Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

w dniu 17 maja 2012r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje :

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2012r.

b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( działka nr 126/3 w Sułkowie)

c) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( działka nr 1286/1 w Baborowie)

d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 3)
e) uchylająca Uchwałę Nr X-117/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

f) uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012r.

g) udzielania osobom fizycznym i prawnym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

h) określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Baborów

i ) podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Baborowie

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, oraz z realizacji uchwał

6. Zapytania, wolne wnioski

7. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystian Dolipski

Baborów, dnia 9 maja 2012r.


 

 

 

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-05-2012 13:10