Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. obsługi informatycznej

Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów.

Stanowisko: referent ds. obsługi informatycznej – ½ etatu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość: technologii sieciowych oraz telekomunikacyjnych, środowiska Widows Serwer 2008, oprogramowania MS, systemów ERP, dobra znajomość SQL, zasad funkcjonowania sieci Wimax, zagadnień technicznych dotyczących sprzętu elektronicznego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r. Dz. U. z 2013, poz. 235) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759),
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie posiadanych umiejętności,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność.

Warunki pracy:

 • budynek piętrowy,
 • stanowisko pracy na I piętrze (brak windy),
 • brak uciążliwych i szkodliwe warunki pracy,
 • czas pracy: ½ wymiaru – 20 godzin tygodniowo,
 • wysiłek umysłowy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%;

Zakres wykonywanych zadań:

 • obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz jednostek podległych,
 • nadzór na prawidłową eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • instalowanie, konfigurowanie i konserwacja urządzeń komputerowych oraz wszelkiego oprogramowania w urzędzie, załatwianie spraw serwisu i gwarancji,
 • nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwego zabezpieczenia danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.),
 • dbanie o nowoczesność rozwiązań planowanych do zastosowania w urzędzie i ich spójność z modelem przyjętym w JST,
 • wdrażanie oprogramowania, koordynowanie, nadzorowanie i dokonywanie odbioru prac wdrożeniowych,           
 • administrowanie serwerami, siecią i systemami informatycznymi,
 • przygotowanie oraz realizowanie umów z podmiotami zewnętrznymi na dzierżawę łączy i korzystanie z linii teleinformatycznych,
 • archiwizowanie, przechowywanie i ochrona danych, w tym danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie w formie elektronicznej,
 • opracowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienie bezpiecznej wymiany informacji między Urzędem a Internetem.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,
 • oświadczenie kandydata:
  • o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (lub kserokopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z KRK),
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
  • o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w BIP danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata,
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada),

Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a oraz na stronie internetowej http://bip.baborow.pl/.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podpisem; Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. obsługi informatycznej”.

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów.

Ostateczny termin składania dokumentów: 29 października 2013 r. godz. 9.00; oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.

II etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne; rozmowy odbędą się 30 października 2013 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, w pokoju nr 18.

 

Baborów, 17 października 2013 r.

 

DOCKwestionariusz osobowy.doc (73,00KB)

DOCWzór oświadczeń kandydata.doc (31,00KB)

 

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 17-10-2013 11:49
Modyfikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data modyfikacji: 17-10-2013 11:49