Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

w dniu 29 sierpnia 2012r. o godz. 16:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

 

Porządek obrad obejmuje :

 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych;

b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży( lokal mieszkalny dla najemcy w Dzielowie);

c) wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony;

d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży(dz.nr 381/1 w Baborowie)

e) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( dz.nr 1508/1 w Baborowie)

f) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (dz.nr 384/4 w Baborowie)

g) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;

h) ustanowienia tytułu „Honorowy obywatel Gminy Baborów” oraz zasad i trybu jego nadawania;

i) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2012r;

j) zmieniająca Uchwałę Nr VI-54/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego,

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia;

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym.

5. Opinia Rady Miejskiej w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego w zamian za remont przy ul. Dąbrowszczaków 25/3

6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie miedzysesyjnym, oraz z realizacji uchwał.

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystian Dolipski

Baborów, dnia 21 sierpnia 2012r.


 

 

 

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-08-2012 07:54