Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie o XXXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

W dniu 29 kwietnia 2014 r. o godz. 16:30

w świetlicy wiejskiej w Szczytach

         odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1.  przekształcenia Publicznego Przedszkola w Baborowie z Oddziałem Zamiejscowym
  w Sułkowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baborowie poprzez likwidację Oddziału Zamiejscowego w Sułkowie
 2.  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 3.  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 4.  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 5.  przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
 6.  wydzierżawienia nieruchomości na czas nieokreślony
 7.  wyrażenia zgody na bezpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 8.  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok
 9.  zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 10.  gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
 11.  zmiany Uchwały Nr XXXV-346/14 z dnia 27 marca 2014 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na 2014 rok”.
 1.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
 3.  Zapytania, wolne wnioski.
 4.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                           Krystian Dolipski

 

 

 

 Baborów, dnia 22 kwietnia 2014 r.

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 24-04-2014 07:48
Modyfikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data modyfikacji: 24-04-2014 07:50