Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XIV sesja Rady Miejskiej w Baborowie 28 grudnia 2011r. o godz. 16:00

O B W I E S Z C Z E N I E
PRZEWODNICZĄCEGO
RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

w dniu 28 grudnia 2011r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
odbędzie się  XIV sesja Rady Miejskiej  w Baborowie.


Porządek obrad obejmuje :
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2.Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
   b) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2011r.
   c) zmiany uchwały Nr XXXIV-256/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010r.
   d) wieloletniej prognozy finansowej
   e) budżetu Gminy Baborów na 2012r
   f) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  działającym na jej terenie na 2012 rok.
   g)uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Baborów na 2012r.
   h) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny na rzecz najemcy przy ul. Głubczyckiej  34/7)
   i) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny na rzecz najemcy przy ul. Powstańców  75/1)
     j) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny na rzecz najemcy przy ul. Głubczyckiej  34/1)
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie Miedzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym oraz  z realizacji uchwał
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
7.Zapytania, wolne wnioski
8.Zakończenie obrad                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                            Krystian Dolipski

Baborów, dnia  19.12. 2011r.

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-11-2011 11:23