Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

 

w dniu 24 czerwca 2014r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

                                   odbędzie się  XXXVIII sesja Rady Miejskiej  w Baborowie.

Porządek obrad obejmuje :

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baborów 

    za 2013r

 b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2013 r.,

 c) zwolnień od podatku od nieruchomości dla  przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 

     związane z nowa inwestycją  na terenie Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis,

 d) udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Michała Archanioła w Dziećmarowie na   

     prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru   

     zabytków,

 e) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Baborów,

 f) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,

 g) przyznania stypendiów dla uczniów,

 h) zmieniająca Uchwalę nr XXXVI-358/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 kwietnia 2014r.   

     w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów,

    i) ustalenia odpłatności za świadczenia udzielenie przez przedszkola publiczne,

  j) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014r.,

 k) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

4. Opinia nt. oddania w najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku w Baborowie przy ul.   

   Głubczyckiej 34/10

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym,

6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym,  

7. Zapytania, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.     

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             Krystian Dolipski

 Baborów, dnia 17 czerwca 2014r.

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 17-06-2014 12:59
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 17-06-2014 12:59