Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 8 LISTOPADA 2012R. O GODZ. 16:30

O B W I E S Z C Z E N I E
PRZEWODNICZĄCEGO
RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE


w dniu 8 listopada  2012r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie   odbędzie się  XXI sesja Rady Miejskiej  w Baborowie.Porządek obrad obejmuje :

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji .
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2012r.                       
  b) zmiany wieloletniej prognozy inwestycyjnej
  c) przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie na  lata 2013-2014”
  d) nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Baborów
  e) powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie 
  f)przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
g) zmiany uchwały Nr VII-64/03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 13 czerwca  2003r. w sprawie  przeznaczenia nieruchomości do sprzdaży
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  miedzysesyjnym, w tym z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych   radnych Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym, w tym informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych  składanych Burmistrzowi i realizacji uchwał.  
6. Zapytania, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.           

Przewodniczący Rady Miejskiej
                                            Krystian Dolipski


Baborów, dnia  30 października  2012r.
                                    


Opublikował(a):  Data publikacji: 31-10-2012 13:34