Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXX sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 12 września 2013 r. godz. 16:30

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

w dniu 12 września  2013 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XXX sesja Rady Miejskiej  w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje :

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2013r

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej

c) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację  zadania publicznego w ramach 

     inicjatywy lokalnej

  d)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty(lokal dla najemcy przy ul.   

     Raciborskiej 34/4w Baborowie )

 e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty (lokal dla najemcy przy ul.

     Krakowskiej 5/5 w Baborowie)

 f ) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości(nieruchomość niezabudowana w Księżym Polu)

g)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości( nieruchomość niezabudowana w Księżym Polu)

   h)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( nieruchomość niezabudowana w Księżym Polu)

i) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości( nieruchomość niezabudowana w Rakowie)

j) zmieniająca uchwałę XXV-258/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów

k) określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości  opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

 l) wyboru metody ustalania  opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, ustalenia stawki  tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

4. Opinia nt. oddania w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku w Sułkowie 31 a.

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym,

6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym,  

7. Zapytania, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.     

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystian Dolipski

 

 Baborów, dnia 4 września  2013r.

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 04-09-2013 15:11
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 04-09-2013 15:16