Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE-16.01.2014 r. XXXIII sesja

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

w dniu 16 stycznia 2014 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XXXIII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty

b) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020

c) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

d) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Czerwonkowie

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym. 

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                  Krystian Dolipski

 Baborów, dnia 09 stycznia 2014 r

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 08-01-2014 13:32
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 09-01-2014 14:31