Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

w dniu 7 listopada 2013r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

    odbędzie się  XXXI sesja Rady Miejskiej  w Baborowie

 

Porządek obrad obejmuje :

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2013r.

  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej

c) uchylenia Uchwały Nr XXVI-263/13 Rady Miejskiej  w Baborowie z dnia 26 marca 2013roku  w sprawie   

    określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów  

    komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

    przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka nr 190 w Dzielowie)

e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka nr 191 w Dzielowie)  

f)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka nr 245/191 w Dzielowie) 

g) wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości (działka nr 406/1 w Suchej Psinie)   

h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  (działka nr 262/4 w Suchej Psinie)

i)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  (dot. lokalu użytkowego przy ul. Dąbrowszczaków 35)

j)  przyznania pierwszeństwa w  nabyciu lokalu użytkowego  na rzecz jego dotychczasowego  najemcy

k) przyjęcia i zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Babice na lata 2013-2017”

l)  przyjęcia i zatwierdzenia „Planu odnowy  miejscowości Sucha Psina na lata 2013-2017”

4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym, w tym
    z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych  Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

6.   Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym,   w tym informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi i realizacji uchwał.

7. Zapytania, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                  Krystian Dolipski

 

 Baborów, dnia 29 października  2013r.

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 29-10-2013 14:56
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 29-10-2013 14:56