Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wykaz nieruchomości do sprzedaży-lokal mieszkalny dla najemcy w Baborowie przy ul. Krakowskiej 5

 

Lokal mieszkalny dla najemcy o  pow. 45,00 m2  w budynku położonym w Baborowie, przy ul. Krakowskiej 5/5.Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : przedpokój, ”przechodnia”   kuchnia, trzy pokoje,  łazienka.WC wspólne na korytarzu.Lokal nie posiada balkonu ani loggii.Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze w postaci piwnicy o pow. 2,30 m2  oraz komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 11,00 m2

Lokal usytuowany jest  w budynku położonym na działce Nr 137/5  o pow. 0,1145 ha zapisanej
w KW OP1G/00030418/9.

Cena lokalu z  udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania nieruchomości do sprzedaży wynosi 42.150,00zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. nieruchomość  nr 137/5 położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z uzupełniającą funkcją usługową.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.Z dniem  27 listopada 2013r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 6 listopada  2013r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów  oraz  na łamach gazety lokalnej.

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy

                                                                                              mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 17-10-2013 10:18
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 21-10-2013 08:18