Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Zmiany systemu gospodarki odpadami

W związku z uchwaleniem nowego Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów przedstawiam poniżej najważniejsze zmiany:

1. Zmiana zasad segregacji odpadów:

Obecnie mieszkańcy Naszej gminy sortują odpady na 5 frakcji: suche (plastik, papier, metal, wielomateriałowe), szkło, ulegające biodegradacji, popiół oraz pozostałe zmieszane.
Od 1 sierpnia 2016 r. segregacja odpadów będzie składać się z 4 frakcji:

- odpady suche (plastik, papier, metal, wielomateriałowe) – kolor żółty pojemnika;

- szkło – kolor zielony pojemnika;

- zmieszane – w tym odpady kuchenne (resztki jedzenia, przeterminowana żywność) – kolor czarny pojemnika;

- popiół – kolor szary pojemnika.

Jak widać znika osobna frakcja odpadów BIO (pojemnik brązowy). Zamiast tego odpady kuchenne trafią do odpadów zmieszanych, a odpady zielone (liście, trawa) będzie można oddać do specjalnych punktów zlokalizowanych na terenie Gminy. Dokładna informacja
o punktach zbiórki pojawi się na plakatach.

2. Zmiana częstotliwości wywozu odpadów:

suche (plastik, papier, metal, wielomateriałowe) – raz na miesiąc (bez zmian);

szkło (opakowaniowe) – raz na dwa miesiące (bez zmian);

popiół: - od 1 października do 30 kwietnia – raz na dwa tygodnie, a od 1 maja do 30 września – jeden raz na dwa miesiące, przy czym zbiórka odbędzie się w miesiącach: maj, lipiec, wrzesień;

pozostałe zmieszane – w zabudowie jednorodzinnej i niezamieszkałej – raz na dwa tygodnie,
a w zabudowie wielorodzinnej:

- na terenie sołectw – raz na dwa tygodnie,

- na terenie miasta Baborów w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na tydzień, a w pozostałym okresie – raz na dwa tygodnie.

3. Doprecyzowanie sposobu pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości:

Problem wystawiania pojemników na odpady w dniu ich odbioru dotyczy głównie zabudowy wielorodzinnej, gdzie zdarza się, że dojazd do stojących pojemników jest utrudniony lub wręcz niemożliwy. Dlatego też Regulamin precyzuje, iż w zabudowie wielorodzinnej pojemniki wystawiamy w granicach nieruchomości w miejscu trwale wyodrębnionym i widocznym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub poprzez zapewnienie dojazdu wewnętrzną, utwardzoną drogą. Natomiast w zabudowie jednorodzinnej wystawiamy pojemniki lub worki tak jak do tej pory, czyli przed posesję. Jeśli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe, tj. działalność gospodarcza, firmy, zakłady pracy, instytucje itp. to pojemniki lub worki (dotyczy budynków jednorodzinnych) wystawiamy osobno w dniu ich wywozu. Dlatego też w przypadku nieruchomości mieszanych, czyli w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, odpady wrzucamy do osobnych pojemników! Ma to wiązek z innym obliczaniem opłaty „śmieciowej” dla nieruchomości niezamieszkałych (opłata od ilości odpadów) oraz z odmienną częstotliwością wywozu odpadów zmieszanych z tych nieruchomości.

W związku z powyższym proszę zadbać, aby lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza posiadały osobne pojemniki (mogą być wspólne dla wszystkich lokali użytkowych
w budynku).     

4. Zmiana godzin otwarcia PSZOK-u:

Zmianie uległy również godziny przyjmowania odpadów na PSZOK-u przy ul. Głubczyckiej w Baborowie. Mianowicie punkt świadczy usługi w poniedziałek w godzinach od 700 do 1700, od wtorku do czwartku w godzinach od 700 do 1500, w piątek w godzinach od 700 do 1300.  UWAGA: Powyższe zmiany obowiązują od 1 sierpnia 2016 r.!

Na koniec proszę wszystkich mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów, zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej, a także o dokonywanie na bieżąco wszelkich zmian
w deklaracjach „śmieciowych” mających wpływ na wysokość opłaty, tj. urodzenie się dziecka, śmierć domownika, zmiana miejsca zamieszkania. Proszę pamiętać, iż zgodnie z ustawą każdy ma 14 dni na zgłoszenie zmian.  

Artur Czechowicz

PDFRegulamin 2016.pdf (521,19KB)

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 16-10-2013 12:23
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 13-07-2016 14:52