OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.2.2014

Baborów, dnia 22. 07. 2014r.

BDR.6733.2.2014

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

że na wniosek  Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.  ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
 

 ,, Przebudowa  napowietrznej linii SN  wraz  z budową stacji  transformatorowej i linii kablowej  dla zasilania fermy krów oraz demontażem stacji transformatorowej wieżowej  ”

lokalizacja inwestycji :    Langowo- działki  nr 14, 10/33, 1/3, 4, 1607/1, 10/41  w   jednostce ewidencyjnej Baborów,
w obrębie ewidencyjnym  Tłustomosty.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do  wiadomości  :

 1. Kombinat  Rolny  Kietrz  Sp. z o.o.,  ul. Zatorze   2, 48-130  Kietrz,
 2. BOZIGÓRSKI   Sp. z o.o., ul. Boczna  12,  47-460  Chałupki ,
 3. TAURON DYSTRYBUCJA  S.A., ul. Jasnogórska  11, 31-358  Kraków,
 4. SKARB PAŃSTWA –Agencja Nieruchomości Rolnych, ul.Dolańskiego  2,

      00-215 Warszawa,

 1.  Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
 2. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Langowo,
 3. A/a,
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 22-07-2014 14:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jan Nasieniak
 • Data wytworzenia: 22-07-2014
 • Ilość wyświetleń: 974
 • Link do strony: http://baborow.pl/1823/obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_w_sprawie_wydania_decyzji_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_bdr673322014.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 22-07-2014 14:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jan Nasieniak
 • Data wytworzenia: 22-07-2014
 • Ilość wyświetleń: 974
 • Link do strony: http://baborow.pl/1823/obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_w_sprawie_wydania_decyzji_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_bdr673322014.html
 • Data publikacji: 22-07-2014 14:15 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów z siedzibą:
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jan Nasieniak
 • Data wytworzenia: 22-07-2014
 • Ilość wyświetleń: 974
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl