Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

„Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”.

      Cele konkursu są następujące:

  • promowanie pozytywnych zachowań związanych z praca i zabawą na terenach wiejskich,
  • poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika,
  • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

      Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala, a współorganizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

      Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa – klasy 0-3 szkoły podstawowej,
  • II grupa – klasy 4-6 szkoły podstawowej.

      IV edycja konkursu przewiduje wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

      Rodzice i opiekunowie zwróćcie uwagę dzieci, by tworząc prace plastyczne uwzględniały zagrożenia wypadkami związanymi z używaniem w gospodarstwie maszyn i urządzeń rolniczych, a także sposoby ich eliminowania.

      Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu, podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia. Ponadto do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy.

      Prace konkursowe będą oceniane dwustopniowo – na etapie wojewódzkim i centralnym (ogólnopolskim). Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:

  • zgodność z tematyką konkursu,
  • walory estetyczne pracy.

      Etap wojewódzki będzie zakończony do dnia 9 maja 2014r. i jego laureaci otrzymają cenne nagrody ufundowane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy w Opolu.

      Laureaci etapu ogólnopolskiego zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami Prezesa Kasy. Wyniki tego etapu poznamy do końca czerwca 2014r.

      Szczegóły na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Ponadto pracownicy Kasy służą pomocą poprzez możliwość przekazania zainteresowanym materiałów prewencyjnych związanych z bezpieczeństwem dzieci w gospodarstwach rolnych. 

      Mam nadzieję, iż świadome dzieci będą w przyszłości aktywnie uczestniczyć w tworzeniu systemu ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, tak, by stale ograniczać ilość wypadków przy pracy rolniczej. A pamiętajmy, iż konkursy dla dzieci z zakresu problematyki wiedzy o bhp na wsi są formą ich dodatkowej edukacji.

      Prace można składać bezpośrednio w najbliżej Placówce Terenowej KRUS lub przesyłać drogą pocztową do dnia 11 kwietnia 2014r.

      Zachęcam bardzo serdecznie Dyrektorów Szkół naszego województwa do aktywnego przyłączenia się do kolejnej edycji Konkursu.

 

Z wyrazami szacunku

Jan Krzesiński

Dyrektor OR KRUS w Opolu

 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 22-01-2014 12:42
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 22-01-2014 12:42