Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” informuje...

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD):Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” działającej na terenie gmin: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice informuje o możliwości składania
za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

 1. po raz ostatni na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 • limit dostępnych środków: 188 438,25 zł na poszczególne przedsięwzięcia:

I.2.1 Budowa, modernizacja i adaptacja obiektów rekreacyjnych i sportowych

 • minimalne wymagania tj. uzyskanie co najmniej 3 punktów w Karcie Oceny Operacji wg Lokalnych Kryteriów LGD.
 1. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się
  do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów
 • limit dostępnych środków: 364 814,44 zł na poszczególne przedsięwzięcia:

I.1.1 Promocja walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych obszaru
30 662,31 zł;

I.1.2 Rozwój tematycznych szlaków turystycznych – 46 788,24 zł;

I.2.2 Wspieranie działań wzbogacających atrakcyjność turystyczną regionu – 45 000,00zł;

II.1.1 Wydawanie materiałów promujących produkty lokalne – 15 174,91 zł;

II.1.2 Organizacja imprez promujących produkty lokalne – 25 000 ;

II.3.1 Organizacja szkoleń z zakresu rozwoju przedsiębiorczości – 25 000 zł;

III.1.2 Organizacja warsztatów, konferencji, szkoleń i spotkań – 10 000 zł;

III.2.2 Organizacja imprez kulturalnych , promocyjnych, rekreacyjnych, edukacyjnych lub sportowych – 138 788,98 zł;

III.2.3 Opracowanie ekspertyz, analiz oraz badań obszaru związanych z potrzebami społeczności lokalnych – 28 400 zł.

 • minimalne wymagania tj. uzyskanie co najmniej 3 punktów w Karcie Oceny Operacji wg lokalnych kryteriów LGD.

 

 1. po raz ostatni na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 • limit dostępnych środków: 126 118,00 zł
 • minimalne wymagania tj. uzyskanie co najmniej 3 punktów w Karcie Oceny Operacji wg lokalnych kryteriów LGD.

 

 1. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie
  w kierunku działalności nierolniczej”
 • limit dostępnych środków: 600 000 zł na poszczególne przedsięwzięcia:

I.2.2 Wspieranie działań wzbogacających atrakcyjność turystyczną regionu – 100 000 zł;

II.2.1 Wspieranie inicjatyw związanych z wytwarzaniem lokalnego produktu turystycznego
i tradycyjnego – 500 000 zł

 • minimalne wymagania tj. uzyskanie co najmniej 3 punktów w Karcie Oceny Operacji
  wg lokalnych kryteriów LGD.

Termin składania wniosków: 18.11.2013 r. – 06.12.2013 r.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio

w biurze LGD w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz, II piętro, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty udostępniane są w biurze LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VIIp., na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, ARiMR www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” www.plaskowyzlgd.pl w zakładce NABÓR WNIOSKÓW. Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem 077 485 43 04

Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Ogłoszenie współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 04-11-2013 16:03
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 04-11-2013 16:08