Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Nabór wniosków na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizując projekt pn. „Kierunek FIO” ogłasza nabór wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

        W ramach projektu „Kierunek FIO” realizowanego z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, ogłaszają nabór konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego.

            Uprawnione do składania wniosków są organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa opolskiego, wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których roczny budżet nie przekroczył 25 tys. zł.  Grupa nieformalna musi składać się z nie mniej niż trzech osób,  posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnich, zamieszkujących na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa nieformalna może zostać utworzona na potrzeby realizacji projektu bądź może działać przed podjęciem decyzji o realizacji wniosku.

            Konkursy realizowane będą w latach 2014-2016, łącznie zostanie przyznanych ok. 190  mikrodotacji o łącznej wartości 923 200,00 tys. złotych. W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 60 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł.

            Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

            Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które spełniają kryteria merytoryczne:

· planowane w ramach mikrodotacji działanie w sferze pożytku publicznego  lub/i – w przypadku NGO – dotyczące zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, kosztów adaptacji lokalu, oprogramowania komputerowego, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowego finansowania kosztów osobowych związanych z obsługą prawną, księgową, informatyczną, poszerzenia zakresu świadczonych usług;

· wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;

· oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;

· demokratyczny system zarządzania;

· możliwie wspólnotowy charakter działania, angażowanie wolontariuszy do pracy i innych partnerów społecznych;

· innowacyjny charakter przedsięwzięcia;

· trwałość planowanych działań;

· prawidłowość wykonania budżetu.

            Młoda organizacja pozarządowa/grupa nieformalna/grupa samopomocowa ubiegająca się o mikrodotację musi:

1. wypełnić wniosek w Generatorze (link znajduje się na stronie www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl), następnie wydrukować „Potwierdzenie złożenia wniosku” i wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub dostarczyć osobiście do siedziby Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole lub do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork.

2. lub pobrać wniosek ze strony www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl, następnie wysłać go pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres ww. siedzib Operatorów.

Termin realizacji zadania

· Okres realizacji mikrodotacji 15.09. – 15.11.2014 r.

· Nabór wniosków rozpocznie się 25.07.2014, zakończy 25.08.2014 r. o godzinie 15:30 (w przypadku wysyłania wniosku poczta tradycyjną decyduje data wpłynięcia wniosku).

· Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15.09.2014 r. 

· Wszystkie oferty spełniające kryterium dostępu zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

· Konkurs rozstrzyga Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, które dokonują wyboru ofert w oparciu o kartę oceny.

· Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” w określonym terminie umieszczają wyniki konkursu ofert na stronie www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl

 

            Szczegółowe kryteria naboru projektów wraz z obowiązującymi załącznikami znajdują się w Regulaminie, który znajdą Państwo na stronie internetowej www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Ul. Wojska Polskiego 21

48-130 Kietrz

W porozumieniu z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych dnia 25.07.2014r. o godzinie 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące mikrodotacji. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączniku. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

 

Z wyrazami szacunku:

Karolina Bujak

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Członek Sieci SPLOT
Biuro: ul.Damrota 4/35-36, 45-064 Opole
tel. 77 441 50 25 fax. 77 441 50 25 wew. 103

oraz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Płaskowyż Dobrej Ziemi”

 

 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 22-07-2014 14:33
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 22-07-2014 14:33