Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

VII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 26 maja 2011 r. godz. 16.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  26 maja 2011 r. (czwartek) o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie


Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie sesji
2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011 rok,
  b) określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres I półrocza
,
  c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

  d)
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie,
  e
) zmiany uchwały w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych innych nauczycieli,
  f)
zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość  i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku o pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także  wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
   g)
przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Baborów",
  h)
przystąpienia sołectwa Babice do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim,
   i)
przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (lokal mieszkalny na rzecz najemcy w Sułkowie,
  j) przyjęcia i zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szczyty,
   k
) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku dotyczącej przekształcenia ZOZ w Białej polegającej na likwidacji MLD,
  l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Raków, Dziećmarów i Sułków
 
  m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina,  Czerwonków i Dzielów

  n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księze Pole i Tłustomosty,
4. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi Pana E.Wagi,

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach  podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, w tym z realizacji uchwał,
7. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

 
Krystian Dolipski

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-03-2011 10:51