Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Zarządzenie Nr OW-211/13 Burmistrza Gminy Baborów

Zarządzenie Nr OW-211/13
Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 8 października 2013 r.

w sprawie trybu , szczegółowych kryteriów składania i rozpatrywania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594),art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i §§ 2,3 i 4 uchwały NR XXX-296/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 września 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 23 września 2013 r. poz.1997),

zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1. nazwę i cel zadania,

2. opis ,kalkulację, harmonogram i miejsce realizacji zadania,

3. okreslenie wkładu własnego wnioskodawcy a zwłaszcza prac społecznych wykonanych przy realizacji zadania,

4. rodzaj oczekiwanego wsparcia od gminy Baborów wraz z określeniem społecznych efektów wynikających z realizacji zadania,

5. informację o wnioskodawcy/wnioskodawcach, w tym imiona i nazwiska osób reprezentujących wnioskodawców wraz z podpisami,

6. do wniosku można dołączyć inne dokumenty np. projekt budowlany, kosztorys inwestorski.

§ 2. 

Do wniosku należy załączyć:

1. pisemne oświadczenie wszystkich wnioskodawców(mieszkańców gminy Baborów) dotyczące deklaracji udziału w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ze wskazaniem osoby lub osób, przez które będą reprezentowane,

2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji- dotyczy to organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Burmistrz może celem rozpatrzenia wniosku zażądać dostarczenia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

§ 3. 

Wyboru złożonych wniosków dokonuje Burmistrz biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:

1. możliwość realizacji zadania, jego atrakcyjność i celowość dla potrzeb lokalnej społeczności,

2. wkład własny wnioskodawców a w szczególności zakres prac społecznych,

3. przedstawioną kalkulację kosztów zadania,

4. stan zaawansowania przygotowań do realizacji zadania,

5. zakres i rodzaj udziału gminy w realizacji zadania,

6. wysokość kosztów eksploatacji które ewentualnie gmina miałaby ponosić po zakończeniu realizacji zadania,

§ 4. 

1. Formy udziału wnioskodawcy i Gminy Baborów w realizacji zadania publicznego zostaną ostatecznie określone w umowie o wykonanie inicjatywy lokalnej zawartej miedzy stronami.

2. Informacja o realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej podane będą do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.baborow.pl.

                                                                                                      

       Elżbieta Kielska 

                                                                                                        

                                                                                                             Burmistrz Gminy Baborów

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 11-10-2013 13:43
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 11-10-2013 13:44