Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Dyrektor KRUS w Opolu informuje...

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników

 

 

            Od 1 lutego 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2012r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników, które określiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich finansowania.

Okres funkcjonowania wymienionej ustawy został po raz kolejny przedłużony, obecnie do końca 2014 r.

            Przepisy ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne wprowadziły zmiany w zakresie określania wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz wskazały podmioty zobowiązane do opłacania tych składek.

Zgodnie z zapisami ustawy składka zdrowotna wynosi za każda osobę ubezpieczoną w gospodarstwie rolnym 1 zł miesięcznie od każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w gospodarstwie. Składki opłacane są w terminach kwartalnych określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników, tj.:

  • do 31 stycznia                  za  I kwartał
  • do 30 kwietnia                  za  II kwartał
  • do 31 lipca                        za III kwartał
  • do 31 października           za IV kwartał

Tradycyjnie Kasa wraz z przekazami kwartalnymi do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników wyśle do poszczególnych płatników przekazy zobowiązujące do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników prowadzących działalność rolniczą  na gruntach rolnych o powierzchni 6 hap  i więcej.

            Rolnicy opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej zobowiązani są opłacać składki miesięczne do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni w wysokości nie niższej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia.  

            Sposób opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i ich wysokość jest zależna od zakresu prowadzonej działalności rolniczej:

  • za rolników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych oraz za domowników, składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są przez budżet państwa;
  • za rolników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych powyżej 6 ha przeliczeniowych oraz za domowników składki opłaca rolnik;
  • rolnicy, prowadzący działalność rolniczą w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, zobowiązani są opłacać składkę zdrowotną  indywidualnie w wysokości 9% kwoty zadeklarowanego dochodu, nie mniej niż 9% wysokości minimalnego wynagrodzenia do 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2014 roku najniższa miesięczna składka wynosi 151 zł (tzn. 9% x 1 680zł = 151zł);
  • za ubezpieczonego domownika w gospodarstwie poniżej 6 ha przeliczeniowych  prowadzonym łącznie z działem specjalnym produkcji rolnej składkę opłaca budżet państwa;
  • za ubezpieczonego domownika w gospodarstwie powyżej 6 ha przeliczeniowych powadzonym łącznie z działem specjalnym produkcji rolnej składkę opłaca rolnik.

W gospodarstwach stanowiących samoistny dział specjalny produkcji rolnej za domownika – składkę opłaca rolnik w wysokości 9% kwoty podstawy stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującej w IV kwartale roku poprzedniego.

Jednocześnie Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2014r. upływa termin na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju prowadzonej działalności i przewidzianym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzaju i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub o wysokości przewidzianego dochodu w 2014r. Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w 2014r.

 

 

Szanowni Rolnicy ziemi opolskiej.

 

Kończy się  2013 rok. Możemy go więc podsumować. Ogólnie był to dobry rok w naszym województwie. Ominęły nas klęski i kataklizmy, również i te w wymiarze lokalnym. Ominęły nas również tragiczne wydarzenia wypadkowe. To kolejny rok, w którym zmniejszyła się  ilość wypadków przy pracy rolniczej. Dla porównania w 2011 r. było ich 482, w 2012r.- 413 a w 2013 r. - 350. Możemy mieć wielką satysfakcję, że w br. nie było wypadków śmiertelnych. Natomiast zanotowaliśmy kilkanaście wypadków ciężkich, z bardzo poważnymi uszkodzeniami ciała. Ciesząc się z uzyskanego postępu w bezpiecznej pracy w gospodarstwie, pamiętajmy o zachowaniu ostrożności, używaniu bezpiecznych narzędzi, osłon oraz eliminowaniu zagrożeń, które są najczęstszą  przyczyną wypadków- upadki z maszyn, drabin, na śliskim podwórzu czy schodach.

Dziękuje wszystkim rolnikom za bezpieczną pracę, za eliminowanie zagrożeń we własnym gospodarstwie, za udział w naszych konkursach nt. bezpieczeństwa.

Szczególne podziękowania przekazuję tegorocznym laureatom Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”- p. Gerdzie i Rajnoldowi Wollny.  Julii Nowak ze Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim dziękuję za zajęcie I miejsca na szczeblu ogólnopolskim- w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi-powiedz stop upadkom”.

Dziękuję Prezesowi Opolagry p. Ludwikowi Apolinarskiemu za współpracę i nagrodę dla laureatów- wyjazd na targi rolnicze do Hanoweru, a także za dar serca od wystawców Opolagry – dofinansowanie do protezy dla rolnika, który w wypadku przy pracy rolniczej stracił nogę.

                                  

Szanowni Państwo !

 

W 2013r. nastąpiły istotne zmiany w ubezpieczeniach rolniczych. Od 1 stycznia 2013 r. został podwyższony wiek emerytalny dla wszystkich ubezpieczonych, w tym i dla rolników. W związku z tym rolnik ma prawo do :

- częściowej emerytury rolniczej

- okresowej emerytury rolniczej

- pełnej emerytury lub renty, jeżeli małżonek podlegał ubezpieczeniu w KRUS z mocy ustawy.

Od 1 września 2013r. - rolnicy:

- sprawujący  osobistą opiekę nad dzieckiem własnym swojego małżonka lub przysposobionym mogą mieć finansowaną z budżetu Państwa składkę emerytalno- rentową przez okres do 3 lat,

- mogą otrzymać zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka a także w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.

Zachęcam do kontaktowania się z nami w celu wyjaśniania wątpliwości oraz zgłaszania wszystkich zmian.

Nie mielibyśmy takich wyników w naszej pracy, gdyby nie szeroki krąg przyjaciół, którzy z nami współpracują.

Dziękuję Dyrektorom i pracownikom : Politechniki Opolskiej, OODR w Łosiowie, Opolskiej Izby Rolniczej, Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Agencji Rynku Rolnego, Związku Śląskich Rolników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, Dyrektorom i pedagogom Szkół, Burmistrzom i Wójtom, Ochotniczym  Strażom Pożarnym, oraz mediom : Radiu Opole, Radiu Plus, TVP Opole oraz Nowej Trybunie Opolskiej i Kurierowi Rolniczemu.

Rolnikom i współpracującym z nami życzę zdrowia i szczęśliwego 2014 roku.                          

 

                                                                                                          Z poważaniem

Jan Krzesiński

Dyrektor OR KRUS

W Opolu

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 10-12-2013 12:08
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 10-12-2013 12:08