Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE O XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

W dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  XXXII sesja Rady Miejskiej  w Baborowie.

Porządek obrad obejmuje :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Baborów na rok 2014,

    b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Dzielowie (działka nr 191 w Dzielowie),

c) wyrażenia zgody na zawarcie wielostronnego porozumienia pomiędzy Gmina Baborów a gminami z terenu województwa opolskiego i Województwem Opolskim,

d) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na rok 2013,

e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013,

f)  wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok,

g) budżetu Gminy Baborów na 2014 rok.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.  

  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                  Krystian Dolipski

Baborów, dnia 11 grudnia  2013r.

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 11-12-2013 13:37
Modyfikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data modyfikacji: 12-12-2013 08:27