Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

INFORMACJA O WYWIESZENIU OBWIESZCZENIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W GMINIE BABORÓW

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie wywieszono obwieszczenie  o sprzedaży następującej nieruchomości:

  1. Lokal usługowy dla najemcy położony w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków nr 35 –działka nr 1408/9, KW OP1G/00030037/4- o powierzchni użytkowej 58.30 m² położony na parterze budynku. W lokalu prowadzony jest zakład fryzjerski. Na układ funkcjonalny lokalu składają się dwie sale usługowe, pomieszczenie biurowe, dwie toalety. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania zasilanego z lokalnej kotłowni. Wartość nieruchomości 66 250, 00 zł.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. nieruchomość nr 1408/9 położona jest w budynku, który znajduje się na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe wysokiej intensywności z uzupełniającą funkcją usługową.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

Z dniem 10 lutego  2014 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 . albo jego spadkobiercą.

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  20  stycznia 2014 r.

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 03-01-2014 13:11
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 03-01-2014 13:11