Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Baborowie.

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

 

w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

                   odbędzie się  XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2013 roku.

5. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 a) uchylenia uchwały Nr XXVI-269/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 b) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania  tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

c) uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014

d) zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Baborowie z Oddziałem Zamiejscowym w Sułkowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baborowie poprzez likwidację Oddziału Zamiejscowego w Sułkowie

e) zmiany Uchwały Nr XXXIII-328/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

f) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok

g) zmiany wieloletnie prognozy finansowej

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

8. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  

9. Zapytania, wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.     

  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                  Krystian Dolipski

 

 

 

 Baborów, dnia 05 lutego 2014 r

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 05-02-2014 17:21
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 05-02-2014 17:21