Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE -31 STYCZNIA 2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

w dniu 31 stycznia 2013r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje :

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji .

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady,

b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony,

c) zmieniająca Uchwalę Nr X-114/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów,

d) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów,

e) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

h) terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

j) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RM z przeprowadzonych kontroli.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym,

6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie miedzysesyjnym,

7. Zapytania, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystian Dolipski

 

Baborów, dnia 23 stycznia 2013r.


 

 

 

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-06-2012 10:09