Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XV sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 1 lutego 2012r. o godz. 16:00

O B W I E S Z C Z E N I E
PRZEWODNICZĄCEGO
RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

w dniu 1 lutego 2012r. o godz. 16:00
w sali konferencyjnej UM w odbędzie się  
XV sesja Rady Miejskiej  w Baborowie.Porządek obrad obejmuje :
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2.Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2012r.
   b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (działka nr 262/2 w Suchej Psinie)
   c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( działka nr 357/12 w Baborowie przy ul. Szkolnej)
   d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( działka nr 270 w Dziećmarowie)
   e) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( działka 81/3 w Sułkowie)
   f)) uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu   usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej w Opolu w roku 2012r.
    g) ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
    Miedzysesyjnym,
5.    Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym,
    oraz  z realizacji uchwał
6. Zapytania, wolne wnioski
7. Zakończenie obrad       
                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                            Krystian Dolipski

Baborów, dnia  23 stycznia 2012r.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-01-2012 14:34