r. (wtorek) o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie


Porządek obrad obejmuje:

I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

II. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji

III. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów

2) zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2010r.

3) absolutorium dla Burmistrza Gminy Baborów w tym:

   - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii RIO w sprawie wniosku

4) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011r.

5) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka nr 152 w Szczytach)

6) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka nr 29/1 w Baborowie)

7) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka nr 182 w Boguchwałowie)

8) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka nr 1316 w Baborowie)

9) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny przy ul. Dąbrowszczaków 1/3)

10) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny w Tłustomostach 3)

11) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny w Sułkowie 86)

12) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal użytkowy- Rynek 5)

13) przeznaczenia udziału w nieruchomości do sprzedaży

14) wyrażenia zgody na ustawienie „Pomnika Pamięci”

15) określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów

16) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny przy ul. Dąbrowszczaków 23/3)

17) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny przy ul. Rynek 3/5)

18) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baborów

19) wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony

20) stypendiów dla uczniów

IV.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie Miedzysesyjnym,

V. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie miedzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał

VI. Zapytania, wolne wnioski

VII.Zakończenie obrad.


PRZEWODNICZĄCY RADY

 
Krystian Dolipski

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-03-2011 10:51